Tramvajová linka T4 v Paříži

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajová linka T4 v Paříži

...aneb malé přiblížení k vlakotramvaji v Île-de-France


Vlakotramvaj typu Siemens Avanto ev. č. TT15 přijíždí do zastávky Lycée Henri Sellier | 25.8.2009

Dnes se budeme zabývat zajímavou linkou kolejové dopravy v regionu Île-de-France, označenou T4. Název článku obsahuje hned dvě nepřesnosti. Geograficky linka T4 nejezdí přímo v Paříži, ale těsně za hranicí města, celá trasa linky T4 je vedena v tarifní zóně 3 mimo vnitřní město. Druhá nepřesnost je ryze technického charakteru - nejedná se o obyčejnou tramvaj. V odborných kruzích je tato linka nazývána tram-train, česky vlakotramvaj. Tato specifikace sice odpovídá použitým vozidlům, nikoli však provozu na lince T4. V současné době je linka T4 systémem lehké městské železnice s nízkopodlažními vozidly. Zdá se tato definice být moc složitá? Pojďme si ji tedy trochu přiblížit. Veškeré informace z provozu i všechny fotografie a plánky odpovídají stavu k 25. srpnu 2009, kdy jsem linku T4 navštívil.

Trasa linky T4 je vedena ze stanice příměstské železnice Bondy (linka RER E, hlavní trať SNCF Paris-Strasbourg) do stanice Aulnay-sous-Bois (linka RER B, trať SNCF Paris- Soissons) a vede převážně lokalitou s nízkou zástavbou vyjma lokláního centra - města jménem Gargan zhruba uprostřed trasy. V trase Bondy - Gargan - Aulnay-sous-Bois byla zřízena železniční trať s rozchodem 1435 mm již v roce 1875 a později byla elektrifikována střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Koncem 20. století jezdila na trati příměstská železniční doprava ve špičkovém intervalu 30 minut (Aulnay-Gargan, jednokolejná trať), respektive 15 minut (Gargan-Bondy, dvoukolejná trať). Na základě zpracovaných studií bylo rozhodnuto na přelomu tisíciletí o rekonstrukci trati pro provoz lehčích vozidel s možností výrazného zkrácení intervalů. Výluka provozu s náhradní autobusovou dopravou začala na konci roku 2003.

Vůz č. TT12 čeká na své cestující v konečné zastávce Bondy. Je zde běžné, že vůz ihned po příjezdu umožňuje nástup cestujících, přestože čas odjezdu má nastat až za několik minut | 25.8.2009 Schéma provozovaných a plánovaných linek tramvají v regionu Île de France. V detailu je znázorněna trasa linky T4 a její návaznosti na trasy příměstské železnice RER B a E. Stav provozovaných tramvajových tratí v Île de France odpovídá době návštěvy provozu v srpnu 2009. V současné době je již v provozu prodloužení linky T2 v úseku Issy-Val-de-Seine - Porte de Versailles (od listopadu 2009) Linková orientace z linky T4 s uvedením všech zastávek a přestupů na vlaky RER. Obrázek byl upraven dle en.wikipedia.org. Pro náročnější čtenáře je níže připraveno i kolejové schéma trati linky T4 Trať se zastávkou Allée de la tour Rendez-Vous. V tomto úseku byla využita původní dvoukolejná železniční trať, ale byly zásadním způsobem nově upraveny zastávky. Došlo k jejich novému rozmístění, vybavení městským mobilářem a zřízení nástupních hran o výšce 380 mm a délce 75 metrů | 25.8.2009 Vůz č. TT12 stanicuje v zastávce Lycée Henri Sellier ve směru na Aulnay-sous-Bois | 25.8.2009

Rekonstrukce úseku byla provedena s důrazem na zvýšení atraktivity trati pro cestující. Trať byla v plné délce zdvoukolejněna a po celé délce trati byly zřízeny bezbariérové zastávky v délce 75 metrů (vyjma nástupišť koncových stanic a stanice Gargan, které jsou delší). Počet zastávek na trati byl zvýšen a vzdálenosti mezi zastávkami se tedy zkrátily. Ve stanicích Bondy a Aulnay-sous-Bois byly vyčleněny samostatné koleje pro linku T4. Ve vybraných kolejích byla upravena niveleta trati tak, aby u jednoho nástupiště mohla z jedné strany stát nízkopodlažní jednotka tram-train linky T4 a z druhé strany klasický příměstský vlak systému RER. Ve stanici Aulnay-sous-Bois je trať linky T4 v novém stavu kolejově propojena s železniční tratí pouze manipulačně přes vlečkové koleje. Ve stanici Bondy je zachováno kolejové propojení na železniční trať SNCF, a to s možností pokračování po železniční trati ve směru do Paříže. Trať linky T4 mohla zůstat díky širokému volnému koridoru okolo trati elektrifikována shodně s železniční tratí střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz, avšak vzhledem k omezenému průjezdnému průřezu není na trať linky T4 umožněna přechodnost běžných železničních vozidel dle norem UIC. Kolejové schéma tratě linky T4 je přiloženo na obrázku.

Skutečný přestup hrana-hrana mezi příměstským vlakem RER linky E z Paříže (vlevo) a tramvají linky T4 (vpravo, vůz č. TT05). Snímek byl pořízen v zastávce Bondy. Po vystoupení z vlaku jsem pořídil tuto fotografii a nastoupil do tramvaje, která během dvou minut odjížděla | 25.8.2009 Detailní pohled na vůz Siemens Avanto č. TT05 v zastávce Bondy na lince T4. Kdybych býval věděl, že o T4 budu psát článek, pořídil bych více fotografií | 25.8.2009 Předsuvné dveře vozidel Avanto jsou doplněny automatickou výsuvnou plošinkou, která se při vysouvání zastaví u nástupní hrany. Tak je zajištěn opravdu bezbariérový přístup do vozidla. Snímek byl pořízen v zastávce Bondy s vozem TT12 | 25.8.2009 Vůz č. TT10 přijíždí ve směru od konečné stanice Bondy do zastávky Allée de la tour Rendez-Vous. Povšimněte si kamerového systému na zastávce - na fotografii byly náhodně zachyceny čtyři kamery | 25.8.2009 Druhý snímek vozu č. TT10 ve stanici Allée de la tour Rendez-Vous. Řidič snad tušil záměr fotografa zaznamenat stanicující vozidlo a otevřel všechny dveře vozu | 25.8.2009

Jako důkaz kompatibility vozidel i zařízení na lince T4 s železničními tratěmi SNCF byla den před zahájením běžného provozu podniknuta s vybranými hosty jízda vlakotramvají po trati SNCF z Pařížského nádraží Gare de l´Est až na trasu linky T4 a ve stanici Bondy proběhlo slavnostní zahájení provozu. Následujícího dne, 19. listopadu 2006, zahájila linka T4 běžný provoz s cestujícími. Na lince dlouhé 8 kilometrů je zřízeno 11 zastávek včetně konečných stanic. V pracovních dnech je interval mezi spoji 6 minut, o víkendech 9 minut. Ve směru z Paříže je v obou přestupních stanicích zajištěn přestup hrana-hrana ze spojů RER od Paříže, v opačném směru musí cestující použít při přestupu podchod. Vozidla na trati jezdí rychlostí 50 km/h, v místech úrovňových křížení 30 km/h. Úrovňových křížení je na trati několik, včetně průjezdu okružní křižovatkou u stanice Gargan. V koncových úsecích je lokálně povolena rychlost 70 km/h v plně segregovaných úsecích trati. Důvodem rychlostních omezení je kromě úrovňových přejezdů také organizace dopravy na dohled s využitím návěstidel bez elektronického zabezpečovacího zařízení. Cestovní rychlost na trati se pohybuje okolo 25 km/h.

Ve stanici Gargan je zřízena třetí kolej, která slouží pro odstav vozidel, případně jako pásmová konečná. Vůz č. TT04 na snímku je odstaven na střední koleji, zatímco na obou krajních kolejích zastavují běžné spoje | 25.8.2009 Vůz TT15 v zastávce Gargan ve směru na konečnou Bondy. Vůz právě zastavil u nástupiště, které je zachyceno i na minulém snímku | 25.8.2009 Střední odstavná kolej ve stanici Gargan má větší užitnou délku, než je délka nástupiště. Díky tomu bylo u stanice Gargan zachyceno míjení vozu TT08 na lince T4 ve směru na Aulnay-sous-Bois a odstaveného vozu TT02. V popředí snímku je vidět schůdky pro řidiče k přístupu do odstaveného vozu | 25.8.2009 Průjezd tříkolejné trati skrz okružní křižovatku u stanice Gargan. Do stanice Garan přijíždí ve směru ke konečné stanici Bondy bůz č. TT03 | 25.8.2009 Snímek zachycující zbylé dvě koleje tříkolejného průjezdu okružní křižovatkou. Ve směru ke konečné stanici Aulnay-sous-Bois odjíždí vůz č. TT08. V pozadí je vidět začátek třetí (prostřední) koleje | 25.8.2009

Pro provoz na lince T4 bylo zakoupeno 15 pětičlánkových vlakotramají typu Siemens typu S70 s obchodním jménem Avanto, označených čísly TT1 až TT15. Vozidla jsou vybavena elektrickou výzbrojí pro trakční soustavu 25 kV / 50 Hz (železniční tratě SNCF) i pro systém 750 V SS (napájecí soustava tramvají RATP v Paříži). Maximální rychlost vozidel udávaná výrobcem je 100 km/h, maximální obsaditelnost při 4 osobách na metr čtvereční činí 242 cestujících. Vozy jsou široké 2,65 metru a dlouhé 36,7 metru. Depo zajišťující údržbu vozidel se nachází u stanice RER Noisy-le-Sec v depu kolejových vozidel SNCF. Vozy z linky T4 jezdí do depa manipulačně bez cestujících po železniční trati SNCF a tento manipulační přejezd je jedinou příležitostí k využití konstrukční rychlosti 100 km/h. Kromě jízd do depa jsou vozy běžně odstavovány během provozních přestávek i ve stanici Gargan, kde je zřízena k tomuto účelu třetí kolej. Provozovatelem linky T4 je SNCF, linka však byla vzhledem ke svému charakteru lehké železnice zařazena do schématu číslování tramvajových linek T1, T2 a T3, provozovaných dopravním podnikem RATP.

Vůz č. TT10 přejíždí přes křížení s manipulačními a vlečkovými kolejemi před stanicí Aulnay-sous-Bois. Trasa linky T4 zde vede v souběhu s železniční tratí SNCF, avšak je oddělena plotem | 25.8.2009 Stejné místo, jako na minulé fotografii, ale s vozem TT05 opouštějícím Aulnay-sous-Bois. Zcela vlevo na železniční trati se pod mostem nachází jednotka systému push-pull podobného typu, jaký jezdil na trati dnešní linky T4 do roku 2003 | 25.8.2009 Vůz č. TT14 přejíždí přes dvojitou kolejovou spojku za nástupišti konečné stanice Aulnay-sous-Bois. Tento spoj jsem nechal ujet, abych pořídil fotografii | 25.8.2009 Vozy TT05 (vlevo) a TT14 ve stanici Aulnay-sous-Bois. Na kolej u nástupiště vpravo přijíždějí zde vlaky RER ze stanice Paris Gare de l´Est | 25.8.2009 Detailní pohled na vůz TT05 ve stanici Aulnay-sous-Bois. Na snímku je zřetelný rozdíl mezi hnanými a běžnými podvozky (hnaný je první a čtvrtý podvozek) | 25.8.2009

Cílem přestavby železniční trati Bondy - Gargan - Aulnay-sous-Bois na linku tramvaje T4 bylo zajištění lepší nabídky veřejné dopravy pro rezidenty v oblasti Garganu. Tento cíl se bezesporu podařilo splnit, interval spojů v oblasti Garganu se několikanásobně zkrátil a linka T4 zde slouží nejen k cestám s přestupem na vlaky RER, ale také díky krátkému intervalu převáží i místní frekvenci cestujících. Přestože se linka T4 běžně nazývá vlakotramvají, je to ve skutečnosti trať lehké železnice s napěťovou soustavou 25 kV / 50 Hz a vozidly s výškou podlahy 380 mm nad TK. Vlakotramaje typu Avanto nemají ve stávajícím stavu systému žádnou příležitost využít své "tramvajové" vlastnosti - pod trolejí s napětím 750 V SS se tyto vozy dosud neprojely a ani vybavení k provozu na pozemních komunikacích (např. směrovky) se v provozu na lince T4 nevyužijí. Při svých manipulačních cestách do depa se vozy Avanto na dohled potkávají s linkou klasické tramvaje T1, kterou železniční trať u stanice Noisy-le-Sec mimoúrovňově kříží.

Na snímku s vozem TT10 těsně před stanicí Aulnay-sous-Bois je vidět, že kolej z nádraží SNCF, křižující trať linky T4 (viz schema), není vybavena trolejovým vedením | 25.8.2009 Pojďme se nyní trochu více podívat na elegantní vozy Avanto. Sluníčko při mojí návštěvě příliš nesvítilo, ale v jedné ze světlých chvilek se podařilo se udělat pěkný snímek ve stanici Bondy s vozem TT12. Nyní se podíváme do interiéru těchto vozidel | 25.8.2009 Snímek z interiéru vozu č. TT03 byl pořízen v zastávce Gargan v krajním článku ve směru doprostřed vozu. Mezi dveřmi jsou po jedné straně pevné sedačky a po druhé straně sedačky sklopné. Nad podvozky jsou pevné sedačky v uspořádání 2+2 | 25.8.2009 Snímek z interiéru vozu TT03 byl pořízen v zastávce Bondy ze středního článku směrem na konec vozu. Je zde vidět schod ke zvýšené podlaze nad hnanými články a uspořádání sedaček 2+2 nad podvozky | 25.8.2009 Boční pohled na vůz Avanto č. TT10 ve stanici Aulnay-sous-Bois | 25.8.2009

V Paříži a regionu Île-de-France existuje mnoho projektů nových tramvajových tratí i prodloužení stávajících. Některé plány se dotýkají i linky T4. Ve výhledových plánech je zřízení odbočky ze sanice Gargan ve směru do nové konečné stanice Montfermeil. Tato trať je uvažována jako klasická tramvaj s napájecí soustavou 750 V SS, kterou lze zřídit i v blízkosti městské zástavby. Existuje zde dokonce petice místních občanů za zlepšení veřejné dopravy s návrhem nahrazení autobusů v oblastech Montfermeil a a Cichy-sous-Bois odbočkou z linky T4 nebo novou tramvajovou tratí. Prodloužení do Montfermeil bylo původně plánováno na rok 2010, avšak v současné době (únor 2010) dle zdrojů dostupných na Francouzském internetu teprve probíhají intenzivní jednání o výběru trasy tramvaje v této oblasti a optimistické předpoklady hovoří o zahájení stavby v roce 2012. V souvislosti s linkou T4 existuje dále také plán na prodloužení ze stanice Bondy ve směru do Paříže s využitím železniční trati, avšak bez stanovení konkrétního termínu. Ve stanici Noisy-le-Sec se nabízí možnost vytvoření přestupu na linku T1. Propojení linek T1 a T4 by však nebylo jednoduché, neboť linka T1 má užší průjezdný průřez, než T4 (vozidla typu TFS 2 na lince 1 jsou široká pouze 2,30 metru).

Linka T4 je v provozu již tři roky a potenciál možností vozidel vlakotramvaje zůstává prozatím nevyužit. Vozy nevyužívají své možnosti jízdy vyšší rychlostí na železnici, ani svých schopností jízdy po tramvajových tratích v městských ulicích. Vozidla jsou prozatím odsouzena k provozu na krátkém izolovaném úseku městské železnice s omezením rychlosti. Závěrem nezbývá nic jiného, než popřát lince T4 další rozvoj do nových směrů, aby se mohla stát skutečnou vlakotramvají a aby elegantní vozidla mohla využít všech svých schopností k zajištění kvalitní, pohodlné a rychlé dopravy pro obyvatele Paříže a Île-de-France.

Nejběžnější pohled do traťového úseku na lince T4. Vůz č. TT12 přijíždí ke stanici Allée de la tour Rendez-Vous ve směru do stanice Bondy. Pražce i stožáry trakčního vedení zřejmě pamatují provoz klasických železničních jednotek | 25.8.2009

 • Základní údaje o vozidle Siemens Avanto S70 v provedení pro linku T4
 • Napájecí soustava:
  Dvousystémová - střídavá 25 kV / 50 Hz a stejnosměrná 750 V SS
 • Délka vozu:
  36,7 metru (běžně v provozu jezdí vozy se zakrytovanými spřáhly)
 • Délka vozu se spřáhly:
  40,0 metru
 • Šířka vozu:
  2,65 metru
 • Hmotnost prázdného vozu:
  62,0 tun
 • Hmotnost plně obsazeného vozu:
  84,0 tun
 • Maximální nápravový tlak:
  11,5 tun
 • Uspořádání náprav:
  Bo´ 2 2 Bo´
 • Výkon motorů:
  4 x 200 kW
 • Maximální rychlost:
  105 km/h
 • Minimální poloměr směrového oblouku:
  20 m
 • Počet míst k sezení:
  80 (z toho 6 sklápěcích)
 • Počet míst k stání:
  162 (standard kvality cestování 4 osoby/m2)
 • Podíl nízkopodlažní části:
  80 %
 • Výška podlahy nad TK:
  381 mm (vstupy a nízkopodlažní část), 655 mm (nad hnacími podvozky)
 • Malé vysvětlení pojmu vlakotramvaj, aneb zdůvodnění, proč ještě linka T4 není pravou vlakotramvají
  Vlakotramvaj je systém kolejové dopravy, využívající výhod železnice i tramvaje zároveň. Vozidla vlakotramvaje využívající dopravní cestu železnice i tramvají, mohou tedy zajišťovat plošnou obsluhu urbanizovaných území při vedení trati ve městě jako tramvaj, a současně může v jiných úsecích své trasy využívat železniční tratě se všemi z toho plynoucími výhodami. Tak lze zajistit pomocí vlakotramvaje nová přímá a rychlá dopravní spojení. Tento systém umožňuje mnohé výhody pro cestující, avšak vyžaduje i nezvyklá technická opatření. Vozidla vlakotramvají musí být schopna jezdit po železnici i po tramvajových tratích. Vlakotramvaje musí být vybaveny z hlediska mechanické konstrukce, odolnosti při střetu, i elektrické výzbroje tak, aby byly schopny provozu na obou systémech. Kromě technického řešení je třeba současný provoz vozidel na dvou odlišných systémech infrastruktury vyřešit i legislativně, což je však nad rámec tohoto krátkého zdůvodnění. Největší systém vlakotramvají, využívající všechny výše popsané výhody nalezneme v Německém městě Karlsruhe a jeho okolí.

 • Seznam použitých zkratek:
  RER - Réseau Express Régional - systém rychlé železnice v Paříži a jejím okolí.
  SNCF - Société Nationale des Chemins de fer Français - Francouzské státní dráhy.
  UIC - Union Internationale des Chemins de fer - mezinárodní železniční unie.
  RATP - Régie Autonome des Transports Parisiens - dopravní podnik v Paříži.
  TFS 2 - Tram Standard Française 2 - částečně nízkopodlažní tramvaj vyráběná firmou Alsthom v letech 1986 - 1993.


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024