Provizorní trať přes Letenské sady

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Provizorní trať přes Letenské sady


Psal se rok 2008 a do pražských ulic, zejména v oblasti Letné, vtrhla s plnou razancí výstavba tunelového komplexu Blanka. Poté, co byl od 13. května 2008 přerušen provoz mezi křižovatkou Hradčanská a Strossmayerovým náměstím, následoval totální kolaps dopravy. První den, kdy byla letenská trať vyřazena z provozu, tramvaje uvázly na objízdných trasách v kolonách jen pomalu popojíždějících automobilů a nabíraly až hodinová zpoždění.

Pohled na travnatou plochu v parku podél Badeniho ulice. Ve třetí a čtvrté variantě vedení provizorní tratě v tomto prostoru měla být zřízena zastávka Chotkovy sady. | 13.2.2015
Třetí a čtvrtá varianta vedení provizorní tratě se v tomto prostoru stočila pravým obloukem, aby šikmo dospěla k prostoru parkoviště pro autobusy. Třetí varianta záhy přecházela do jednokolejného úseku. | 13.2.2015
Parkoviště pro meziměstské autobusy u tramvajové smyčky Špejchar. V levé části byly trasovány varianta číslo jedna a dvě, naopak v pravé části varianty tři a čtyři provizorní tratě přes Letenské sady. | 13.2.2015
Pohled opačným směrem. V levé části přicházely varianty tři a čtyři, v pravé naopak varianty jedna a dvě vedení provizorní tratě přes Letenské sady. | 13.2.2015
V tomto prostoru se všechny čtyři varianty vedení provizorní tratě potkávaly. Zatímco varianty dvě a čtyři již ve stejné stopě mířily po asfaltové komunikaci vpravo, trasa číslo jedna dvoukolejně zamířila dále v prostoru červeného chodníku v levé části snímku a varianta tři se jednokolejně vydala středem mezi variantami jedna a dvě + čtyři.{13.2.2015
Tudy mířila varianta čísla jedna. | 13.2.2015
V prostoru asfaltové komunikace bylo projektováno vedení variant dvě a čtyři. | 13.2.2015
Společné vedení již měly varianty dvě a čtyři. Zde se stáčely levým obloukem. | 13.2.2015
Společně vedené varianty dvě a čtyři šikmo mířily k pískové ploše Letenské pláně. | 13.2.2015
Odtud již všechny varianty dvoukolejně pokračovaly podél provizorní automobilové komunikace. | 13.2.2015
Celkový pohled zpět ke smyčce Špejchar, zde se jednotlivé varianty rozcházely. Vlevo odbočovaly varianty dvě a čtyři, přímo pokračovala varianta tři, která přecházela do jednokolejné části, mírně vpravo se vydávala varianta číslo jedna. | 13.2.2015
Společný úsek vedení všechny čtyř variant. | 13.2.2015
V tomto místě se trať měla stáčet levým obloukem, kolmo k ulici Milady Horákové. | 13.2.2015
Dvoukolejná trať měla kolmo zamířit k ulici Milady Horákové a následně se pravými oblouky napojit na provozovanou trať k Letenskému náměstí. | 13.2.2015
Ačkoli se dopravní situace na Letné po prvotním kolapsu v následujících dnech zlepšila, byla přijata opatření upřednostňující hromadnou dopravu. Zároveň krizový tým Magistrátu rozhodl, že bude vybudována provizorní tramvajová trať spojující oblast Hradčanské s Letnou a Holešovicemi, po níž by měly jezdit tramvaje až do roku 2011, kdy měla podle původních plánů skončit výstavba tunelu Blanka. Vedení města se tak chtělo vyhnout několikaletému přerušení provozu na druhé nejzatíženější tramvajové trati, jejíž denní kapacita je zhruba 65 tisíc přepravených cestujících.

V médiích se začala objevovat prohlášení tehdejších čelních politických představitelů města. Primátor Pavel Bém, tehdy po zasedání krizového týmu uvedl: „V zájmu města je i po dobu stavby Blanky zachovat na Letné stoprocentní zabezpečení provozu MHD, proto jsme se ve prospěch občanů rozhodli, že trať postavíme. Na technicích nyní je vybrat s maximální rychlostí optimální řešení z hlediska dopravy, nákladů i dopadů na okolí. Vybudování přeložky tramvajové trati přes Letnou je nejdůležitějším rozhodnutím. Dočasná tramvajová trať vedená souběžně se staveništěm je drahým opatřením, jehož náklady odhadujeme v této chvíli zhruba na sto milionů korun."

Stavbu tratě přivítali zástupci Dopravního podniku, i společnosti ROPID, která MHD v Praze organizuje. „Z našeho pohledu to je způsob, jak dané oblasti pomoci,“ sdělil tiskový mluvčí Dopravního podniku, Ondřej Pečený.

Kromě toho krizový tým složený ze zástupců vedení Prahy, magistrátu, republikové i městské policie, Dopravního podniku, Technické správy komunikací a jiných organizací, rozhodl o dalších dopravních opatřeních. Provoz na Letné a v přilehlých ulicích měli neustále sledovat policisté a strážníci. To proto, aby řidiči nevjížděli na koleje a do pruhu vyhrazeného náhradní autobusové dopravě v ulici Milady Horákové. Policie také změnila režim na světelných křižovatkách u Strahovského tunelu a na Letenském náměstí. Tam, kde se přepínaly semafory automaticky, je řídili přímo pracovníci dopravního dispečinku podle aktuální situace.

Zatímco však pracovníci Dopravního podniku prověřovali jednotlivé varianty vedení provizorní tratě, politici začali své názory záhy korigovat. Na konci srpna roku 2008 vydalo tiskové oddělení Magistrátu zprávu, v níž se od celého projektu upouští. Stanovisko k tomu tehdy zaujal i tehdejší radní pro dopravu, Radovan Šteiner: „Záměr zřídit po dobu výstavby tunelů Blanka provizorní tramvajovou trať na Letné vyšel z jednání Krizového pracovního týmu primátora hlavního města Prahy, k zajištění plynulosti dopravy po dobu výstavby Městského okruhu. Snahou záměru bylo zajistit občanům hlavního města Prahy maximální možnou pohodlnou dopravní obslužnost v oblasti. Bylo to v reakci na tehdy aktuální dopravní situaci na Letné, po provedení uzávěry TT od Strossmayerova náměstí po Špejchar. Studijní prověření však ukázalo, že tento záměr, bezesporu velmi užitečný, je bohužel realizačně příliš komplikovaný. Nejen z důvodů nutných správních procedur (EIA, územní i stavební řízení), které jsou bohužel příliš dlouhé, ale také z důvodů finanční efektivity, která, z hlediska uvažované doby provozování této provizorní tratě, v závislosti na nutných správních řízeních, se ukázala nevýhodnou.“

Vypracovány byly čtyři varianty vedení provizorní tramvajové tratě o délce cca 1025 metrů, jež se lišily pouze v úvodním vedení zhruba za prostor smyčky Špejchar. Následně přes Letenské sady měla dvoukolejná tramvajová trať pokračovat souběžně s provizorní komunikací pro automobily a napojovat se na trať v ulici Milady Horákové za vyústěním ulice U Sparty.

Varianta číslo 1 vedení provizorní tramvajové tratě přes Letenské sady.

 • První varianta napojovala provizorní trať dvoukolejným trojúhelníkem do Badeniho ulice, poblíž izraelského velvyslanectví, následně využívala prostor autobusového obratiště a poté kopírovala vedení provizorní automobilové komunikace okolo zařízení staveniště tunelu Blanka.
 • Varianta číslo 2 vedení provizorní tramvajové tratě přes Letenské sady.

 • Druhá varianta se od první odlišovala v úseku za autobusovým obratištěm, kde využila stávající širokou parkovou cestu, a následně se protioblouky napojila na první variantu vedení provizorní tratě, do souběhu s provizorní automobilovou komunikací.
 • Varianta číslo 3 vedení provizorní tramvajové tratě přes Letenské sady.

 • Třetí varianta vedení tramvajové tratě se napojovala do ulice Mariánské hradby, tedy na trať od Pražského hradu. Poté, co levým obloukem překonala Badeniho ulici, na ní byly, souběžně s Badeniho ulicí, zřízeny zastávky. Za nimi se trať stočila pravým obloukem a šikmo vstoupila do prostoru autobusového obratiště, kde se stala jednokolejnou a vedena při jeho kraji se následně spojila s první variantou.
 • Varianta číslo 4 vedení provizorní tramvajové tratě přes Letenské sady.

 • Začátek varianty čtvrté byl shodný s variantou tři, za dočasnými zastávkami však trať pokračovala i nadále dvoukolejně podél autobusového parkoviště a následně se spojila s variantou číslo 2.
 • Souhrnný zákres všech čtyř variant vedení provizorní tramvajové tratě přes Letenské sady.
  Zřizování dočasného kolejového oblouku v prostoru křižovatky Hradčanská k propojení tratí v Badeniho ulici a na Letenské pláni. | 31.10.2009
  Souprava vozů T6A5 ev.č.8629+8628 vypravená linku 26 projíždí dočasným obloukem v prostoru křižovatky Hradčanská. | 31.5.2010
  Smontovaný křížový kolejový přejezd, dle odborníků dvojitá kolejová spojka obratiště Sparta obsahuje 4 výhybky s nevýměnnými pružnými jazyky a 8 srdcovek, celá konstrukce je uložena ve štěrkovém loži na dřevěných pražcích. | 6.6.2008
  Traťový úsek mezi křižovatkami Hradčanská a Špejchar po snesení kolejí a zřizování záporové stěny stavební jámy, před zahájením hloubené výstavby tunelu Blanka. | 11.7.2008
  Traťový úsek mezi křižovatkami Hradčanská a Špejchar po snesení kolejí a likvidaci komunikace, před zahájením hloubené výstavby tunelu Blanka. | 14.2.2009

  Jak jsme tedy nastínili, vývoj byl úplně jiný. Do 28. června 2008 byl udržován manipulační provoz pro případ nutného obracení vlaků mezi smyčkou Špejchar a křižovatkou Hradčanská. Na Spartě je ke stejnému datu zprovozněno dočasné obratiště tvořené křížovou kolejovou spojkou, na niž jsou ukončeny vlaky od Strossmayerova náměstí.

  Dne 1. února 2009 dochází k přerušení provozu tramvají mezi Chotkovými sady a Prašným mostem. Zatímco úsek v Badeniho ulici zůstává "pouze" ležet ladem, úsek v ulici Milady Horákové mezi křižovatkami Hradčanská a Prašný most je ke konci února zcela snesen.

  Na den přesně rok po ukončení provozu je 28. června 2009 kolejově propojena trať mezi dočasným obratištěm Sparta a smyčkou Špejchar, provoz tramvají je zahájen 1. července 2009. K 3. listopadu 2009 dochází k obnovení provozu až k Badeniho ulici, v prostoru křižovatky Hradčanská je však trať napojena pouze prostými oblouky mezi zastávkami Chotkovy sady a Sparta.

  Provizorní propojení obou tratí je v provozu do 31. května 2010. Stavební práce na tunelu tou dobou pokročily natolik, že mohla být zahájena výstavba definitivní podoby křižovatky Hradčanská. Konečná podoba křižovatky Hradčanská s rozřazovacími kolejemi od zastávek Hradčanská a prodlouženou rozjezdovou splítkou, včetně zcela upravené tratě přes zastávky Hradčanská je zprovozněna 1. září 2010. No a na to, že na Letné měla existovat provizorní trať, si již nikdo nevzpomene...


  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024