Projekt tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Projekt tratě Hlubočepy - Sídliště Barrandov


Nová tramvajová trať začínající u stávající smyčky Hlubočepy a mířící na sídliště Barrandov je velmi potřebnou a i obyvateli očekávanou stavbou. V souladu s územním plánem byla navíc prohlášena veřejně prospěšnou stavbou.

Zastávka Hlubočepy na počínající mostní estakádě.
Hlavní význam tramvajové tratě spočívající v zlepšení dopravní obslužnosti sídliště Barrandov je neoddiskutovatelný. Stávající autobusová doprava je již na hranici únosnosti a ekologické aspekty vyplývající ze stávající intenzity autobusové dopravy jsou nepřijatelné. Dalším kritickým prvkem stávající autobusové dopravy je soustředění autobusové dopravy do výstupní Barrandovské komunikace, která je velmi často dopravně zcela nepropustná v důsledku vážných dopravních nehod u Barrandovského mostu, v zimním a podzimním období pak pro námrazy a kluzký povrch vozovky.

Připravovaná tramvajová trať Hlubočepy - Sídliště Barrandov všechny zápory autobusové dopravy řeší a do prostředí monotónního sídliště přináší městotvorný prvek, který si pochvalovali již naši předci.

Most přes Růžičkovu rokli.
Tramvajová trať bude realizována ve dvou etapách, přičemž aktuální I. etapa tramvajové tratě má délku 3 567 metrů a bude ukončena dočasnou smyčkou na konci současné zástavby sídliště Barrandov. Po dostavbě sídlištního celku na ní naváže II. etapa o délce přibližně 0,9 km s definitivní smyčkou situovanou při okraji Holyně. Na trati je situováno 6 dvojic zastávek, bude obsluhována 3 tramvajovými linkami s hodinovou kapacitou až 3 150 osob. Jízdní doba mezi zastávkami Anděl - Sídliště Barrandov je předběžně odhadnuta na 16 minut. Trať však přispěje velkým dílem i ekologii v oblasti; autobusy zajišťující dopravu nebudou muset ročně ujet milion kilometrů, nespálí 500 tisíc litrů nafty a emise poklesnou o 20 tun. Již v prosinci 2003 by měl být na této tramvajové trati zahájen ověřovací provoz a v polovině roku 2004 by stavba za 1,38 miliardy korun měla být kompletně dokončena.

Zastávka projektovaná pod jménem V bokách, dnes Geologická.
Tramvajová trať má svůj počátek u stávající smyčky Hlubočepy, která byla již v závěru roku 2000 rekonstruována na smyčku manipulační (třebaže cca 2 roky zůstane v nové podobě smyčkou koncovou), tvořenou jednokolejným kruhem s napojeními od Anděla i Barrandova. Těsně za smyčkou začíná od ostatní dopravy plně oddělený úsek tramvajové dopravy, mající rychlodrážní charakter. Na samostatném tramvajovém tělese se nachází zastávka Hlubočepy, která je svázána s autobusovou zastávkou do Hlubočepského údolí. Již v místě začínajícího samostatného tělesa je patrný značný sklon tramvajové tratě, vyvolaný potřebou mimoúrovňově překročit Hlubočepskou ulici a železniční trať pomocí 477 metrů dlouhé mostní estakády, díky níž se tramvajová trať dostane na úroveň Barrandovské komunikace.

Zastávka projektovaná pod jménem Ateliéry, následně Lipského, dnes K Barrandovu.
Mostní estakáda končí u křižovatky Barrandovské komunikace s ulicí Pod Habrovou, kde se tramvajová trať přimyká k výstupní Barrandovské komunikaci, s níž souběžně pokračuje až k počátku sídliště Barrandov. Překoná přitom Růžičkovu rokli 304 metrů dlouhý mostem, umístěným souběžně se stávajícím silničním mostem až 32 metrů nad úrovní terénu.

Těsně za mostem přes Růžičkovu rokli vede tramvajová trať souběžně s ulicí K Barrandovu na místě stávajícího sypaného protihlukového valu, částečně též v terénním zářezu. Před křižovatkou ulice K Barrandovu a Geologické je umístěna druhá zastávka na trati, nazvaná Geologická. Pomocí stávajícího podchodu pod ulicí K Barrandovu je zajištěna návaznost na Geologickou pro pěší. Trať pokračuje obloukem podél ulice K Barrandovu k počátku sídliště, kde je umístěna pod úrovní okolního terénu zastávka K Barrandovu.

Zastávka projektovaná pod jménem Chaplinova, dnes Chaplinovo náměstí.
Následně trasa pokračuje 206 metrů dlouhým hloubeným tunelem pod ulicí Lamačovou až do povrchově situované zastávky Chaplinovo náměstí. Těsnou za touto zastávkou trať opět klesá do hloubeného tunelu - dlouhého 155 metrů -, který s využitím oblouku přivádí tramvajovou trať do Tréglovy ulice. V mírném zahloubení oproti okolnímu terénu, které způsobuje výjezd tratě z tunelu, je umístěna zastávka Poliklinika Barrandov.

Tramvajová trať dále prochází na samostatném tělese podél Werichovy ulice až do konečné zastávky Sídliště Barrandov. Ze severní strany je trať lemována lesem, z jižní strany Werichovou ulicí s množství obytných budov. Z důvodu splnění hlukových norem je nezbytná realizace protihlukových opatření, spočívajících v zatravnění tramvajového tělesa a ve výstavbě cca 1 metr vysoké betonové zídky, na níž navazuje prosklená protihluková stěna umožňující vizuální kontakt s tramvajovou tratí a průhled na navazující les.

Vyústění hloubeného podjezdu u zastávky Chaplinovo náměstí.
Zastávka Sídliště Barrandov je situována na západním okraji sídliště před samotnou smyčkou, kterou je nutno chápat jako dočasnou, neboť by mělo dojít i k prodloužení tramvajové tratě do Holyně, kde je teprve možná realizace přestupního terminálu mezi tramvajemi a autobusy.

Jako zcela nezbytnou součást všech zastávek je nutno chápat i navazující opěrné zdi zahloubených úseků tratě, včetně tunelových portálů. Opěrné zdi budou obloženy smaltovaným plechem, známým již ze stanic úseku IV. B pražského metra. Barevnost všech viditelných částí opěrných zdí, tunelových portálů, zábradlí a stožárů trolejového vedení je sjednocená s barevností zastávky, ke které přísluší. Zastávky zasazené do přírodního prostředí jsou bílé (Hlubočepy a Sídliště Barrandov), dominantní barvou zastávky Geologická je žlutá, zastávce K Barrandovu vévodí modrá, na Chaplinově náměstí na plné čáře vítězí červená a konečně Poliklinice Barrandov dominuje zelená.

Zastávka projektovaná pod jménem Klukovická, dnes Poliklinika Barrandov.
Zvolená koncepce tramvajové tratě umožňuje vytvořit zastřešení zastávek, kdy cestující nastoupí i vystoupí z tramvaje tzv. "suchou nohou". Jsou navrženy tři typy ocelových prosklených konstrukcí zastřešení nástupišť:

 • 1. Každé nástupiště je zastřešeno v necelé polovině délky samostatnou zavěšenou ocelovou konstrukcí s prohnutím střechy nad nástupištěm (zastávka Hlubočepy).

 • 2. Obě nástupiště jsou zastřešena ocelovou konstrukcí zavěšenou na jednom stožáru umístěném ve středu zastávky, kdy zastřešení pokrývá cca 1/3 nástupiště (zastávky Gelogická a Poliklinika Barrandov).

 • 3. Obě nástupiště jsou zastřešena v celé své délce ocelovou prosklenou konstrukcí, která je vzájemně spojená ocelovými oblouky eliptického tvaru, které slouží i k zavěšení trolejového vedení (zastávky K Barrandovu, Chaplinovo náměstí a Sídliště Barrandov).
 • Zastávka projektovaná pod jménem Jiřího Trnky, dnes Sídliště Barrandov.
  Zastávky umístěné na popisované trati:
  Hlubočepy - nácestná zastávka v obou směrech.
  Geologická - nácestná zastávka v obou směrech.
  K Barrandovu - nácestná zastávka v obou směrech.
  Chaplinovo náměstí - nácestná zastávka v obou směrech.
  Poliklinika Barrandov - nácestná zastávka v obou směrech.
  Sídliště Barrandov - dočasně výstupní a nástupní zastávka.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024