Smyčka Sídliště Barrandov pracovní jáma

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Smyčka Sídliště Barrandov
pracovní jáma


Tramvajová smyčka Sídliště Barrandov dostala zázemí pro údržbu tramvajových vozů. Na vnější koleji byla vybudována pracovní jáma.

Samotné výstavbě pracovní jámy předcházelo o dva dny dříve, tedy před zahájením výluky vnější koleje, zřízení úsekových izolátorů na troleji. | 4.6.2019
Po odkrytí dlažby došlo k vrtání a osazování zápor pracovní jámy pouze v blízkosti pravé kolejnice. Ve výluce byla pouze vnější kolej. | 7.6.2019
Po víkendové výluce (8.-9.6.2019) také střední koleje, došlo ke snesení části vnější koleje v prostoru pracovní jámy. Zároveň byly navrtány a osazeny zápory také v blízkosti levé kolejnice, tedy v profilu jinak provozované střední koleje smyčky. | 10.6.2019
Záporové pažení (tzv. berlínské) je metoda dočasného pažení stěn stavebních jam, skládající se z ocelových profilů doplněných dřevěnými pažinami. Zápory jsou do horniny osazeny buď do předhloubených vrtů, nebojsou zaberaněny pod úroveň budoucího dna stavební jámy. | 10.6.2019
Zřizování stavební jámy na vnější koleji smyčky Sídliště Barrandov. | 11.6.2019
Postupné pažení stěn jámy. | 11.6.2019
Odtěžená a zapažená stavební jáma. | 13.6.2019
Zřizování ocelové výztuže budoucích bočních stěn jámy. | 15.6.2019
Zřizování ocelové výztuže budoucích bočních stěn jámy. | 15.6.2019
Případné přítoky dešťové vody do jámy jsou odvedeny do odvodňovacího systému vsakovací jímky. Protože při prohlídce tramvají nejsou používány oleje, ani jiná maziva či chemické látky není nutné čištění odpadních vod. | 15.6.2019
Případné přítoky dešťové vody do jámy jsou odvedeny do odvodňovacího systému vsakovací jímky. Protože při prohlídce tramvají nejsou používány oleje, ani jiná maziva či chemické látky není nutné čištění odpadních vod. | 15.6.2019
Prostor mezi bedněním a bočním pažením pracovní jámy je vyléván betonem. | 18.6.2019
Díky vysokým teplotám bylo třeba čerstvě vybetonované části skrývat před slunečními paprsky. | 19.6.2019
Trámky zpevnění bednění proti změně polohy tlakem tuhnoucího betonu. | 19.6.2019
Betonáž stěn je dokončena, na místě jsou i kolejnice s upevněním systému W-tram. Zatím ještě chybí armatura obvodového železobetonového věnce, do něhož bude kolejový systém upevněn. | 22.6.2019
Stěny jámy jsou v koruně završeny obvodovým železobetonovým věncem, do něhož jsou upevněny systémem W-tram kolejnice. Z důvodu vysokých teplot bylo třeba čerstvě vybetonované části skrývat před slunečními paprsky. | 26.6.2019
Stěny jámy jsou v koruně završeny obvodovým železobetonovým věncem, do něhož jsou upevněny systémem W-tram kolejnice. Z důvodu vysokých teplot bylo třeba čerstvě vybetonované části skrývat před slunečními paprsky. | 26.6.2019
Stěny jámy jsou v koruně završeny obvodovým železobetonovým věncem, do něhož jsou upevněny systémem W-tram kolejnice. Z důvodu vysokých teplot bylo třeba čerstvě vybetonované části skrývat před slunečními paprsky. | 26.6.2019
Z pracovní jámy již bylo odstraněno bednění a na kolejnice jsou lepeny pryžové bokovnice. | 28.6.2019
Z pracovní jámy již bylo odstraněno bednění a na kolejnice jsou lepeny pryžové bokovnice. Po bocích koleje zůstávají v zemi zápory, které budou odstraněny pouze zhruba do výšky 60 cm pod úroveň terénu. Zbytek bude zachován jako tzv. ztracené bednění. | 28.6.2019
Plánované tramvajové výluky v Nádražní ulici si totiž vyžádají opakované několikaměsíční přerušení provozu tramvají z oblasti Smíchova na Sídliště Barrandov se zachováním ostrovního provozu tramvají na Barrandov. Tramvaje zajišťují vyšší spolehlivost provozu než autobusy, které by často musely popojíždět v kolonách rekonstruované Barrandovské automobilové estakády. Ostrovní provoz ale znamená jistá úskalí a rizika spojená se zajištěním pravidelné údržby vozidel. Proto bylo přistoupeno k výstavbě pracovní jámy. Stavební povolení na akci bylo zajištěno díky součinnosti všech subjektů, hlavně však Magistrátu hlavního města Prahy.

pracovní jáma byla realizována v rekordně krátkém čase v červnu 2019 v souladu s požadavky jednotky Správa vozidel Tramvaje na vnější koleji smyčky. Samotné výluce vnější koleje od 6. června 2019 předcházelo zřízení dvojice úsekových izolátorů na troleji umožňujících odpojení napájení trolejového drátu nad pracovní jámou. Izolátory byly instalovány v předstihu i pro zajištění bezpečnost při provádění stavebních prací s ohledem na zachovaný provoz tramvají. Na dva dny (8.-9. června) byla z provozu vyloučena také střední kolej. Důvodem byly stavební práce v bezprostřední blízkosti průjezdního profilu koleje. Výluka koleje byla ukončena 7. července 2019 ve 20:00 hodin. Stavební společnost Skanska provedla stavbu i přes nepříznivé počasí, kdy například pro betonáž věnce bylo nutno chladit kolejnice ledem a betonáž realizovat v pozdních nočních hodinách.

Jáma na vnější koleji, jejíž poloměr činí 30 metrů je dle projektové dokumentace umístěna mezi km 0,146 a 0,162. Dlouhá je cca 16 metrů, hluboká 1,5 metru a široká cca 1,2 metru, tedy jako prostor mezi upevněním přilehlých kolejnicových pásů. Kolejnice jsou k betonovému věnci upevněny za pomoci technologie W-tram, doplněné o ocelové výztuže z U profilů, přivařené do konstrukce zabetonovaných ocelových ploten pro zajištění přesné polohy kolejového roštu a rozložení sil v okolí hrany jámy, které zároveň slouží jako fixační pomůcka pro přilepené pryžové bokovnice, snižující hluk. Přístup do jámy je za pomoci ocelového schodiště se sedmi stupnicemi při jejím jižním okraji. Schodiště je ukotveno do betonové konstrukce jámy. Podlaha má příčný sklon 1% a je ukončena podélným odvodňovacím žlábkem hloubky, který ústí do jímky na protilehlé straně schodiště. Případné přítoky dešťové vody do jímky budou odvedeny do odvodňovacího systému navržené vsakovací jímky. S ohledem na malou hloubku kanalizačního řadu odvodnění kolejiště je pro likvidaci vody z vlastní jámy navrženy vsakovací jímka u paty svahu smyčky, do které bude svedena voda ze záchytné jímky z trativodu. V zakrytém stavu bude většina dešťové vody svedena podélnými trativody vně jámy, které jsou zaústěny do stávající přípojky odvodňovače koleje. Vcelku netradiční umístění koleje do oblouku bylo vyvoláno požadavkem i po úpravě podoby smyčky po vložení kolejových konstrukcí prodloužení tratě směrem na Slivenec, kdy dojde k odstranění přímých kolejí před budovou sociálního zázemí řidičů.

Pracovní jáma slouží pro provádění kontroly a údržby spodku tramvajových vozidel. Za tímto účelem došlo k úpravě trolejového vedení na vnější koleji, kdy nad pracovní jámou vznikl s využitím dvou úsekových izolátorů (tzv. sekcí) krátký cca třicetimetrový izolovaný úsek. Kontrolu přítomnosti napětí zajištují návěstidla na přilehlém sloupu trakčního vedení. Rozsvícení červené barvy znamená, že je trolej v provozním stavu pod napětím. Pod přístupovými schody je zřízena elektrická zásuvka pro zařízení ve II. třídě izolace.

V období častého využívání pracovní jámy je zakryta kompozitními rošty, které jsou pouze pochozí, nejsou navrženy na únosnost pojezdu jakéhokoli vozidla. Po dobu, kdy bude jáma mimo provoz, budou rošty nahrazeny dílci z protiskluzného žebrovaného plechu s možností najetí vozidla údržby. V případě plánovaného dlouhodobého nevyužívání jámy by měl být záklop zabezpečen proti otevření či odcizení přivařením k podkladní konstrukci.

Pracovní jámy umístěné ve smyčkách nejsou žádným unikátem. Dodnes zachovaná je například ve smyčce Dvorce, která je využívána při dlouhodobém uzavření Vyšehradského tunelu se zachováním ostrovního provozu tramvají mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany. V minulosti byla pracovní jáma například i ve smyčce Sídliště Ďáblice. Mimo Prahu jsou pak užívány např. v Liberci ve smyčkách Jablonec nad Nisou, případně Dolní Hanychov. V bližší vzdálenosti pak i například v Plzni na vnitřní koleji smyčky Bolevec v prostoru nástupní zastávky.

Jáma na barrandovské smyčce zůstane zachována i pro budoucí plánované výluky, kdy bude nadále udržován ostrovní provoz tramvají na Barrandov.

Takřka dokončená pracovní jáma s přivařenými prvky pro uložení zákrytu na vnitřní straně kolejnice. | 5.7.2019 Takřka dokončená pracovní jáma s přivařenými prvky pro uložení zákrytu na vnitřní straně kolejnice. | 5.7.2019 Po dobu častého využívání jámy je zakryta kompozitními rošty, které jsou pouze pochozí, nejsou navrženy na únosnost pojezdu jakéhokoli vozidla. | 21.8.2019 Po dobu častého využívání jámy je zakryta kompozitními rošty, které jsou pouze pochozí, nejsou navrženy na únosnost pojezdu jakéhokoli vozidla. | 6.8.2019 Po dobu častého využívání jámy je zakryta kompozitními rošty, které jsou pouze pochozí, nejsou navrženy na únosnost pojezdu jakéhokoli vozidla. | 6.8.2019
První úsekový izolátor před pracovní jámou. | 6.8.2019 Druhý úsekový izolátor za pracovní jámou. | 6.8.2019 Ovládání odpojení napájení troleje nad pracovní jámou. | 21.8.2019 O zábradlí opřené pochozí kompozitní rošty v případě zpřístupnění jámy pro práci. | 23.7.2019 Schodiště do pracovní jámy. | 21.8.2019
Částečně odkrytá prohlížení jáma se vstupními schody. | 23.7.2019 Pohled do zpřístupněné jámy. | 23.7.2019 Pohled do částečně zpřístupněné jámy. | 21.8.2019 Jímka v podlaze pracovní jámy na odvod dešťové vody do vsakovací jímky. | 21.8.2019 Signalizace napájené troleje v prostoru nad pracovní jámou. V tuto chvíli je zakázáno provádět jakékoliv právě pod tramvajovým vozem. | 7.8.2019www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022