Mezinárodní soutěž Jízda zručnosti řidičů tramvají 2006

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Mezinárodní soutěž
Jízda zručnosti řidičů tramvají 2006


Seznamování s vozem v předvečer soutěže | 22.9.2006
Oficiální zahájení soutěžního dne | 23.9.2006
Přátelské setkání Prahy s Košicemi - Ilona Stránská s Katarínou Demjanovou | 23.9.2006
Nástup soutěžních družstev | 23.9.2006
Den byl jako malovaný | 23.9.2006
Rozdělení soutěžících do učeben | 23.9.2006
V sobotu 23. září 2006 se v areálu vozovny Pankrác uskutečnila mezinárodní soutěž Jízda zručnosti řidičů tramvají za účasti družstev z Prahy, Plzně, Mostu, Liberce, Olomouce, Brna, Ostravy, Bratislavy, Košic, Vídně, Drážďan a Berlína.

Hlavním organizátorem celé akce byla ve jménu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. jednotka Provoz Tramvaje, jíž významným způsobem pomohlo zajistit průběh soutěže oddělení Vzdělávání Tramvaje (bývalá škola Elektrických drah). Toto přátelské soutěžní setkání řidičů tramvají ze střední Evropy nebylo ojedinělé, ale po delší době se konalo opět v našem hlavním městě, proto jistě stojí za pozornost přiblížit alespoň některé fragmenty z jeho průběhu.

Soutěž se skládala ze dvou základních částí, teoretické a praktické. Oddělení Vzdělávání - Tramvaje mělo na starosti zajištění teoretické části, a to jak po stránce odborné, tak i organizační. Dále poskytovalo jednotce Provoz Tramvaje během akce zázemí ve svých prostorách, pomáhalo s komunikací v německém jazyce se členy vídeňského, obou drážďanských a berlínského družstva.

Již v předvečer soutěže, v pátek 22. září 2006 proběhlo za účasti dopravního ředitele slavnostní zahájení soutěže. Poté byli soutěžící seznámeni se soupravami určenými pro praktickou část - soutěžní jízdy. To bylo velmi důležité, poněvadž v každém městě je dnes složení vozového parku specifické a ovládací prvky i jízdní vlastnosti se více či méně odlišují. V rámci seznámení s vozem rozhodčí jednotlivým soutěžícím vysvětlili funkci a užití ovládacích prvků na panelu řidiče v kabině, postup při změně směru jízdy a ovládání tramvaje z pomocného stanoviště na zadní plošině pro potřeby zpětného pohybu. Zvláštní pozornost bylo potřeba věnovat zejména kolegům z Vídně, kterým bylo nutné ukázat i způsob nožního řízení, zejména funkce a ovládání brzdového pedálu, jenž byl pro ně neznámý. Dále byli obeznámeni s postupem při spojování a rozpojování vozů a každý měl možnost projet si část soutěžní trasy, samozřejmě bez soutěžních disciplín. Pro soutěžní jízdy byly vybrány, i s ohledem na fakt, že se soutěžilo v areálu vozovny Pankrác, dvě soupravy T3R.P - ev.č.8407+8413 a ev.č.8411+8412.

Teoretická část soutěže

Rozhodčí Pavel Patočka dohlíží nad regulerností teoretické části | 23.9.2006
Projede podél praporku tramvaj? | 23.9.2006
Řízení vozu T3R.P v rakouském podání | 23.9.2006
Pohoda soutěžících | 23.9.2006
Zajištění teoretické části znamenalo pro oddělení Vzdělávání Tramvaje především vymyslet testové otázky a vyrobit testy včetně překladu pro německy mluvící soutěžící. To byla poměrně časově náročná práce, která se často protáhla až do pozdních večerních hodin. Na výběru otázek a sestavování testů se podíleli Pavel Patočka, Vladimír Pušman, František Zahnáš a Radim Houška. Jaké testy se nakonec podařilo vyrobit, se můžete nyní na těchto stránkách sami přesvědčit a otestovat si své znalosti.
U soutěží zručnosti bývá pravidlem, že teoretická část se skládá ze tří testů - z pravidel silničního provozu, nauky o vozidle typu T3 a historie MHD. Tohoto modelu se tvůrci testů podrželi i tentokrát, avšak nutno podotknout, že se museli vypořádat s několika problémy. V dřívějších ročnících této soutěže mezi sebou obvykle soutěžila pouze družstva z československých měst s tramvajovým provozem. Zvětšující se časový odstup od rozpadu Československa a otevřenost zájemcům z dalších zemí střední Evropy postupně mění situaci při sestavování jednotlivých testů.

Znalost MHD

Soutěžící z Německa a Rakouska psali pouze test ze znalosti MHD | 23.9.2006
Také ostatní přemýšlejí - ve druhé řadě vpravo soutěžící Dopravního podniku Praha Ilona Stránská | 23.9.2006
U testu z historie MHD bývá častým problémem to, že se stěžejně soustředí na historii pořadatelského města, což značně zvýhodňuje domácí družstvo. Tomu chtěli autoři v rámci objektivity předejít, proto test obsahoval 20 otázek nejen z historie, nýbrž i ze současnosti MHD, které se týkaly tramvajové dopravy z celého světa, stěžejně však pochopitelně z ČR, SR, Rakouska a Německa. Test byl nově nazván Znalost MHD. Většina otázek byla doplněna fotografiemi, které často tvořily jakousi nápovědu správné odpovědi. Pro rakouské a německá družstva byl test přeložen do němčiny, slovenská družstva akceptovala češtinu.

Testové otázky:
Znalost MHD

Nauka o vozidle

Želízko v ohni Dopravního podniku Praha Martin Stránský přemýšlí nad soutěžní otázkou | 23.9.2006
Kolik jenom je na voze T3 těch elektromotorů??? | 23.9.2006
Test z nauky o vozidle se tradičně soustředil na základní verzi vozu T3, eventuálně na variantu T3SUCS. Z minulosti je to jediný typ známý pro všechny české a slovenské provozy. Jenže postupem času jejich podíl na vozovém parku značně klesá a začínají jej nahrazovat rekonstrukce nebo vozy zcela nové. Tím ztrácíme v podstatě jediný referenční vůz k ověření znalostí, proto se tento druh testu jeví pro další ročníky jako přežitý a měl by se vypustit či nahradit něčím novým. Pro Němce a Rakušany byl již nyní nepřijatelný. Test z nauky o vozidle proto psala pouze družstva z České a Slovenské republiky.

Testové otázky:
Nauka o vozidle T3

Pravidla silničního provozu

Během praktické části byly vyvěšeny správné odpovědi | 23.9.2006
Průběžné zpracovávání výsledků | 23.9.2006
Zájem o správné odpovědi na testové otázky byl veliký | 23.9.2006
Kdo vede? | 23.9.2006
Ani této fáze soutěže se Rakušané a Němci nemohli, bohužel, zúčastnit. I tak bylo potřeba vyřešit rozdíly v pravidlech silničního provozu i ve struktuře testů v ČR a SR. Družstva z Košic a Bratislavy si proto s sebou přivezla vlastní soubor testů, ze kterých jsme náhodně vybrali jeden jako soutěžní. Pro česká družstva byl použit materiál pro přezkušování pražských řidičů tramvají. Protože však slovenské testy mají jiný počet i jinou skladbu otázek, byl pro česká družstva sestaven zvláštní test o 27 otázkách (tolik otázek mají testy na Slovensku). Struktura otázek byla také uzpůsobena slovenským testům, aby obtížnost českých i slovenských testů byla srovnatelná, a přednostně byly vybrány otázky s problematikou spojenou s řízením tramvaje. Např. všechny křižovatky soutěžící řešili z výhledu řidiče tramvaje. Škoda, že se organizátorům nepodařilo zajistit i materiály z Rakouska a Německa, mohl být takto sestaven i test pro německy mluvící kolegy.

Testové otázky:
Pravidla silničního provozu

Pravidla pro hodnocení testů byla stanovena následovně. U testu z pravidel silničního provozu znamenala špatně zodpovězená otázka 50 trestných bodů, u ostatních testů 20 trestných bodů. S tímto hodnocením šli soutěžící do praktické části - soutěžní jízdy.

Praktická část soutěže

Soutěžní disciplína - zastávka MHD | 23.9.2006
Martin Stránský při soutěžní jízdě | 23.9.2006
Rozpojení a spojení vozů bylo nejobávanější praktickou disciplínou | 23.9.2006
Rozhodčí byli přísní | 23.9.2006
Soutěžní jízda vedla po objízdné koleji vozovny Pankrác se startem a cílem před budovou oddělení Vzdělávání Tramvaje a na soutěžící čekalo na trati několik soutěžních disciplín. První z nich byla zastávka MHD. Zde musel řidič zastavit soupravu přesně dle předpisů, otevřít všechny dveře, nesměl opomenout na signalizaci při zavření dveří a po návěst odjezd zvoncem pokračovat v jízdě k další disciplíně, kde musel řidič odhadnout, zda projede zúženým průjezdním profilem. V hale denního ošetření pak proběhla soutěž ve spojování a rozpojování vozů. Následovaly soutěže v zastavení pantografem na určeném místě na troleji, couvání k překážce v ose koleje a odhad rychlosti 15 km/h při vypnutém rychloměru. Za každou chybičku či nepřesný odhad obdržel soutěžící trestné body. Podrobně byla praktická část soutěže popsána v časopisu DP-Kontakt.

Výsledky a vyhodnocení

S naší kávou k vítězství | 23.9.2006
Večerní příjezd do vozovny Střešovice na slavnostní vyhlášení některých vítězů | 23.9.2006
Martin Stránský jako vítěz kategorie můžů. Gratulujeme! | 23.9.2006
Motivace | 23.9.2006
Předávání cen | 23.9.2006
Ještě foto na památku... | 23.9.2006
Již v průběhu praktické části soutěže proběhlo vyhodnocení testové části a výsledky byly předány organizátorům z jednotky Provoz Tramvaje. Aby soutěžící mohli své výsledky porovnat a zjistit, kde udělali případné chyby, byly správné odpovědi v předstihu vyvěšeny na nástěnku.
A kdo nakonec zvítězil? Ten kdo získal nejméně trestných bodů. Vzhledem k tomu, že se soutěže účastnila vždy dvoučlenná smíšená družstva, sčítaly se i trestné body obou soutěžících. Skutečnost, že soutěžící z Rakouska a Německa psali pouze test ze znalosti MHD, samozřejmě ovlivnila vyhodnocení výsledků celé soutěže. Organizátoři z jednotky Provoz Tramvaje nakonec sestavili samostatné pořadí pro soutěžící z ČR a SR a samostatné pořadí pro soutěžící z Rakouska a Německa. Při vyhlašování výsledků se však, bohužel, soustředili výhradně na české a slovenské soutěžící. Vyhrálo družstvo z Bratislavy, které tak oplatilo porážku našemu družstvu, které zvítězilo při minulé soutěži právě v Bratislavě. Naše družstvo skončilo druhé. Jak by vypadalo absolutní pořadí, tedy včetně rakouského a německých družstev, ukazuje připojená tabulka. Klíčem k jejímu sestavení bylo započítání trestných bodů pouze ze společných disciplín, tedy z testu ze znalosti MHD a soutěžní jízdy.
Věříme, že i přes některé organizační a společenské nedostatky, které se vyskytly, se hostům z ostatních měst celá akce líbila a že může být letošní ročník považován za úspěšný. Hodnocení celé akce je však především právě na našich hostech.

Vyřešení testových otázek:
Správné odpovědi

Neoficiální výsledky po započítání trestných bodů ze společných disciplín

Text: Ing. Vladimír Pušman, Pavel Patočka a Pražské tramvaje
autoři článku jsou pracovníky oddělení Vzdělávání Tramvaje DP Praha a na organizaci soutěže se aktivně podíleli i v roli rozhodčích

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024