Projekt tratě Vinohradské hřbitovy - Počernická

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Projekt tratě Vinohradské hřbitovy - Počernická


Po zprovoznění tramvajové tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov a jejím úplném dokončení v polovině roku 2004 se stavební mechanismy s největší pravděpodobností přesunou do Malešic. V Počernické ulici se zakousnou do země a zahájí výstavbu další tramvajové tratě. Rozvoji sídliště Malešice totiž přestává vyhovovat z kapacitních i ekologických důvodů vyhovovat autobusová doprava. Tramvajová doprava tak v systému pražské hromadné dopravy opět upevní své významné postavení.

Základní úsek této tramvajové tratě – od křižovatky Počernické ulice s Vinohradskou ulicí po křižovatku s ulicí Dřevčickou, – lze z dopravního hlediska považovat za jednoznačně přínosný prvek v rozvoji sítě kolejové dopravy a takto je k němu přistupováno již řadu let. Počernická ulice svým širokým středovým pásem vždy přímo vybízela k zavedení kapacitní kolejové dopravy, znamenající pro obyvatele sídliště Malešice zkvalitnění dopravních vazeb ve směru do centra, spojené i s žádoucí redukcí autobusové dopravy.

Pohled na Počernickou ulici od ulice Vinohradské
Podrobněji bylo vedení tramvajové trati Počernickou ulicí prověřeno v roce 1995. Studie, zpracovaná projektovým ústavem PÚDIS Praha, a. s., potvrdila dopravní přínosy daného záměru i odpovídající šířkové předpoklady Počernické ulice k středovému vedení tramvajové tratě a umístění odpovídajícího počtu zastávek. Současně ovšem bylo upozorněno na koliznost tratě s existujícími káranskými vodovodními řady, křižujícími Počernickou ulici v celé její délce a zásadně ovlivňujícími i možnosti vedení dalších inženýrských sítí v daném koridoru. Problém však v té době nebyl vnímán jako zásadní, neboť se předpokládalo, že po vybudování nového vodovodního přivaděče v jiné lokalitě Prahy ztratí vodovodní řady v Počernické ulici na významu a situace bude bez větších potíží řešitelná. Tento předpoklad se ovšem nenaplnil, neboť Pražská vodohospodářská společnost, a. s. naopak trvá na plném využití obou stávajících vodovodních řadů, starší z nich má být navíc v nejbližším období rekonstruován. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba nového a podrobnějšího rozpracování dané problematiky, tedy prověření technické reálnosti řešení tramvajové tratě, zejména ve vztahu ke káranským vodovodům, a to včetně aktualizace souvisejících nákladů. V těchto intencích byla Metroprojektem Praha, a. s. na konci roku 2002 dokončena studie, která v současném období prochází připomínkovým řízením.

Vlastní návrh tramvajové tratě nebyl stěžejním úkolem předmětné studie. Prvořadou záležitostí samozřejmě bylo především řešení problematiky prostorového uspořádání jednotlivých funkčních prvků v rámci uličního profilu, prvořadě pak prověření možnosti realizace tramvajové tratě v souběhu s káranskými vodovodními řady při současné existenci dalších významných inženýrských sítí. Pro vodovodní řady projektant navrhl přeložku ze středového pásu do prostoru obou přilehlých vozovek (tzn. oba řady odděleně) tak, aby byl dodržen požadavek ochranného pásma vodovodních řadů, tedy 2,5 m od jejich vnějšího líce k tělesu tramvajové tratě. Nové řady budou z tvárné litiny se speciální polyurethanovou ochranou proti bludným proudům, stávající potrubí má být vyplněno betonem a zůstat pod středovým pásem, respektive pod budoucí tramvajovou tratí. Úprava vedení káranských vodovodních řadů a jejich ochranné pásmo vyžadují značné zásahy do dalších inženýrských sítí v Počernické ulici, prvořadě se jedná o přeložky kanalizace a horkovodu. Přeložky mají zásadní dopad do rozpočtových nákladů tramvajové tratě. Z tohoto důvodu jsou diskutovány i možnosti jiného včlenění tramvajové trati do profilu Počernické ulice, značná koncentrace inženýrských sítí se však promítá do jakéhokoliv řešení. Na základě požavku městské části Praha 10 jsou předmětem diskusí rovněž úvahy o nezakončení tramvajové tratě smyčkou, ale jejím propojení podél ulice Dřevčické ke stávající tramvajové smyčce Černokostelecká.

Trasování tramvajové tratě v zásadě respektuje dřívější návrhy. Tramvajová trať v provedení se zatravněným svrškem je vedena na zvláštním tělese středem Počernické ulice, podél trati jsou zachovány dvoupruhové vozovky se zastávkami doplňkové autobusové dopravy. Na tramvajové trati je celkem 6 párů zastávek v návrhové délce 70 m. Po odbočení z Vinohradské ulice (kde je do stávající tratě vložen trojúhelník, umožňující jízdu s cestujícími do všech 3 směrů) je umístěna první zastávka, poté následují zastávky polohou v zásadě odpovídající stávajícím zastávkám autobusovým, tedy Na Palouku, Hostýnská, Plaňanská. Obsluhu východní části sídliště Malešice optimalizuje zastávka Tuchorazská, před odbočením do smyčky je situována zastávka Sídliště Malešice. Nová tramvajová trať má délku 2 084 metrů (bez smyčky). V případě realizace nové tramvajové smyčky Dřevčické ulici, bude tato řešena jako dvoukolejná.

Územní plán hlavního města Prahy zahrnuje kromě výše uvedeného a podrobně prověřeného úseku tramvajové trati po smyčku při ulici Dřevčické i její další prodloužení o přibližně 1,9 km do ulice Teplárenské, v minulosti prosazované především městskou částí Praha 10. Tento úsek tramvajové tratě, mimořádně komplikovaný křížením se železnicí a budoucím silničním propojením, navíc s dosti diskutabilními dopravními přínosy, však dosud nebyl podrobněji prověřován. Aktuální je samozřejmě základní část předmětné tramvajové tratě v sídlišti Malešice.

Pro zobrazení ortofotomapy se zakreslenou tratí vyberte zde

Fotografie: © Pražské tramvaje

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024