Povolání: řidič tramvaje

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - archiv českého webu

Povolání: řidič tramvaje


Stále častěji se nás ptáte, čím vším musí člověk projít, a jaké podmínky musí uchazeč splňovat, chce-li se stát řidičem tramvaje. Pokusíme se Vám tedy v rámci možností co nejvíce přiblížit nutné předpoklady uchazeče a objasnit úskalí, která tato práce přináší.
Profese řidič tramvaje je velice náročná a vyžaduje od zaměstnance maximální míru morální a faktické odpovědnosti, a to nejen za zdraví a životy přepravovaných cestujících a ostatních účastníků provozu (chodců, řidičů a spolujezdců či cestujících v jiných vozidlech), ale i za hodnoty svěřeného majetku (cena 1 tramvajového vozu je až 58 miliónů Kč). V případě zaviněné dopravní nehody je řidič povinen uhradit i část škody vzniklé na tramvaji.

Administrativní část:
Shrňme si pár body základní požadované údaje pro zařazení do základního kurzu a dále v článku si je přibližme:
 • odpovídající věk
 • výpis z trestního rejstříku
 • vyhovující zdravotní stav, který posuzuje závodní lékař/ka
 • vyhovující psychický stav, který posuzuje podniková psycholožka
 • výpis z karty řidiče
 • dohoda s dopravní provozovnou, ve které si uchazeč dohodne možnost nástupu
 • doklad o dosaženém vzdělání, zápočtový list od předchozího zaměstnavatele, 5 fotografií
 • Po zvládnutí základních techniky řízení se sólo vozy nasledují jízdy se soupravami, na snímku souprava cvičných vozů T3 ev.č.5504+5517 u zastávky Nádraží Holešovice | 3.11.2005
  I přestavování výhybek se nový řidič učí v základním kurzu | červen 2003
  Prvním předpokladem k zařazení do základního kurzu, ve kterém můžete získat oprávnění k řízení tramvaje, je zejména dosažený věk 21 let a morální bezúhonnost. Tu uchazeč dokládá výpisem z trestního rejstříku.

  Dokonalou zdravotní kondici je nutné doložit z předložené zdravotní dokumentace, kterou si musí zájemce obstarat dříve, než projde vstupní prohlídkou u podnikového lékaře. Tato dokumentace musí obsahovat výpis ze zdravotní dokumentace od dosavadního ošetřujícího lékaře a potvrzení protialkoholní a toxikologické poradny psychiatrického oddělení v místě trvalého bydliště, že nejste v jejich evidenci. Po této vstupní prohlídce jsou dle pokynů závodního lékaře prováděna další odborná vyšetření specializovaným lékařem (neurologie, oční, ušní, psychiatrie). Nosíte-li brýle, nemusíte mít strach, určité množství dioptrií je akceptováno.

  Projdete-li vstupní prohlídkou, ještě nemusíte mít vyhráno. Čeká Vás vyšetření u podnikové psycholožky. Zde procházíte různými psychotesty a jsou hodnoceny Vaše reakce.

  Důležitou změnou od roku 2007 je povinnost vlastnit řidičský průkaz pro motorová vozidla, abyste mohli být zařazeni do kurzu. Řidičský průkaz Vám nesmí být odebrán a je nutné doložit výpis z karty řidiče.

  Výcvikem nadšený nový řidič ovládá cvičný vůz T3 ev.č.5505 | červen 2003
  Rozšiřující kurzy na vozy KT8D5, KT8D5.RN2P, 14T a T6A5 probíhají na neupravených vozech osobní dopravy - na snímku řidička v kurzu na vůz KT8D5.RN2P | 6.2.2006
  Po kladném výsledku vyšetření psychické a zdravotní způsobilosti následuje dohoda s dopravní provozovnou, ve které se ucházíte o možnost nástupu. Ta Vám po splnění všech uvedených podmínek vyhotoví Návrh na přijetí do pracovního poměru a zajistí přihlášení do základního kurzu.

  Úhrady výše uvedených potvrzení, výpisů a vyšetření vystavená k tíži DP a.s., hradí na místě uchazeč (celkem asi 2 800,- Kč). Po podepsání pracovní smlouvy a ukončení zkušební doby bude tato částka proplacena s výplatou mzdy na základě potvrzení závodního lékaře. V případě, že uchazeč nebude uznán schopným ze zdravotních důvodů, Dopravní podnik vynaložené náklady na lékařské prohlídky nehradí.

  Zájemce o práci řidiče se stává zaměstnancem Dopravního podniku hl. m. Prahy,a.s. při zahájení základního kurzu a předložení dále uvedených dokladů. K přijetí do zaměstnání musí zájemce nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu předložit osobnímu oddělení Návrh na přijetí do pracovního poměru, výsledek lékařské vstupní prohlídky, výpis z trestního rejstříku, výpis z karty řidiče, doklad o dosaženém vzdělání, zápočtový list od předchozího zaměstnavatele, 5 fotografií pasového formátu a vyplněný osobní dotazník. Po třech měsících nepřetržitého trvání pracovního poměru obdrží zaměstnanec volnou jízdenku MHD pro sebe i pro rodinné příslušníky.

  Základní kurz řidiče tramvaje
  Projdete-li administrativním kolečkem, budete zařazeni do základního kurzu, který probíhá ve stanoveném termínu ve vozovně Pankrác, oddělení vzdělávání - Tramvaje. Za 10 týdnů výuky (4 týdny teorie, 6 týdnů praxe), získáte hlavní informace o tom, jak poskytovat první pomoc, naučíte se předpisy a budete vycvičeni v jízdě s tramvajovým vozidlem.

  Teoretická část výuky se skládá z nauky o vozidle, pravidel technického provozu, provozních předpisů, městského přepravního řádu a tarifu, vedení linek, obsluhy radiostanice. Tyto znalosti následně dokládáte v závěrečné zkoušce z výše uvedených předmětů.

  Praktická část, tedy samotný výcvik v jízdě, probíhá již přímo v ulicích města pod dohledem instruktora v tzv. cvičných vozech. Po ujetí předepsaného počtu hodin Vás čeká také závěrečná zkouška z jízdy. Po jejím úspěšném splnění obdržíte průkaz řidiče tramvaje a budete zařazeni do zácviku.

  Zácvik:
  Po úspěšném absolvování základního kurzu přechází frekventant kurzu do dopravní provozovny, kde absolvuje pod dohledem řidiče - cvičitele - minimálně 50 hod. zácviku, tj. výkonu služby na pravidelné lince s cestujícími. Po ukončení zácviku je řidič začátečník zařazen do běžného turnusu.

  Skladba směn a rozsah služby:
  Ranní směna: rozsah cca 3:30 h. až 15:00 h.
  Odpolední směna: rozsah cca 12:00 h. až 1:30 h.
  Dělená směna: rozsah cca 4:30 h. až 9:00 h. a 12:30 h. až 20:00 h.
  Celodenní směna: rozsah cca 9:00 h. až 19:00 h.
  Noční: rozsah cca 20:30 h. až 5:00 h.
  Tyto typy směn jsou na jednotlivých provozovnách různě seřazeny do turnusu směn a pravidelně se opakují. S ohledem na tuto skutečnost upozorňujeme například na to, že volno v sobotu a v neděli současně vyplývá z turnusu po dvou týdnech.

  Adresy a kontaktní telefonní čísla:
  Hloubětín: Praha 9, Na obrátce 16, tel.: 296128113
  Kobylisy: raha 8, Horňátecká 700, tel.: 296128213
  Motol: Praha 5, Plzeňská 101/217, tel.: 296128313
  Pankrác: Praha 4, náměstí Hrdinů 13, tel.: 296128413
  Strašnice: Praha 10, Starostrašnická 55, tel.: 296128513
  Vokovice: Praha 6, Martího 259, tel.: 296128713
  Žižkov: Praha 3, Biskupcova 56, tel.: 296128813

  Závěrem:
  Je nutné si uvědomit náročnost povolání řidiče tramvaje, která je dána nejen nepravidelnou pracovní dobou a různou délkou směn, především ale nutností vystupovat v každodenním styku s cestující veřejností tak, aby řidič byl vždy důstojným reprezentantem Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. Je nutné také přihlédnout k nepravidelnosti ve stravování a spánku, ale i ztížené možnosti využívání volného času s ohledem na časný začátek ranních směn, k sobotním a nedělním směnám apod.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prtky.cz | www.prtky.eu
  ISSN 1801-9994 | Datová velikost: 43513.3242 MB | Počet článků: 1635
  web postaven na redakčním systému phpRS
  Fotografie: © Pražské tramvaje a uvedení autoři | © Pražské tramvaje 2001-2019