Odvodnění tramvajových tratí

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Odvodnění tramvajových tratí


Trubkou vpravo přitéká znečištěná voda od kolejového odvodňovače mezi kolejnicemi, často je bahník mezi kolejemi a přítoky tak má dva - z obou kolejí. Trubka vlevo odvádí vodu do kanalizace
Pohled do vnitřku krychlovitého kolejového odvodňovače s chybějícím krytem, včetně viditelného otvoru ve žlábku kolejnice v Olšanské ulici
Nejstarší typ krychlovitých kolejových odvodňovačů použitý na nejnovější tramvajové trati na Barrandov, zde u křižovatky Tréglova x Štěpařská
I otvory pro táhla čepových výhybek ve žlábku výměny slouží jako kolejový odvodňovač - rozjezdová výhybka ve smyčce Vozovna Kobylisy
Vyzděný kolejový odvodňovač s krycí mřížkou ve smyčce Červený Vrch
Kolejový odvodňovač s litinovou mřížkou na křižovatce Chotkovy sady pokračoval i mezi kolejemi, následně byla tato část zadlážděna
Kolejový odvodňovač u zastávky Balabenka v Českomoravské ulici
Tyto kolejové odvodňovače v podjezdu u křižovatky Vltavská jsou zaústěny do kanalizační stoky
Netradiční poklopy kolejových odvodňovačů v křižovatce Tylovo náměstí
Různé typy kolejových odvodňovačů na křižovatce Chotkovy sady jsou výsledkem výměny kolejového odvodňovače ve vzdálenější koleji - povšimněte si jeho větší šířky a neestetického vyplnění vzniklé spáry v dlažbě asfaltem
Zcela zabahněný kolejový odvodňovač, neboli kolejový odvodňovač plný zeminy dávno ve smyčce Výstaviště neplní svou funkci
Netradiční typ kolejových odvodňovačů s železným poklopem na křižovatce Staroměstská
Předpolí Mánesova mostu a kolejový odvodňovač typu BKV zaústěný do kanalizační stoky
Kolejový odvodňovač mezi panely BKV z prefabrikovaných dílců na předpolí mostu Legií
Detail prostředního dílu prefabrikovaného kolejového odvodňovače mezi panely BKV ústícího do kanalizační stoky na předpolí mostu Legií
Pradědeček kolejový odvodňovač odkrytý při likvidaci pozůstatků třicet let zrušené tramvajové tratě v ulici Antala Staška na Pankráci
Pohled na krychlovitý kolejový odvodňovač, včetně viditelného otvoru ve žlábku kolejnice v Olšanské ulici
Krychlovitý typ kolejového odvodňovače použitý v otevřeném svršku nejnovější tramvajové trati na Barrandov u zastávky Poliklinika Barrandov
Nejstarší typ krychlovitých kolejových odvodňovačů použitý v zatravněném úseku nejnovější tramvajové trati na Barrandov u zastávky Chaplinovo náměstí
I prostor pro vedení táhla a umístění zajišťovací pružiny stavěcí čepové výhybky slouží jako kolejový odvodňovač
Kolejový odvodňovač s litinovou mřížkou u zastávky K Barrandovu
Střídání několika typů kolejových odvodňovačů na křižovatce Chotkovy sady, širší kolejový odvodňovač v koleji nahradil původní užší typ a chybějící dlažbu neesteticky doplnil asfalt...
Kolejový odvodňovač s betonovým krytem v zastávce Náměstí Míru
I takovéto věci se v Praze dějí - místo osazení novou mřížkou byl na křižovatce Klárov kolejový odvodňovač zadlážděn
Vandalové řádí, údržba poškozeného krytu kolejového odvodňovače na křižovatce Starý Hloubětín vázne
Netradiční řešení krytu kolejového odvodňovače v Badeniho ulici. Všimněte si ucpaných otvorů pro odtok vody ve žlábku kolejnice
Soustava netypických rozšířených kolejových odvodňovačů ústících do kanalizace na křižovatce Staroměstská
Detail kolejového odvodňovače umístěného mezi atypickými panely BKV na předpolí Mánesova mostu
Prefabrikované dílce nejnovějšího typu kolejového odvodňovače umisťovaného mezi panely BKV čekají na instalaci v ulici Jana Želivského
Kolejový odvodňovač v panelech BKV zcela netradičně pouze v jedné koleji křižovatky Lazarská
Součástí každého kolejového svršku je systém odvodnění. Jak důležitou roli plní správné odvodnění pozemních komunikací potvrdí každý řidič automobilu, jenž zažil "Aquaplaning" tedy stav, kdy pryžová kola automobilu ztrácí kontakt s vozovkou a vůz se zcela neovladatelně řítí silnicí.

Ve styku tramvajového kola s kolejnicovým pásem je situace ještě daleko horší, jelikož se sebe narozdíl od automobilu dotýkají kov na kov, a každá, i jen nepatrná změna v přilnavosti může mít katastrofální následky. V první fázi se projevuje jen mírným protočením tramvajových kol při rozjíždění a ve druhé o dost nebezpečnější prodloužením brzdné dráhy vozidla či smykem. Příkladem budiž vysoké procento kolizí tramvají s automobily za deštivého počasí, při padajícím listí nebo v zimním období při sněhových přeháňkách.

Tramvajová kolejnice se liší od železniční nejenom svou výškou a typem uložení, ale hlavně tvarem, který vychází ze železniční "Vignolové" kolejnice, avšak obsahuje navíc žlábek. Musíme si uvědomit, že kolejnicové pásy jsou nedílnou součástí městského uličního prostoru a tvoří v centrální části města také pojížděný kryt vozovek. Tudíž kolejnice musí umožňovat plynulé vedení dvojkolí v koleji a zároveň tvořit jakousi pevně danou bariéru vůči krytu komunikace. A k tomu je právě žlábek určen.

Ve žlábku kolejnice se hromadí nejenom dešťová voda, ale i nečistoty z povrchu vozovek, které se do něj dostanou při deštích nebo čištění ulic. Tato "odpadní voda" se ve žlábku kolejnice chová jako voda protékající střešním okapem a v určitých místech se z něj nekontrolovatelně vylévá. Aby se takové situaci zabránilo, je nutné nějakým způsobem hromadící se vodu v určitých místech odvádět, případně odčerpat. Těmto místům, zachycujícím splaveniny z kolejových nebo výhybkových odvodňovačů majícím funkci kalových jímek, říkáme bahníky.

Jejich přítomnost poznáme v kolejovém tělese celkem snadno. Najdeme je v místech, kde je ve žlábku kolejnice proříznutý otvor velikosti cca 1 x 6 cm ústící do kolejového odvodňovače, v němž se odpadní voda hromadí, a který její průtok usměrní do bahníku. Tato se následně vytrácí buďto přirozeným průsakem do podloží, kde doplní hladinu podzemní vody, či je přímo z bahníku odvedena do kanalizačního řadu.

Tak, jak se postupem času vyvíjí technika, mění se také tvar odvodňovačů. Nejstarším, leč stále v různých obdobách vyskytujícím se typem, jsou krychličky o hraně jen cca 10 cm (aby je bylo možné ve většině případů pohodlně vložit do dlažby), umístěné v těsném sousedství žlábku uvnitř kolejnicového pásu. V minulých letech byly při rekonstrukcích kolejového svršku mohutně nahrazovány novým typem, avšak k jejich renesanci došlo s rekonstrukcí tramvajových tratí s použitím otevřeného kolejového svršku případně svršků se zatravněným kolejovým ložem. Příkladem budiž nová tramvajová trať na Barrandov. Přesto je možné se s nimi setkat i nadále v krytém svršku.

Nejpoužívanějším typem odvodňovačů současnosti je železná vana mezi kolejnicemi, široká přibližně 15 cm opatřená navrchu litinovou mřížkou. Povětšinou se nachází v zadlážděném krytu a v blízkosti výhybek. U konstrukcí s asfaltovým krytem bývá někdy nahrazena obdobným užším typem opatřeným navrchu litinovými poklopy.

U technologií kolejového svršku tvořeného panely BKV nelze kvůli jejich velikosti a konstrukci kolejového spodku zmíněné typy použít. Pro odvodnění se zde využívá rozšířená spára mezi jednotlivými panely, do níž je vložen cca 10 cm široký bahník, ústící zpravidla do kanalizační stoky. Tento způsob je nyní při takřka každé rekonstrukci kolejového svršku tvořeného panely BKV nahrazován konstrukcí odvodňovačů z prefabrikovaných dílů, poprvé použitou při rekonstrukci části tramvajové tratě na mostě Legií v souvislosti s opravou křižovatky u Národního divadla.

Mezi místa s nejčastějším výskytem bahníků patří:

 • údolnicové oblouky
 • místa s lomem nivelety
 • před výhybkami
 • Kromě odvodnění kolejnicových pásů je třeba odvodnit také výhybkové výměny a přestavníkové skříně výhybek, které díky svému mělkému uložení v krytu komunikace jsou doslova "zaplavovány" různými nečistotami.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024