Pohlednice Pražských tramvají... ...od Heřmaničky aneb co zbylo 2009

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Pohlednice Pražských tramvají...
...od Heřmaničky aneb co zbylo 2009


Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích působí po desetiletích zapomnění smutným dojmem, kterému nepřidává ani zborcený krov propadlé střechy | 23.4.2009
Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích působí po desetiletích zapomnění smutným dojmem, kterému nepřidává ani zborcený krov propadlé střechy | 23.4.2009
Občas si člověk prochází staré mapy, nachází v nich zakreslenou železniční trať, na půdě najde starý jízdní řád, který existenci dané dráhy potvrzuje, ale v současných mapách ani jízdních řádech ji již nenachází. A tak pročítá staré novinové výstřižky a nestačí se divit…

Například zjistí, že v severních Čechách u hranic s Polskem a Německem byla společností Frýdlantských okresních drah postavena a 25. srpna 1900 zprovozněna úzkorozchodná železniční trať. V Heřmanicích se napojovala na síť úzkorozchodek v okolí Žitavy a proto měla jako jediná úzkorozchodná železnice na našem území tzv. "saský" rozchod 750 mm.

Dráha sestávající ze dvou úseků z Frýdlantu v Čechách přes Frýdlant zastávku, Kunratice u Frýdlantu do Dětřichova a úvratí navazujícího druhého úseku z Dětřichova do Heřmanic zastávky a Heřmanic dosáhla délky 10,781 km. V roce 1924 se novým vlastníkem stávají ČSD. Od roku 1927 se na trati začaly přepravovat i normálněrozchodné vozy na podvalnících. V celé historii tratě nikdy nejezdily přímé vlaky Frýdlant - Žitava a v Heřmanicích se vždy přestupovalo.

Po druhé světové válce byl provoz obnoven 4. srpna 1945 a krátce nato opět zastaven od 1. dubna 1946 do 9. září 1948. Brzy následovalo druhé přerušení provozu od 1. května 1951 do 14. července 1957. Jen díky podniku Severočeský průmysl kamene, n. p., jenž měl v Heřmanicích kamenolom a tudíž eminentní zájem o udržení dopravy, byla dráha od 28. května 1951 prohlášena za neveřejnou (tedy vlečku), což jí udrželo provozuschopnou až do obnovení osobního provozu. Brzy po obnovení osobní dopravy končí éra parního provozu a na trať v červnu 1958 přichází motorové lokomotivy T 47.007-010, doplněné v šedesátých letech osobními vozy Balm/u. Postupně však ustávala nákladní doprava a poslední nákladní vlak na trati jel 13. června 1964. Po znatelném úbytku cestujících je trať v roce 1972 navržena na zrušení, které však ještě není zrealizováno.

Skutečný konec Heřmaničky nakonec přišel jako hrom z nebe. Dne 5. dubna 1975 byl po kontrole zjištěn kritický stav svršku i spodku tratě. V návaznosti na to byl 13. ledna 1976 zastaven provoz a nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Nutná rekonstrukce tratě se stále odkládala, přestože ve Frýdlantu již byl odstavený stavební vlak. Ještě několik let postávaly ve Frýdlantě odstavené motorové lokomotivy a osobní vozy se zde nechaly doslova shnít. K obnovení provozu již nikdy nedošlo a trať byla úředně zrušena v roce 1984. Chátrající trať byla postupně rozkrádána, až na podzim 1996 rozhodla Správa dopravní cesty Liberec o její likvidaci, kterou prováděly Sběrné suroviny Liberec.

Když s těmito informacemi po letech příprav konečně vystoupíte v Heřmanicích z autobusu, který tu již pár desetiletí slouží jako jediné spojení vesničky se světem, rozhlížíte se a v morku kostí stále cítíte, že zpoza domů přece musíte zaslechnout hukot lokomotivního motoru, mlácení kol přes kolejnicové styky úzké koleje a ono pořád nic… Pojem Heřmanička již zůstává jen v myslích pamětníků a dobrodruhů, kteří se vydávají občas po její stopě. Pojďte s námi, prosím…

Nádražní budova v Heřmanicích byla v dobách své největší slávy jistě impozantní stavbou, takřka gigantických rozměrů, zejména pokud si uvědomíme, že kolejiště tvořily koleje o netypickém úzkém rozchodu 750 mm. Nádraží je však již přes 30 let opuštěné, v roce 1996 zmizely i koleje, které tu přes dvacet let jen nečinně zahálely a marně očekávaly návrat svých vlaků. Dnes budova působí dost hrůzným pohledem. Propadnutí střechy zasadilo celému objektu smrtelnou ránu. Voda ve všech skupenstvích zatéká dovnitř, což v místnostech způsobuje propadnutí stropů i podlah. Místnosti, kde kdysi sedával prvorepublikový výpravčí, dámy v rozšafných kostýmcích si kupovaly jízdenky na cestu do velkého světa, pánové s luxusními kníry otáčeli tably s jízdními řády a hledaly ta nejvhodnější spojení, no a celníci mezitím hbitě proclívali zboží přepravované mezi Československem a Německem již dávno zejí prázdnotou a vstup do nich je opravdu životu nebezpečný. Dnes již jen stará malba ukazuje, kde v čekárně visely jízdní řády a kde paní pokladní prodávala jízdenky. Teď v budově seženete maximálně ránu do hlavy od padajícího stropu. A tak raději dost snění, něž dojde k úrazu...

Pokud se porozhlédneme po kdysi rozsáhlém areálu heřmanického nádraží, nalezneme za stále vzrůstajícími stromy skrytou výtopnu, jejíž dvě koleje kdysi sloužily k odstavování lokomotiv. I ona má chvíle své slávy za sebou a i zde se již dávno zbortil krov nesoucí střechu. V blízkosti nádražní budovy stály z obou stran skladiště, směrem k Dětřichovu celodřevěné, směrem ke státní hranici hrázděné. V prostoru kolejiště dodnes zůstává množství tlejících pražců a dokonce i kus koleje, která byla zřejmě součástí nákladní váhy.

Vydáme se v trase Heřmaničky směrem k Dětřichovu, v místě, kde bývalo kolejové zhlaví mají místní hasiči umístněné terče pro zásah proudem vody z hadice. Kolejiště Heřmaničky se v těchto místech sloučilo do jediné koleje a pokračovalo podél rodinných domků, s krátkou opěrnou zídkou po pravé straně, bránící sesuvu svahu a následně stoupající na náspu nad ploty rodinných domků. Těleso je zde více než zřetelné, pouze na chvíli se nám ztratí pro svou zarostlost a také pro skutečnost, že místním, bohužel, slouží jako ideální místo k vyvážení odpadu. Ještě výrazněji se tento fakt projeví o pár set metrů dále, kde Heřmanička rozložila své stoupání do delšího úseku s využitím terénního zářezu. Ten je již takřka zavezen nepořádkem, sutí a větvemi. Na místě zůstal i zbytek telegrafního sloupu a základy malého propustku, propouštějícího vodu z polí do údolí. Trať v těchto místech vedla na náspu umístěném ve svahu v táhlém levém oblouku až k ocelovému mostu přes říčku Olešku na mohutných kamenných pilířích. Bezprostředně za mostem překonala šikmo silnici a dostala se do prostoru zastávky Heřmanice.

Kolej v silničním přejezdu zůstala zachována dodnes, pouze je neuměle překryta několika vrstvami nově položeného asfaltového koberce. K vytržení koleje se však zatím nikdo neodhodlal, naštěstí, alespoň můžeme zavzpomínat. Na pilíři bližším k heřmanické zastávce je umístěna symbolická vzpomínka na existenci místní dráhy v podobě dopravní značky s parní lokomotivou a letopočty ohraničujícími roky vzniku a zániku tratě 1900 - 1976. Ihned za přejezdem je zachovaný kilometrovník označující devátý kilometr tratě a budova heřmanické zastávky, sloužící nyní jako skladiště.

Trať se zde stáčela v pravém oblouku a podél násypné rampy kamenolomu mířila k dalšímu mostku přes vodní tok. Jeho pilíře posloužily nově k instalaci lávky pro pěší, následující část tělesa Heřmaničky je totiž využívána jako cesta pro pěší a tak mezi vzrostlými břízkami klušete po trouchnivějících dřevěných pražcích a přemýšlíte, jak to tu muselo být krásné, když Heřmanička ještě fungovala. Těleso tratě překročí asfaltovou komunikaci a vejde do lesního porostu, mezi všude přítomnými břízami se v tělese někdejšího železničního náspu objevuje propustek zcela jednoduché konstrukce. U kilometrovníku oznamující 8,5 kilometr se v lesním porostu objevují pilíře mostku přes vodní tok, které tvořily základ jednoduché mostní konstrukce. Příčně na pilíře byly uloženy dvě ocelové traverzy, na nichž byly uloženy dřevěné pražce a nad traverzami železniční kolejnice. Po likvidaci Heřmaničky z takovýchto mostků zbyly právě jen ony kamenné pilíře.

U křížení s další asfaltovou komunikací z Kunratic do Dětřichova nacházíme zachovalé kolejnice vyčuhující na okraji asfaltové vozovky do trávníku. Ano, likvidátorům Heřmaničky se zde nechtělo likvidovat železniční kolejnice v místech, kde by tato likvidace způsobila další náklady v podobě např. obnovování asfaltu vozovky. Následuje táhlý pravý oblouk v terénním zářezu, vyrovnávající niveletu, protože se naše kolej postupně přibližuje k úchvatnému bodu tratě.

Několik set metrů před zaústěním traťové větve z Heřmanic do úvraťové stanice Dětřichov se k ní přiblížila také větev od Frýdlantu. Protože stavitelé zřejmě nechtěli tak daleko od úvraťové stanice zřizovat odbočku, u níž by byla nutnost zřídit hradlo s obsluhou, raději obě traťové větve vedly v podobě falešné dvoukolejné tratě několik set metrů až k úvraťové stanici Dětřichov. Naše větev od Heřmanic k místu setkání obou kolejí stoupá, trať od Frýdlantu klesá. Těsně před setkáním obou kolejí byl na koleji od Frýdlantu umístěn most podobné konstrukce jako mostek u kilometru 8,5. Proto z něj opět, kromě pilířů, nic nezbylo. Most prošel rekonstrukcí v roce 1972, o 4 roky později přestal sloužit…

Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích střídala jména jak trhací kalendář dny | 23.4.2009
Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích působí po desetiletích zapomnění smutným dojmem, kterému nepřidává ani zborcený krov propadlé střechy | 23.4.2009 Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích působí po desetiletích zapomnění smutným dojmem, kterému nepřidává ani zborcený krov propadlé střechy | 23.4.2009
Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích působí po desetiletích zapomnění smutným dojmem, kterému nepřidává ani zborcený krov propadlé střechy | 23.4.2009 Vstup do bývalé nádražní budovy v Heřmanicích je opravdu nebezpečný... | 23.4.2009
Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích působí po desetiletích zapomnění smutným dojmem, kterému nepřidává ani zborcený krov propadlé střechy | 23.4.2009 Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích působí po desetiletích zapomnění smutným dojmem, kterému nepřidává ani zborcený krov propadlé střechy | 23.4.2009
Kdysi honosná a impozantní budova nádraží úzkorozchodné dráhy v Heřmanicích působí po desetiletích zapomnění smutným dojmem, kterému nepřidává ani zborcený krov propadlé střechy | 23.4.2009 Propadlé stropy budovy heřmanického nádraží | 23.4.2009
Propadlé stropy budovy heřmanického nádraží | 23.4.2009 Zborcený krov budovy někdejšího nádraží Heřmanice a zatékající voda jsou počátkem zkázy celé budovy | 23.4.2009
Zborcený krov budovy někdejšího nádraží Heřmanice a zatékající voda jsou počátkem zkázy celé budovy | 23.4.2009 Zapomenutá chodba zapomenuté nádražní budovy v Heřmanicích | 23.4.2009
Opadaná omítka, odkryté vedení a stropy, kterým spadnou za půl hodiny... Tak vypadá většina místností budovy heřmanického nádraží | 23.4.2009 Kolik cestujících asi v těchto prostorách čekalo na svůj vlak a zakoupilo si jízdenku... | 23.4.2009
Opuštěná budova lokomotivní remízy v Heřmanicích | 23.4.2009 Opuštěná budova lokomotivní remízy v Heřmanicích | 23.4.2009
Opuštěná budova lokomotivní remízy v Heřmanicích | 23.4.2009 Opuštěná budova lokomotivní remízy v Heřmanicích | 23.4.2009
Opuštěná budova lokomotivní remízy v Heřmanicích | 23.4.2009 Interiér opuštěné budovy lokomotivní remízy v Heřmanicích podléhá zubu času | 23.4.2009
Interiér opuštěné budovy lokomotivní remízy v Heřmanicích podléhá zubu času | 23.4.2009 Interiér opuštěné budovy lokomotivní remízy v Heřmanicích podléhá zubu času | 23.4.2009
Interiér opuštěné budovy lokomotivní remízy v Heřmanicích podléhá zubu času | 23.4.2009 Interiér opuštěné budovy lokomotivní remízy v Heřmanicích podléhá zubu času | 23.4.2009
Opuštěná budova lokomotivní remízy v Heřmanicích | 23.4.2009 Budova heřmanického nádražního skladiště z hrázděného zdiva | 23.4.2009
Budova nádraží Heřmanice a skladiště v pohledu z polské strany | 23.4.2009 Budova nádraží Heřmanice a skladiště v pohledu z polské strany | 23.4.2009
Rozpadající se dřevěné skladiště heřmanického nádraží | 23.4.2009 Rozpadající se dřevěné skladiště heřmanického nádraží | 23.4.2009
Rozpadající se dřevěná budova skladiště heřmanického nádraží | 23.4.2009 Rozpadající se dřevěná budova skladiště heřmanického nádraží | 23.4.2009
Zapomenutý kilometrovník | 23.4.2009 Zbylé pražce po likvidaci rozsáhlého kolejiště v Heřmanicích | 23.4.2009
Zbytky kolejové váhy na nádraží Heřmanice | 23.4.2009 Zachovalý kamenný propustek pod kolejiště heřmanického nádraží | 23.4.2009
Dnes v těchto místech cvičí hasiči, kdysi se zde větvily koleje do heřmanického nádraží | 23.4.2009 Úzkorozchodná kolej Heřmaničky vedla podél do dnešních dnů zachovalé opěrné zdi | 23.4.2009
Zapomenutý kilometrovník Heřmaničky | 23.4.2009 Most přes příkop vypadá, že koleje Heřmaničky na svých bedrech nikdy nenesl. Ale jeden nikdy neví... | 23.4.2009
Stoupající těleso Heřmaničky pomalu zarůstá břízami, ve svahu náspu je doteď zachovalý jeden z mnoha kilometrovníků | 23.4.2009 Stoupající těleso Heřmaničky pomalu zarůstá břízami, ve svahu náspu je doteď zachovalý jeden z mnoha kilometrovníků | 23.4.2009
Těleso Heřmaničky kopírovalo co nejvíce terén, terénní zářez mezi poli již pomalu zarůstá náletovými dřevinami, kde stromy nezvládají, tam místní obyvatelé zaváží své odpadky... | 23.4.2009 Pozůstatek po sloupu telegrafického vedení | 23.4.2009
Pozůstatek po propustku | 23.4.2009 Z terénního zářezu mezi poli se těleso Heřmaničky dostává na drobný násep, který koleje přiváděl k ocelovému mostu přes říčku Olešku | 23.4.2009
Pozůstatky opěrných pilířů mostu přes říčku Olešku u zastávky Heřmanice | 23.4.2009 Pozůstatky opěrných pilířů mostu přes říčku Olešku u zastávky Heřmanice | 23.4.2009
Devátý kilometr tratě, asfaltem zalitý přejezd a dopravní značka připomínají kolemjdoucím, že tudy 60 let jezdila úzkorozchodná dráha | 23.4.2009
Pozůstatky opěrných pilířů mostu přes říčku Olešku u zastávky Heřmanice doplňuje malý památníček na 76. let trvající existenci Heřmaničky | 23.4.2009
Heřmanička měla v úseku před úvraťovou stanici Dětřichovice pro cestující poměrně zajímavý způsob kilometráže. Nultý kilometr byl na počátku tratě ve Frýdlantu, trať pak vzestupně načítala kilometry až do úvraťové stanice Dětřichov. Odtud pak kilometráž stoupala do Heřmanic. V místě falešné dvoukolejky se tak potkávaly rozdílné kilometrovníky, uvádějící cestující do rozpaků. Při jízdě z frýdlantské větve mu jedny udávaly stoupající kilometráž, kdežto ty druhé klesající, protože samozřejmě patřily heřmanické větvi.

V Dětřichově dodnes zůstal zachovaný zřejmě nejvýraznější kolejový pozůstatek na Heřmaničku. Je zde pečlivě udržováno okolo sta metrů falešné dvoukolejky, včetně kilometrovníků 6,6 a 7,0, železničního přejezdu a propustku z roku 1900. Kolejiště úvraťového dětřichovského nádraží je již zcela bez kolejí, pouze v prostoru zarůstajícím křovím a odpadky jsme objevili část koleje. Budova nádraží je využívána k obytným účelům.

Při cestě z Dětřichovic do Kunratic u Frýdlantu ještě jednou mineme opěrné pilíře mostu v místě oddělení obou kolejí dvou větví Heřmaničky. Těleso tratě v dalších kilometrech můžeme poměrně snadno sledovat s pomocí bříz vyrůstajících podél tělesa a dodnes zachovalých kamenných kilometrovníků. U polní cesty na pole objevujeme pod nánosem zeminy další zachovalý úsek koleje, procházíme i přes dva páry zachovalých kamenných propustků, sledujeme terénní zářez a dostáváme se k nádraží v Kunraticích u Frýdlantu, jehož budova také slouží k obytným účelům. V prostoru kolejiště nacházíme další zachovalou část koleje. Trať se zde dostává na poměrně vysoký násep, v němž je umístěn kamenný viadukt, tvořící jakousi mimoúrovňovou křižovatku. Podjezd je však zcela nevyužívaný a zůstává otázkou, proč zrovna v těchto místech byla zřízena takto nákladná umělá stavba, umožňující maximálně průjezd na pole…
Trať pokračuje terénním zářezem, širokým tak, že člověk spekuluje o přípravě na druhou kolej. V lesním porostu se u kilometrovníku 2,8 skrývá další z typických mostků pro Heřmaničku. Podobě jako v předchozích úsecích na místě sledujeme zachovalé pražce a kamenné kilometrovníky, Heřmanička se v lesním šeru dostává na další vysoký násep, v němž je vystavěn vysoký kamenný propustek. Do cíle, nebo snad počátku Heřmaničky ve Frýdlantu zbývá 1,8 kilometru, na pár set metrů je toto poslední hmatatelný důkaz o vedení Heřmaničky v této trase.
Následuje odbagrovaná část náspu, zrušené úrovňové křížení s pozemní komunikací a další část tratě se nám ztrácí v areálu továrny a pod mohutným terénním sesuvem svahu. Dalším kilometrovníkem na trase bude až ten s číslicí 1 a za ním již budeme těleso Heřmaničky opět viditelně sledovat až do cíle cesty. Nejprve objevíme kamenno-betonový propustek opravený v sedmdesátých letech a následně obrovský ocelový most přes dvě koleje železničních tratí klasického rozchodu do Jindřichovic a Černous těsně u frýdlantského nádraží. Most tu zůstal stále zachován, jen železniční svršek Heřmaničky skončil ve sběrných surovinách… Za mostem trať klesá v pravém oblouku nad areálem někdejšího lokomotivního depa ve Frýdlantě, které bylo postaveno současně s tratí Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem v roce 1902. Do výtopny byla zavedena kromě koleje normálního rozchodu též úzkorozchodná kolej Heřmaničky. Před budovou výtopny byla točna o průměru 8 metrů, která byla jedinou točnou v bývalém Československu zřízenou pro vozidla různých rozchodů, zrušena byla v roce 1969. V areálu výtopny bylo 28. června 2008 otevřeno Muzeum Spolku Frýdlantských Okresních Drah, který usiluje o obnovu alespoň části trasy Heřmaničky v podobě muzejní železnice.

Poté, co úzkorozchodná trať sestoupala ke kolejím své větší sestry následovalo úrovňové křížení se silnicí. Za ním se pozorovateli naskytne pohled na úžasnou symbiózu jedné zachovalé úzké koleje ve společnosti dvou normálně rozchodných. Úzká kolej je v jednom místě přerušená odbočující normálněrozchodnou. V minulosti zde byla výhybka úzké koleje k dodnes zachovalé rampě pro najíždění normálněrozchodných vozů na podvalníky. Úzká trať zde odbočovala do prostoru před železničním nádražím, kde si "malá" železnice přebírala své cestující. V místě někdejšího nástupiště jsou uloženy tři výhybky frýdlantského spolku pro budoucí obnovu Heřmaničky. Třeba se dočkají využití a stále udržovaný nápis "NÁSTUPIŠTĚ PRO TRAŤ FRÝDLANT V Č. - HEŘMANICE ÚZKOROZCHODNÁ DRÁHA" se dočká svého využití...
Na Pražských tramvajích se navíc můžete exkluzivně vrátit do historie Heřmaničky a podívat se, jak to na ní vypadalo, když ještě žila a měla desetiletí od ukončení svého provozu...

Můstek přes potok jehož základní nosníky tvoří železniční kolejnice, zřejmě z Heřmaničky | 23.4.2009
Pozůstatky opěrných pilířů mostu přes říčku Olešku u zastávky Heřmanice | 23.4.2009 Pozůstatky opěrných pilířů mostu přes říčku Olešku u zastávky Heřmanice | 23.4.2009
U zastávky Heřmanice jsou dodnes zachovány koleje silničního přejezdu, jejich vyjmutí by totiž znamenalo nutné přerušení provozu automobilů, proto silničáři zatím jen vrství nové a nové asfaltové povrchy | 23.4.2009 U zastávky Heřmanice jsou dodnes zachovány koleje silničního přejezdu, jejich vyjmutí by totiž znamenalo nutné přerušení provozu automobilů, proto silničáři zatím jen vrství nové a nové asfaltové povrchy | 23.4.2009
U zastávky Heřmanice jsou dodnes zachovány koleje silničního přejezdu, jejich vyjmutí by totiž znamenalo nutné přerušení provozu automobilů, proto silničáři zatím jen vrství nové a nové asfaltové povrchy | 23.4.2009 Budova někdejší zastávky Heřmanice a devátý kilometr tratě | 23.4.2009
Zarůstající drážní těleso Heřmaničky v sousedství násypné rampy kamenolomu | 23.4.2009 Mezi náletovými břízami, ohraničujícími těleso Heřmaničky zůstávají stále pražce a místními je těleso využíváno jako polní cesta | 23.4.2009
Pilíře z někdejšího mostku Heřmaničky přes potok využili obyvatelé Heřmanic k umístění lávky pro pěší | 23.4.2009 Pilíře z někdejšího mostku Heřmaničky přes potok využili obyvatelé Heřmanic k umístění lávky pro pěší | 23.4.2009
Mezi náletovými břízami, ohraničujícími těleso Heřmaničky zůstávají stále pražce a místními je těleso využíváno jako polní cesta | 23.4.2009 Mezi náletovými břízami, ohraničujícími těleso Heřmaničky zůstávají stále pražce a místními je těleso využíváno jako polní cesta | 23.4.2009
Polní cesta vedená po původním tělese Heřmaničky vstupuje na louku, i zde jsou zachovány dřevěné pražce | 23.4.2009 Těleso Heřmaničky se přibližuje k úrovňovému křížení s asfaltovou komunikací | 23.4.2009
Zachovalý propustek Heřmaničky v železničním náspu | 23.4.2009 Mezi náletovými břízami, ohraničujícími těleso Heřmaničky zůstávají stále pražce a místními je těleso využíváno jako polní cesta | 23.4.2009
Osm a půltý kilometr Heřmaničky | 23.4.2009 Zachovalé pilíře mostku Heřmaničky přes potok | 23.4.2009
Zachovalé pilíře mostku Heřmaničky přes potok | 23.4.2009 Vzrostlé stromy přesně ohraničují těleso Heřmaničky a nedovolují nám sejít z cesty | 23.4.2009
Likvidace Heřmaničky probíhala až po třiceti letech od zastavení provozu, proto např. na přejezdech přes silnice zůstávají koleje zachovány i dnes, neprovozované byla totiž překryty vrstvou asfaltu, a ten se nikomu při likvidaci bourat nechtělo | 23.4.2009 Likvidace Heřmaničky probíhala až po třiceti letech od zastavení provozu, proto např. na přejezdech přes silnice zůstávají koleje zachovány i dnes, neprovozované byla totiž překryty vrstvou asfaltu, a ten se nikomu při likvidaci bourat nechtělo | 23.4.2009
Těleso Heřmaničky se stáčí v terénním zářezu | 23.4.2009 Naše kroky míří z Heřmanic do úvraťové stanice Dětřichov, pozůstatky opěrného pilíře mostu jsou však na větvi z Frýdlantu, k níž se v tomto místě přibližujeme | 23.4.2009
Naše kroky míří z Heřmanic do úvraťové stanice Dětřichov, pozůstatky opěrného pilíře mostu jsou však na větvi z Frýdlantu, k níž se v tomto místě přibližujeme | 23.4.2009 Naše kroky míří z Heřmanic do úvraťové stanice Dětřichov, pozůstatky opěrného pilíře mostu jsou však na větvi z Frýdlantu, k níž se v tomto místě přibližujeme | 23.4.2009 V levé části klesá těleso Heřmaničky z Dětřichova do Heřmanic, vpravo naopak stoupá těleso k Frýdlantu | 23.4.2009 Opačný pohled než na předchozím snímku, v levé části klesá těleso Heřmaničky od Frýdlantu a v pravé části stoupá to od Heřmanic k úvraťové stanici Dětřichov | 23.4.2009 Sedm a půltý kilometr je umístěný na náspu, který přiváděl koleje od Frýdlantu a Heřmanic do Dětřichova | 23.4.2009
Hranice pozemku dráhy, aneb tady to patří ČéeSDé | 23.4.2009 V terénním zářezu před Dětřichovem působila Heřmanička falešným dojmem dvoukolejné úzkorozchodné tratě, byla v tom však snaha o zjednodušení provozu, která sice v počátku stála více peněz za zřízení druhé koleje, ale ve výsledku byla bezpečnější. Nebylo nutné mít někde v polích výhybkáře, který by posílal vlaky do příslušných směrů a hlídal volnost úseku. Každý směr přicházel do úvraťového Dětřichova po samostatné koleji... | 23.4.2009 V úseku před Dětřichovem je více průchozí těleso koleje Heřmaničky od Heřmanic, pozůstatky od Frýdlantu jsou zarostlejší, místní obyvatelé totiž nerespektují naprojektovanou dvoukolejku a chodí jen v jedné stopě :-) | 23.4.2009 V této chvíli to s mnohými švihne o zem... Za hradbou náletových dřevin se náhle objevuje dvoukolejná trať Heřmaničky... Sen? Realita? | 23.4.2009 Dětřichovský nadšenec udržuje pár desítek metrů dvoukolejné podoby úzkorozchodné Heřmaničky ve stavu, kdy očekáváte, že vám za zády zahouká lokomotiva... | 23.4.2009
V polovině minulého století jsme v tomto úseku mohli potkávat vlaky jedoucí po každé koleji do jiného cíle své úzkorozchodné cesty po Heřmaničce | 23.4.2009
V reálném provozu zde ale výdejna jízdenek nebyla | 23.4.2009 Na snímku dvoukolejné části úzkorozchodné Heřmaničky před Dětřichovem je vidět ve své podstatě dvojí kilometráž, ač jde jen o jednu. 6,6 km je na levé koleji od počátku tratě ve Frýdlantu, 7 km je v pravé koleji od počátku tratě ve Frýdlantu jen díky úvrati v Dětřichově | 23.4.2009 Udržovaná část dvoukolejné úzkorozchodné Heřmaničky v Dětřichově | 23.4.2009 Konec udržované koleje Heřmaničky do Heřmanic | 23.4.2009 Jediný vozík, s nímž se můžete svézt po Heřmaničce | 23.4.2009
Udržovaná část dvoukolejné úzkorozchodné Heřmaničky v Dětřichově | 23.4.2009 Udržovaná část dvoukolejné úzkorozchodné Heřmaničky v Dětřichově | 23.4.2009 Zachovalá kolej Heřmaničky u Dětřichova z Heřmanic do Dětřichova zarůstá travou | 23.4.2009 Vícekolejný železniční přejezd Heřmaničky u Dětřichova | 23.4.2009 Propustek v Dětřichově pod dvoukolejnou částí Heřmaničky pochází z roku 1900 | 23.4.2009
Konec zachovalé části koleje Heřmaničky z Dětřichova do Heřmanic | 23.4.2009 Zachovalá dvoukolejná část Heřmaničky v Dětřichově | 23.4.2009 Kolejnicový styk úzké koleje Heřmaničky | 23.4.2009 Vícekolejný železniční přejezd s viditelnou jednou kolejí a propustkem z roku 1900 | 23.4.2009 Budova dětřichovského nádraží byla využita k přestavbě na obytný dům | 23.4.2009
Budova dětřichovského nádraží byla využita k přestavbě na obytný dům | 23.4.2009
Budova dětřichovského nádraží byla využita k přestavbě na obytný dům | 23.4.2009 Pozůstatek koleje Heřmaničky před dětřichovským nádražím | 23.4.2009 Koncový šturc úvraťové stanice Dětřichov | 23.4.2009 Už jen aby v dálce zahoukal vlak a iluze provozní Heřmaničky je dokonalá | 23.4.2009 Rozdílná výšková úroveň oddělující se kolejí Heřmaničky od Dětřichova, ta levá klesající, míří do Heřmanic, pravá stoupající do Frýdlantu | 23.4.2009
Ještě v roce 1972 prošel most Heřmaničky důkladnou opravou, do zastavení provozu zbývaly čtyři roky | 23.4.2009 Pozůstatky opěrných zdí mostu frýdlantské větve Heřmaničky | 23.4.2009 Pozůstatky opěrných zdí mostu frýdlantské větve Heřmaničky | 23.4.2009 Pohled na zbytky mostu frýdlantské větve Heřmaničky v podobě zachovalých podpěrných pilířů v náspu | 23.4.2009 Pozůstatky tělesa Heřmaničky lze v krajině až na pár úseků vcelku snadno rozpoznat mimo jiné také podle náletových bříz | 23.4.2009
Zachovalý kilometrovník v náspu tratě | 23.4.2009 Zachovalý kilometrovník 5.7 kilometru do cíle tratě | 23.4.2009 Těleso Heřmaničky zde mezi poli vedlo v terénním zářezu, kromě bříz jej zaplňují také balvany, vyorané zřejmě v přilehlých polích | 23.4.2009 Těleso Heřmaničky zde tvoří jakousi pomyslnou neoranou mez mezi poli, případně, díky náletovým dřevinám, také remízek pro zvířata | 23.4.2009 Těleso Heřmaničky zde tvoří jakousi pomyslnou neoranou mez mezi poli, případně, díky náletovým dřevinám, také remízek pro zvířata | 23.4.2009
Těleso Heřmaničky zde tvoří jakousi pomyslnou neoranou mez mezi poli, případně, díky náletovým dřevinám, také remízek pro zvířata | 23.4.2009 Pro objevení koleje či kolejnice Heřmaničky je občas třeba fyzického úsilí, aneb boty Mr.Crosse dostávají právě zabrat | 23.4.2009 Výsledkem nezměrného úsilí je objevená kolejnice Heřmaničky na přejezdu polní cesty | 23.4.2009 Kilometrovník 5.2 a mezi balvany vyoranými z polí a naházenými mezi náletové dřeviny se podařilo objevit další kolejnici Heřmaničky. Patří mezi ty, které se sběrným surovinám zdálo moc pracné demontovat... | 23.4.2009 Stopa po tělese Heřmaničky je v krajině opravdu i po desetiletích nepřehlédnutelná | 23.4.2009
Takřka kýčovitý obrázek vyhnívajících pražců Heřmaničky v luční trávě v sousedství stromků břízy | 23.4.2009
Stopa po tělese Heřmaničky je v krajině opravdu i po desetiletích nepřehlédnutelná | 23.4.2009 Další ze zachovalých propustků stejné konstrukce, kterých bychom v trase Heřmaničky napočítaly k deseti | 23.4.2009 Stopa po tělese Heřmaničky je v krajině opravdu i po desetiletích nepřehlédnutelná | 23.4.2009 Těleso Heřmaničky prochází na náspu v němž se skrývá jeden z normovaných propustků | 23.4.2009 Přestože těleso Heřmaničky prochází travnatými loukami, je stopa po něm stále výrazná | 23.4.2009
Zachovalý kilometrovník Heřmaničky po x-té pane režisére :-) | 23.4.2009 Další z terénních zářezů pro těleso Heřmaničky u Kunratic | 23.4.2009 Na zbytcích drobnějšího mostku vidíme, jak jednoduše se tato stavba řešila, podélně pod kolejnice položené pražce tvořily zároveň mostovku | 23.4.2009 Také budova nádraží v Kunraticích je obydlená | 23.4.2009 Krávy Vlastička a Věra za asistence kolegyně Stáni a Jindřišky bedlivě střeží tajemství Heřmaničky pro příští pokolení | 23.4.2009
Zachovalý kus koleje z kolejiště nádraží Kunratice | 23.4.2009 Ještě jeden celkový pohled, vzadu nádražní budova Kunratice, vpředu v trávě nalezená kolej | 23.4.2009 Nalezená kolej u Kunratic potřetí, tentokráte v pohledu z kolejiště nádraží na těleso náspu | 23.4.2009 Dohnívající pražec se zachovalým systémem uchycení kolejnice pomocí prostých hřebů | 23.4.2009 Těleso Heřmaničky je v těchto místech na vcelku vysokém náspu, v němž je zřízen kamenný viadukt, tvořící jakousi mimoúrovňovou křižovatku. Podjezd je však zcela nevyužívaný a zůstává otázkou, proč zrovna v těchto místech byla zřízena takto nákladná umělá stavba... | 23.4.2009
Zachovalý viadukt, tvořící mimoúrovňovou křižovatku u Kunratic | 23.4.2009 Našim předkům se musí složit poklona... Takhle slícovat kamenné kvádry nedokáží s dnešními moderními technologiemi ani ti, co se pokouší opravit Karlův most | 23.4.2009 Zachovalý viadukt, tvořící mimoúrovňovou křižovatku u Kunratic | 23.4.2009 Ještě jeden pohled na těleso Heřmaničky na vysokém náspu v místě kamenného viaduktu | 23.4.2009 A z výšky náspu rovnou s Heřmaničku do terénního zářezu... | 23.4.2009
Těleso Heřmaničky vystoupává na úroveň okolního terénu | 23.4.2009 Terénní zářez po tělese Heřmaničky je v těchto místech tak široký, až to svádí k domněnce, že zde mohly být dvě kolej vedle sebe. Zda tomu tak bylo ve skutečnosti, nebo např. v projektu se nám ale nikde dopátrat nezdařilo... | 23.4.2009 Pohled opačným směrem, z temnost lesa, do jehož útrob se Heřmanička noří zpět na louky | 23.4.2009 Do konce Heřmaničky zbývají 2.8 kilometru, kilometrovník na fotce dostal ránu od větve, nebo větev podpírá před úplným zhroucením :-) | 23.4.2009 Další z větších propustků Heřmaničky se ukrývá nad potokem v lesním šeru | 23.4.2009
Další z větších propustků Heřmaničky se ukrývá nad potokem v lesním šeru | 23.4.2009 Do cíle Heřmaničky zbývají 2 kilometry... | 23.4.2009 Nejvyšší násep jaký najdeme v celé trase Heřmaničky, překlenuje hlubokou rokli s protékajícím potokem a proto... | 23.4.2009 ...a proto je zde také vysoký kamenný propustek obloukového tvaru | 23.4.2009 Do cíle, nebo snad počátku Heřmaničky ve Frýdlantu zbývá 1.8 kilometru, na pár set metrů je toto poslední hmatatelný důkaz o vedení Heřmaničky v této trase. Následuje odbagrovaná část náspu, zrušené úrovňového křížení s pozemní komunikací a další část tratě se ztrácí v areálu továrny a pod mohutným terénním sesuvem svahu | 23.4.2009
I pod sesunutým svahem se dají nalézt zbytky kolejnic Heřmaničky, sběrné suroviny by i tady totiž měly při jejich vytěžení zisk neadekvátní vynaloženému úsilí, tak je raději nechaly na místě | 23.4.2009 I pod sesunutým svahem se dají nalézt zbytky kolejnic Heřmaničky, sběrné suroviny by i tady totiž měly při jejich vytěžení zisk neadekvátní vynaloženému úsilí, tak je raději nechaly na místě | 23.4.2009 Po pár set metrech je ale těleso Heřmaničky opět viditelné, díky tomu, že frýdlantští jej využívají jako lesní stezku zůstávají viditelné dřevěné pražce | 23.4.2009 Od posledního viditelného kilometrovníku jsme ušli 800 metrů a jsme v místě prvního kilometru Heřmaničky | 23.4.2009 Poslední z propustků v tělese dráhy prošel v sedmdesátých letech rekonstrukcí a nachází se již v obydlené části Frýdlantu | 23.4.2009
Více jak třicet let od přerušení provozu zůstává na svém místě mohutný železný most z roku 1965, který převáděl úzké koleje Heřmaničky přes tratě normálního rozchodu do Jindřichovic a Černous, což je možná důvod, proč tu stále je. Snesení by znamenalo zákonitě přerušení provozu na velké dráze... | 23.4.2009
Více jak třicet let od přerušení provozu zůstává na svém místě mohutný železný most z roku 1965, který převáděl úzké koleje Heřmaničky přes tratě normálního rozchodu do Jindřichovic a Černous, což je možná důvod, proč tu stále je. Snesení by znamenalo zákonitě přerušení provozu na velké dráze... | 23.4.2009 Více jak třicet let od přerušení provozu zůstává na svém místě mohutný železný most z roku 1965, který převáděl úzké koleje Heřmaničky přes tratě normálního rozchodu do Jindřichovic a Černous, což je možná důvod, proč tu stále je. Snesení by znamenalo zákonitě přerušení provozu na velké dráze... | 23.4.2009 Více jak třicet let od přerušení provozu zůstává na svém místě mohutný železný most z roku 1965, který převáděl úzké koleje Heřmaničky přes tratě normálního rozchodu do Jindřichovic a Černous, což je možná důvod, proč tu stále je. Snesení by znamenalo zákonitě přerušení provozu na velké dráze... | 23.4.2009 Více jak třicet let od přerušení provozu zůstává na svém místě mohutný železný most z roku 1965, který převáděl úzké koleje Heřmaničky přes tratě normálního rozchodu do Jindřichovic a Černous, což je možná důvod, proč tu stále je. Snesení by znamenalo zákonitě přerušení provozu na velké dráze... | 23.4.2009 Po překonání velké železnice začaly úzké koleje Heřmaničky klesat na náspu v táhlém pravém oblouku okolo budov lokomotivní remízy, my se ještě však podíváme jednou zpět | 23.4.2009
Násep, jímž trať Heřmaničky klesala v táhlém pravém oblouku okolo budov depa | 23.4.2009 Do dnešního dne se zachoval téměř kompletní nákladní zavřený vůz Z/ú 2024, který roku 1900 vyrobila vagónka ve Štýrském Hradci pro Frýdlantské okresní dráhy, vozu však chybí nápravy s ložisky | 23.4.2009 Budova lokomotivního depa a čerpací stanice paliv, 500 metrů od konce Heřmaničky | 23.4.2009 Tříkolejná budova lokomotivního depa, v levé koleji je splítka normálního a úzkého rozchodu | 23.4.2009 Tříkolejná budova lokomotivního depa, v levé koleji je splítka normálního a úzkého rozchodu, střední kolej je jen v úzkém provedení | 23.4.2009
Původní úzká kolej Heřmaničky v sousedství velké železnice ve Frýdlantu v Čechách | 23.4.2009
Tříkolejná budova lokomotivního depa, střední kolej je jen v úzkém provedení | 23.4.2009 Tříkolejná budova lokomotivního depa, v levé koleji je splítka normálního a úzkého rozchodu, střední kolej je jen v úzkém provedení, pravé pak v normálněrozchodném, budova slouží jako zázemí pro Muzeum úzkorozchodné železnice | 23.4.2009 Původní úzká kolej Heřmaničky v sousedství velké železnice ve Frýdlantu v Čechách | 23.4.2009 Úzkorozchodná kolej před třiceti lety odbočila vlevo do míst, kam dnes míří normálněrozchodná kolej a vláček přivezl své cestující na oddělené nádraží Úzkorozchodné dráhy | 23.4.2009 V tomto místě kdysi vlevo odbočovala pouze úzká kolej Heřmaničky na nádraží Úzkorozchodné dráhy | 23.4.2009
Původní úzká kolej Heřmaničky v sousedství velké železnice ve Frýdlantu v Čechách | 23.4.2009 Propojení malé a velké železnice, stejné jako známe z Jindřichova Hradce... | 23.4.2009 Propojení malé a velké železnice, stejné jako známe z Jindřichova Hradce... | 23.4.2009 Co kdyby jednou došlo k obnovení provozu? V místě kolejiště úzkorozchodného nádraží Heřmaničky ve Frýdlantu v Čechách zůstávají zachované vytěžené výhybky | 23.4.2009 Co kdyby jednou došlo k obnovení provozu? V místě kolejiště úzkorozchodného nádraží Heřmaničky ve Frýdlantu v Čechách zůstávají zachované vytěžené výhybky | 23.4.2009
Nedejme se oklamat, tabule sice hlásá, že je zde nástupiště úzkorozchodné tratě Frýdlant v Čechách - Heřmanice, ale to již není přes tři desetiletí pravda. A tak poděkujme nadšencům a přátelům železnice, že do dnešních dnů zachovávají takovouto relikvii... | 23.4.2009


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024