Elektricky ovládané výhybky návěstidla a návěsti

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Elektricky ovládané výhybky
návěstidla a návěsti


Každá elektricky ovládaná výhybka musí být vybavena označením pracovního trolejového kontaktu, světelným návěstidlem, číslem výhybky a směrovým návěstidlem, pokud jde o dvě výhybky za sebou.

Návěst označují pracovní trolejový kontakt Návěst "Pracovní trolejový kontakt" ve smyslu Dopravního a návěstního předpisu pro tramvaje D 1/2 označuje místo, kde je na troleji umístěn pracovní trolejový kontakt elektricky ovládané výhybky. Návěst je čtvercová tabulka s bílým podkladem, o rozměrech nejméně 300x300 mm, uvnitř návěsti je černý rovnostranný trojúhelník, uvnitř něhož je oranžový čtverec.

Návěst rozlišující stavěcí kontakty Jsou-li dvě výhybky za sebou, je tato návěst doplněna tabulkou s písmenem "L" nebo "P", která určuje, kterou z výhybek lze příslušným pracovním trolejovým kontaktem ovládat. Doplňkovou tabulkou je černý terč tvaru obdélníku o rozměrech minimálně 170x270 mm s bílým písmenem "L" nebo "P", které musí být minimálně 120 mm vysoké a 30 mm široké. Lze-li pracovním trolejovým kontaktem ovládat výhybku pro pravou a střední kolejovou větev, je na doplňkové tabulce písmeno "P", lze-li ovládat výhybku prostřední a levou kolejovou větev, je na doplňkové tabulce písmeno "L".
Návěst rozlišující návěstidla Jsou-li dvě elektricky ovládané výhybky za sebou v takovém místě, kde se kolej větví do dvou stejných směrů (např. střední a dvě levé kolejové větve), doplní se ke směrovým návěstidlům "L" nebo "P" další doplňkové tabulky stejných rozměrů a barevného provedení s arabskými čísly "1" a "2". Čísla vyjadřují pořadí, v jakém jsou výhybky ovládány ve směru jízdy tramvajového vlaku.

Návěst označující radiově ovládanou výhybku Zcela nová návěstní značka Přijímač radiového signálu se objevila u elektricky ovládaných výhybek 20. července 2001. Označuje elektricky ovládané výhybky s možností přestavení pomocí radiového signálu. Tato značka, je umístěna na příčném kotevním drátu v místě přijímače radiového signálu nebo na nejbližším příčném kotevním drátu před přijímačem. Značka je tabulka čtvercového tvaru o rozměrech 400x400 mm s bílým podkladem a černým orámováním o šířce 30 mm. Na bílém podkladě je černě vyznačen piktogram radiového signálu.

Světelné návěstidlo se umísťuje zpravidla na stožár, výložník nebo příčné dráty vpravo od výhybky ve směru jízdy v zorném poli řidiče tak, aby bylo viditelné jak z místa stavěcího kontaktu, tak i z místa případného ručního přestavování výhybky. V současné době jsou pražských podmínkách používány celkem 4 varianty světelné signalizace, informující řidiče o postavení vlakové cesty, blokování a neuzamčení výhybky.

Nejstarší typ návěstidla Nejstarší a stále používané návěstidlo trojúhelníkového typu se využívá již jen u neuzamykatelných čepových výhybek evidenčních čísel 001 - 199. Jeho nevýhodou je, že nedokáže zcela spolehlivě informovat o postavení jazyků výhybky. Návěstidlo totiž dokáže informovat pouze o tom, zda jsou jazyky přestaveny vlevo, nebo vpravo. U výhybky, která tak větví trať přímo a do pravého oblouku je řidič při přestavení výhybky do přímého směru informován o tom, že jazyky jsou postaveny do levé odbočné větve. Navíc není výjimkou, že často návěstidlo signalizuje přestavení jazyků výhybky do obou směrů - svítí totiž oba segmenty (levý i pravý). Horní čtvercový segment pak informuje o zablokování výhybky.

Čtvercové návěstidlo výhybky Novější návěstidlo čtvercového typu se také používá pouze u neuzamykatelných čepových výhybek evidenčních čísel 001 - 199. Oproti trojúhelníkovému návěstidlu je informace o postavení vlakové cesty přesnější a návěstidlo skutečně také rozlišuje, zda jsou jazyky postaveny vlevo, přímo, nebo vpravo. Informaci o zablokování výhybky poskytuje čtvercový prosvětlený bod, umístěný ve středu návěstidla. Ovšem i u tohoto návěstidla není výjimkou, že informuje o postavené vlakové cestě do více směrů (svítí více segmentů, než-li by mělo), či dokonce do směru, který ani není výhybka schopna nabídnout.

Diodové návěstidlo uzamykatelné výhybky ev.č.516 na Vítězném náměstí Nejnověji používané diodové návěstidlo se používá u výhybek číselné řady 200 - 999, tedy u výhybek uzamykatelných. Směrové šipky (levá, přímá a pravá) rozsvěcované z instalovaných diod červené barvy informují zcela spolehlivě o postavení jazyků výhybky. Její zablokování signalizují rozblikáním svítící návěsti, případné neuzamčení výhybky rozsvícením bodu ve středu návěstidla. Tato návěstidla se používají ve dvou velikostech (velká jako hlavní a malá jako doplňková), přičemž u hlavního návěstidla se vyskytují dvě varianty skříně, do níž je návěstidlo vsazeno. U nejnověji instalovaných návěstidel je před samotné diody vsazena protiprachová ochrana z plexiskla.

Diodové návěstidlo výhybky ev.č.111 na Čechově mostě Zatím nejnovějším typem návěstidla, které se v pražských ulicích objevilo, je návěstidlo výhybky č. 111 umístěné na Čechově mostě. Standardní elektricky ovládaná výhybka má přestavníkovou skříň vysokou v rozpětí (podle typu přestavníku) 34 - 38 centimetrů. No a ten by nebylo možné na most umístit. Maximální výška této skříně mohla být 20 centimetrů. Sice se podařilo takto vysokou skříň i se systémem elektricky ovládané výhybky vyvinout, ale tento malý prostor již neumožňoval umístění zámků táhel. Proto ač jde o výhybku s pružnými jazyky, není uzamykatelná. Aby se však odlišila od ostatních výhybek s pružnými jazyky nejen evidenčním číslem, bylo k ní instalováno nové světelné návěstidlo, které vzniklo sloučením čtvercového návěstidla a návěstidla diodového. Do skříně diodového návěstidla bylo umístěno sice také diodové návěstidlo, ale s rozmístěním segmentů korespondujícím s provedením návěstidla čtvercového a žlutou barvou diod.

Některé výhybky mají zdvojenou signalizaci, vynucenou vzájemnou polohou výhybky a stavěcího kontaktu, či provedením křižovatky, kdy není možné najít rozumné místo pro upevnění jedné signalizační skříně tak, aby byla viditelná před příjezdem ke stavěcímu kontaktu, a zároveň při ručním přestavování výhybky řidičem z místa přestavování. Některé uzamykatelné výhybky mají doplňkovou signalizační skříň stejného provedení jako je skříň hlavní, u jiný je použita funkčně stejná, ale rozměrově podstatně menší skříňka.

Návěstidlo potvrzující blokování dvojice čepových výhybek ev.č.022 U čepových výhybek ev.č.022L a 022P na křižovatce Palmovka, byla použita čtvercová segmentová návěstidla, které doplňovalo návěstidlo provedené pouze v podobě jednoho světelného reflektoru, jenž se jinak běžně využívá na semaforech. Toto jedno světlo bylo doplněno označením Blok.

Evidenční číslo výhybky Každá z elektricky ovládaných výhybek je označena evidenčním číslem, které je umístěno pod návěstidlem. Štítek je umístěn pouze u hlavní skříně. V roce 1996 proběhla výměna všech těchto štítků, kdy původní provedení bílých číslic na černém pozadí nahradily černé číslice na bílém podkladě o výšce minimálně 120 mm. Kromě podoby se změnil i materiál. Plastikové číslice umístěné v rámečku nahradily samolepky přilepené na plechový podklad.

Dvojice čtvercových segmentových návěstidel ev.č.022 na Palmovce Je-li elektricky ovládaná výhybka v místě, kde se táž kolej dělí na tři kolejové větve, musí být světelné návěstidlo na dolní straně doplněno tabulkou, určující, pro kterou z výhybek návěstidlo platí. Doplňkovou tabulkou je černý terč tvaru obdélníku o rozměrech minimálně 170x270 mm s bílým písmenem "L" nebo "P", které musí být minimálně 120 mm vysoké a 30 mm široké. Je-li elektricky ovládaná výhybka pro pravou a střední kolejovou větev, je na doplňkové tabulce písmeno "P", je-li elektricky ovládaná výhybka pro střední a levou kolejovou větev, je na doplňkové tabulce písmeno "L". Světelná návěstidla jsou umístěna tak, že spodní návěstidlo přísluší vždy prvé výhybce ve směru jízdy a horní návěstidlo výhybce druhé.

Diodové návěstidlo výhybky překryté křížem, označujícím výhybku mimo provoz Není-li elektrické ovládání výhybky v provozu, označí se světelné návěstidlo návěstí Elektricky ovládaná výhybka mimo provoz. Tuto návěst tvoří původní světelné návěstidlo, které musí být překryto bílým křížem.

Odpojený stavěcí kontakt Nelze-li elektricky ovládat uzamykatelnou výhybku pracovním trolejovým kontaktem, označí se návěstí Pracovní trolejový kontakt mimo provoz. Tuto návěst tvoří původní označení pracovního trolejového kontaktu, které musí být překryto tabulkou o rozměrech nejméně 350x310 mm. Tato návěst má černý podklad, na kterém je vyznačen žlutý kříž.

Návěstidlo původní výhybky Hanning & Kahl Nyní již nepoužívaný typ světelného návěstidla se krátce objevil na křižovatce Želivského, po její rekonstrukci s využitím výhybek systému Hanning & Kahl. Šlo o tři čočková návěstidla umístěná do sloupce pod sebou. Horní návěstidlo informovalo o blokování výhybky, střední a spodní pak o postavení vlakové cesty. Záhy byla nahrazena klasickým diodovým návěstidlem pro uzamykatelné výhybky a po několika letech byl i systém výhybek Hanning & Kahl rekonstruován na standardní uzamykatelné výhybky.

Fotografie: © Pražské tramvaje


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024