»Zubačka« Štrba-Štrbské Pleso 2021 stále probíhá rekonstrukce

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

»Zubačka« Štrba-Štrbské Pleso 2021
stále probíhá rekonstrukce


Od 6. července 2020 probíhající rekonstrukce ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso na dvě letní sezóny vyřadila z provozu jeden z nejoblíbenějších tatranských kolejových dopravních prostředků. Po roce od poslední návštěvy zjišťujeme, že vyměněné skleněné obložení odbavovací haly zubačky ve Štrbě končí, stejně jako před rokem, v polovině budovy. Zjevně tedy jde o záměr, kdy na jedné budově došlo k opravě opláštění pouze odbavovací haly pro cestující, kdežto zázemí se oprava netýká. Zvláštní a hlavně neestetický záměr. | 10.7.2021
Nástupiště odbavovací haly ve Štrbě během rekonstrukce přišla o svou výjimečnou červenou žulovou podlahu. | 10.7.2021 V jednokolejné remízní hale, která je součástí odbavovací haly ve Štrbě, zůstala deponována přívěsná sněhová fréza, která se připojuje k motorovému vozu. | 10.7.2021 Ozubnice systému Von Roll (modifikovaná Abtova ozubnice) zůstala zatím zachována v hale jednokolejné remízy, která je součástí odbavovací haly. | 10.7.2021 Ozubnice systému Von Roll (modifikovaná Abtova ozubnice) zůstala zatím zachována v hale jednokolejné remízy, která je součástí odbavovací haly. | 10.7.2021 Ozubnice systému Von Roll (modifikovaná Abtova ozubnice) zůstala zatím zachována v hale jednokolejné remízy, která je součástí odbavovací haly. | 10.7.2021
Detail přechodu úzkého hřebene Strubovy ozubnice ve výhybce na standardní v běžné koleji. | 10.7.2021
V čarokrásném prostředí Vysokých Tater se nachází ozubnicová trať Štrba – Štrbské Pleso, která byla poprvé uvedena do provozu v roce 1896. Původní trať sloužila 37 let a v roce 1933 byl provoz zastaven a trať zlikvidována. Její obnova začala až s blížícím se Mistrovstvím světa v klasickém lyžování, které se v Československu konalo v roce 1970. Od obnovení provozu 12. února 1970 probíhala na trati v podstatě pouze běžná údržba, což se logicky podepsalo na jejím technickém stavu. I v souvislosti s chystaným nákupem nových vozidel pro tuto trať bylo tedy rozhodnuto přikročit k celkové rekonstrukci.

Na trati ozubnicové železnice, dlouhé 4,75 km byla použita stykovaná kolej se systémem ozubnice Von Roll, což je modifikovaná Abtova ozubnice. Jeho hlavní konstrukční částí je ozubnicová lamela upevněná v ose koleje do každého pražce dvě L profily. V závislosti na sklonových poměrech tratě, kdy maximální stoupání dosahuje 150‰, byla její šířka 30, 50 případně 60 mm. Pražce byly v traťové koleji použity ocelové, ve stanicích dřevěné a v odbavovací hale stanice Štrba je kolej ukotvena do betonové desky.

V roce 2019 ŽSR vypsaly veřejnou soutěž na zhotovitele rekonstrukce tratě, přičemž odhadovaná hodnota zakázky byla 17 740 000,00 EUR bez DPH. V soutěži nejnižší cenu nabídlo „Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso“, tvořené firmami Strabag a Swietelsky-Slovakia, a to 18 579 729,63 EUR bez DPH.

Návrh trasování rekonstruované tratě se z důvodu minimalizace stavebních zásahů mimo stávající těleso maximálně drží vedení tratě z roku 1970 a respektuje stávající osy mostů, existující příkopy a opěrné zdi.

Trať byla zrekonstruována s využitím kolejnic 49E1 a ocelovými pražci, v odbavovací hale železniční stanice Štrba zůstala zachovaná betonová deska. Původní systémem ozubnice Von Roll nahradila Strubova ozubnice (systém STRUB TN 70). Minimální poloměr oblouku je 100 m, maximální stoupání 150,196 ‰. Nejvyšší traťová rychlost 30 km/h zůstala zachovaná.

Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola nejen v prosté koleji, ale také v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků.

Na trati bylo původně umístěno celkem sedm ozubnicových výhybek na dřevěných pražcích s poloměrem odbočení 100 m. Vyrobeny byly ve výhybkárně DT Prostějov ve spolupráci s firmou Von Roll, která dodala ozubnicové lamely. Výhybky byly vybaveny jedním přestavníkem, který s pomocí systému tyčí a pák přestavoval na začátku výhybky jen jazyky, v prostředku jen ozubnicovou lamelu a před srdcovkou kolejnice i ozubnicovou lamelu. Tento systém však způsoboval nežádoucí mírný pohyb celé výhybky, a proto byl opuštěn.

Po redukci kolejiště ve stanici Štrbské Pleso zůstalo na trati pět ozubnicových výhybek. V nich příslušné úkony zajišťují tři samostatné přestavníky. V zahraničí využívané dvoupřestavníkové výhybky s ozubnicovou kolejnicí na konci ve tvaru klínu nelze použít, protože po zrekonstruované trati budou provozována i stávající jednotky, které mají po obou stranách ozubeného kola ochranné prvky zabraňující použití ozubeného klínu.

Nástupiště jsou umístěna ve vzdálenosti 1480 mm od osy kolej, v zastávce Tatranský Lieskovec je nástupiště umístěné ve vnitřní straně oblouku o poloměru 150 m a jeho hrana je ve vzdálenosti o 1585 mm od osy koleje. Výška nástupní hrany je 370 mm nad hlavou kolejnice. Délky nástupišť jsou přizpůsobené provozu dvojice spřažených nových jednotek. Štrba 40 a 78 m, Tatranský Lieskovec 80 m, Štrbské Pleso 127 m.

Na trati se nacházejí celkem čtyři přechody přes koleje, sloužící pro pěší. Aby byl zajištěn pohodlný průjezd na kole, s dětským kočárkem, či na invalidním vozíčku, bylo nutné oproti dosavadnímu stavu, kdy lamela ozubnice vyčnívala, krycí panely od kolejnice zvednout až na úroveň ozubnice. Proto došlo k vyvinutí atypických, celopryžových panelů, které zajišťují požadované parametry.

Železniční spodek byl sanován, došlo k vyřešení odvodnění kolejí i výhybek. Došlo k rekonstrukci opěrných zdí a zábran proti padajícím skalám. Došlo také k úpravám trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení.

Předpokládaná doba trvání rekonstrukce byla 10 měsíců, s tím, že výluka měla trvat maximálně 7 měsíců. K datu pořizování reportáže (10. července 2021) ani zveřejnění (26. září 2021) však výluka, zahájená 6. července 2020 nebyla stále ukončena.

Kolejiště stanice Štrba. | 10.7.2021
Objekt měnírny a jednokolejné remízy ve Štrbě je stavebně součástí odbavovací haly. | 10.7.2021 Detail přechodu úzkého hřebene Strubovy ozubnice ve výhybce na standardní v běžné koleji. | 10.7.2021
Detail přechodu úzkého hřebene Strubovy ozubnice ve výhybce na standardní v běžné koleji. | 10.7.2021 Kolejové rozvětvení do remízy pracovních vozidel ve Štrbě. | 10.7.2021
Výhybky větvící ozubnicovou kolej k osobním nástupištím a do manipulační části kolejiště ve Štrbě. Každá z nich je opatřena trojicí přestavníků (žluté bedny), které zajišťující přestavení jazyků na začátku výhybky, v prostředku přestavují pouze ozubnicovou lamelu a před srdcovkou kolejnice i ozubnicovou lamelu. | 10.7.2021 Nákladní vůz pro umístění cívky trolejového drátu. | 10.7.2021
Odbavovací hala zubačky ve Štrbě. | 10.7.2021 Kolejiště stanice Štrba. | 10.7.2021
Nad stanicí Štrba byly sloupy trolejového vedení přesunuty z pravé strany na levou. Fotografové pořizující čarokrásné fotografie jednotek zubačky s horskými velikány na pozadí, z kopce na druhé straně železniční stanice Štrba, tak již mají smůlu. | 10.7.2021 Výhybky se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) ve Štrbě postavené pro průjezd do odbočné větve. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. Ve výhybkách byl dosavadní systém jednoho přestavníku, který s pomocí systému tyčí a pák přestavoval na začátku výhybky jen jazyky, v prostředku jen ozubnicovou lamelu a před srdcovkou kolejnice i ozubnicovou lamelu opuštěn, neboť docházelo k nežádoucímu jemnému pohybu celé výhybky. V nových výhybkách zajišťují příslušné úkony tři samostatné přestavníky (žluté bedny vlevo od výhybky). V zahraničí využívané dvoupřestavníkové výhybky s ozubnicovou kolejnicí na konci ve tvaru klínu nelze použít, protože po zrekonstruované trati budou provozována i stávající jednotky, které mají po obou stranách ozubeného kola ochranné prvky zabraňující použití ozubeného klínu. | 11.7.2021
Výhybka se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) ve Štrbě postavená pro průjezd do odbočné větve. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. Na snímku je patrná rozdílná šíře ozubnicových lamel v běžné koleji a ve výhybce. | 11.7.2021 Masivní zemní kotvy zajišťující stabilitu koleje. | 10.7.2021
Objekt dvoukolejné remízy pro pracovní vozidla se alespoň nové fasády zjevně nedočká. | 10.7.2021 Celkový pohled na kolejiště ve stanici Štrba. | 10.7.2021
Kolejový oblouk nad stanicí Štrba. | 10.7.2021 K instalaci připravený sklonovník informuje, že v následujícím úseku 567 metrů má trať stoupání 25 ‰. | 10.7.2021
Klesání nad Štrbou, v údolí vpravo můžeme zahlédnout kolejiště železniční stanice. | 10.7.2021 Tak snad to lano železniční vagon naložený štěrkem udrží :-) | 10.7.2021
Odložená kolejnice se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021 Nekolejová technika s kolejovou ve vzájemné symbióze. | 10.7.2021
Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70) a již i zde využitou opěrnou zdí z Gabionových košů. | 10.7.2021 Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021
Kolej ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021 Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021
Masivní zemní kotvy zajišťující stabilitu koleje. | 10.7.2021 Kolej ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021
Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021
Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021 Kolej ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021 Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021
Na trati se nacházejí celkem čtyři přechody přes koleje, sloužící pro pěší. Aby byl zajištěn pohodlný průjezd na kole, s dětským kočárkem, či na invalidním vozíčku, bylo nutné oproti dosavadnímu stavu, kdy lamela ozubnice vyčnívala, panely od kolejnice zvednout až na úroveň ozubnice. Proto došlo k vyvinutí atypických, celopryžových panelů, které zajišťují požadované parametry. | 10.7.2021 Na trati se nacházejí celkem čtyři přechody přes koleje, sloužící pro pěší. Aby byl zajištěn pohodlný průjezd na kole, s dětským kočárkem, či na invalidním vozíčku, bylo nutné oproti dosavadnímu stavu, kdy lamela ozubnice vyčnívala, panely od kolejnice zvednout až na úroveň ozubnice. Proto došlo k vyvinutí atypických, celopryžových panelů, které zajišťují požadované parametry. | 10.7.2021 Na trati se nacházejí celkem čtyři přechody přes koleje, sloužící pro pěší. Aby byl zajištěn pohodlný průjezd na kole, s dětským kočárkem, či na invalidním vozíčku, bylo nutné oproti dosavadnímu stavu, kdy lamela ozubnice vyčnívala, panely od kolejnice zvednout až na úroveň ozubnice. Proto došlo k vyvinutí atypických, celopryžových panelů, které zajišťují požadované parametry. | 10.7.2021 Na trati se nacházejí celkem čtyři přechody přes koleje, sloužící pro pěší. Aby byl zajištěn pohodlný průjezd na kole, s dětským kočárkem, či na invalidním vozíčku, bylo nutné oproti dosavadnímu stavu, kdy lamela ozubnice vyčnívala, panely od kolejnice zvednout až na úroveň ozubnice. Proto došlo k vyvinutí atypických, celopryžových panelů, které zajišťují požadované parametry. | 10.7.2021 Při obnovování zubačky v sedmdesátých letech minulého století bylo řešeno také její zapojení do okolního terénu a tak byl zřízen můstek mezi polní cestou a tělesem zubačky k přechodu pro pěší. Při rekonstrukci byl sice obnoven přechod pro pěší i můstek pod tělesem zubačky, ale na ten přístupový pro pěší již nedošlo. | 10.7.2021
Při obnovování zubačky v sedmdesátých letech minulého století bylo řešeno také její zapojení do okolního terénu a tak byl zřízen můstek mezi polní cestou a tělesem zubačky k přechodu pro pěší. Při rekonstrukci byl sice obnoven přechod pro pěší i můstek pod tělesem zubačky, ale na ten přístupový pro pěší již nedošlo. | 10.7.2021 Při obnovování zubačky v sedmdesátých letech minulého století bylo řešeno také její zapojení do okolního terénu a tak byl zřízen můstek mezi polní cestou a tělesem zubačky k přechodu pro pěší. Při rekonstrukci byl sice obnoven přechod pro pěší i můstek pod tělesem zubačky, ale na ten přístupový pro pěší již nedošlo. | 10.7.2021 Při obnovování zubačky v sedmdesátých letech minulého století bylo řešeno také její zapojení do okolního terénu a tak byl zřízen můstek mezi polní cestou a tělesem zubačky k přechodu pro pěší. Při rekonstrukci byl sice obnoven přechod pro pěší i můstek pod tělesem zubačky, ale na ten přístupový pro pěší již nedošlo. | 10.7.2021
Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021 Těleso rekonstruované tratě ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70) a v dálce patrným přechodem pro pěší. | 10.7.2021 Závora na příjezdové komunikaci zabraňující vjezdu vozidel na těleso zubačky na místě zůstává, přestože po komunikaci již není ani památky. | 10.7.2021
Závora na příjezdové komunikaci zabraňující společně s dopravní značkou zákaz vjezdu a doplňkovou tabulkou „NEPLATÍ PRE ÚČELOVÁ VOZIDLÁ” vjezdu vozidel na těleso zubačky, včetně vyvráceného traťového telefonu pamatují začátky předchozí generace zubačky. Zůstanou zde i po rekonstrukci. | 10.7.2021
To jsou panorámata. Značka zákaz vjezdu a doplňková tabulka „NEPLATÍ PRE ÚČELOVÁ VOZIDLÁ” zakazující vjezd na těleso zubačky, včetně vyvráceného traťového telefonu pamatují začátky předchozí generace zubačky. Zůstanou zde i po rekonstrukci. | 10.7.2021 Závora na příjezdové komunikaci zabraňující společně s dopravní značkou zákaz vjezdu a doplňkovou tabulkou „NEPLATÍ PRE ÚČELOVÁ VOZIDLÁ” vjezdu vozidel na těleso zubačky, včetně vyvráceného traťového telefonu pamatují začátky předchozí generace zubačky. Zůstanou zde i po rekonstrukci. | 10.7.2021 Pracovní mechanismy zajišťující rekonstrukci tratě zubačky. | 10.7.2021
Pracovní mechanismy zajišťující rekonstrukci tratě zubačky. | 10.7.2021 Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021 Jediná mezistanice zubačky Tatranský Lieskovec s rekonstruovaným nástupištěm. | 10.7.2021
Jediná mezistanice zubačky Tatranský Lieskovec s rekonstruovaným nástupištěm. | 10.7.2021 Jediná mezistanice zubačky Tatranský Lieskovec s rekonstruovaným nástupištěm. | 10.7.2021 Jediná mezistanice zubačky Tatranský Lieskovec s rekonstruovaným nástupištěm. | 10.7.2021
Přechod pro pěší u zastávky Tatranský Lieskovec. Aby byl zajištěn pohodlný průjezd na kole, s dětským kočárkem, či na invalidním vozíčku, bylo nutné oproti dosavadnímu stavu, kdy lamela ozubnice vyčnívala, panely od kolejnice zvednout až na úroveň ozubnice. Proto došlo k vyvinutí atypických, celopryžových panelů, které zajišťují požadované parametry. | 10.7.2021 Detail pohonného mechanismu, který převádí otáčení pneumatik nekolejového vozidla na kolejový adaptér. | 10.7.2021 Před každým zřízeným přechodem musí být umístěna návěst „Zastavte práci pluhu”, která přikazuje zastavit práci sněhového pluhu. Zatím očekává svou instalaci. | 10.7.2021
Nekolejové vozidlo má s pomocí kolejového adaptéru zajištěn plynulý pohyb po koleji. | 10.7.2021 Rekonstruovaná trať ozubnicové železnice Štrba - Štrbské Pleso se Strubovu ozubnicí (STRUB TN 70). | 10.7.2021 Kolejiště ozubnicové železnice na Štrbském Plese v místě rozvětvení do výhybny za odbočením z kolejiště adhezních Tatranských Elektrických Železnic ještě bez ozubnice. I ve výhybkách jsou po rekonstrukci použity ocelové pražce. | 11.7.2021
Automatizované navedení ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice: 1 - traťový úsek bez ozubnice, 2 - traťový úsek s ozubnicí, 3 - náběžný můstek, 4 - můstek s volně otočnými rolnami, 5 - náběžný zvedací hřeben. | 11.7.2021
Automatizované navedení ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice: 1 - můstek s volně otočnými rolnami, 2 - náběžný zvedací hřeben. | 11.7.2021 Automatizované navedení ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice: 1 - můstek s volně otočnými rolnami, 2 - náběžný zvedací hřeben, 3 - pneumatický píst zvedání hřebene. | 11.7.2021 Automatizované navedení ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice: 1 - můstek s volně otočnými rolnami, 2 - náběžný zvedací hřeben. | 11.7.2021
Automatizované navedení ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice: 1 - náběžný zvedací hřeben, 2 - traťový úsek s ozubnicí. | 11.7.2021 Nepřetržitá výluka zubačky trvá od 6. července 2020. Dvě letní a jednu zimní sezónu se Vysoké Tatry musejí obejít bez dopravního unikátu, přestože původní plány počítaly s délkou stavby 10 měsíců, přičemž délka nepřetržité výluky neměla překročit 7 měsíců (v době pořízení fotografie jde tedy o zpoždění 5 měsíců). | 10.7.2021 Automatizované navedení ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice: 1 - můstek s volně otočnými rolnami, 2 - náběžný zvedací hřeben, 3 - pneumatický píst zvedání hřebene, 4 - traťový úsek s ozubnicí, 5 - přídržnice. | 11.7.2021
Automatizované navedení ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice: 1 - traťový úsek s ozubnicí, 2 - náběžný zvedací hřeben, 3 - můstek s volně otočnými rolnami, 4 - náběžný můstek, 5 - traťový úsek bez ozubnice, 6 - pneumatický píst zvedání hřebene,  7 - přídržnice. | 11.7.2021 Automatizované navedení ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice: 1 - traťový úsek bez ozubnice, 2 - traťový úsek s ozubnicí, 3 - náběžný můstek, 4 - můstek s volně otočnými rolnami, 5 - náběžný zvedací hřeben, 6 - přídržnice. | 11.7.2021
Úsek s automatizovaným navedením ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice. | 11.7.2021 Úsek s automatizovaným navedením ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice. | 11.7.2021
Úsek s automatizovaným navedením ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice. | 11.7.2021 Úsek s automatizovaným navedením ozubeného kola do ozubnice z traťového úseku bez ozubnice. | 11.7.2021
Štěrkovací vůz odstavený na Štrbském Plese. | 11.7.2021 Ozubnicová část stanice Štrbské Pleso. | 11.7.2021
Výhybka se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) na Štrbském Plese. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. Ve výhybkách byl dosavadní systém jednoho přestavníku, který s pomocí systému tyčí a pák přestavoval na začátku výhybky jen jazyky, v prostředku jen ozubnicovou lamelu a před srdcovkou kolejnice i ozubnicovou lamelu byl opuštěn, neboť docházelo k nežádoucímu jemnému pohybu celé výhybky. V nových výhybkách zajišťují příslušné úkony tři samostatné přestavníky (žluté bedny vlevo od výhybky). V zahraničí využívané dvoupřestavníkové výhybky s ozubnicovou kolejnicí na konci ve tvaru klínu nelze použít, protože po zrekonstruované trati budou provozována i stávající jednotky, které mají po obou stranách ozubeného kola ochranné prvky zabraňující použití ozubeného klínu. | 11.7.2021 Výhybka se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) na Štrbském Plese postavená pro průjezd z odbočné větve. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. | 11.7.2021 Výhybka se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) na Štrbském Plese. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. | 11.7.2021
Výhybka se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) na Štrbském Plese. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. | 11.7.2021 Výhybka se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) na Štrbském Plese postavená pro průjezd do odbočné větve. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. | 11.7.2021 Výhybka se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) na Štrbském Plese. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. | 11.7.2021 Výhybka se Strubovou ozubnicí (STRUB TN 70) na Štrbském Plese postavená pro průjezd do odbočné větve. Aby byl zajištěn plynulý záběr ozubeného kola v celé délce výhybky, křížení s kolejnicí druhého směru se řeší odsunutím části kolejnice a nasunutím ozubnice, stejně tak má ozubnice pohyblivou část v místě hrotu jazyků. | 11.7.2021 Zrekonstruovaný traťový úseku zubačky v pohledu od Štrbského Plesa ke Štrbě. | 11.7.2021
Provozu zubačky pořád ještě svítí signál stůj… | 10.7.2021

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022