Trať Dědinská - Divoká Šárka projekt

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Dědinská - Divoká Šárka
projekt


Již v roce 1942 byl vypracován projekt na prodloužení tramvajové tratě od vozovny Vokovice po tehdejší Kladenské ulici až na křižovatku Dlouhá míle o celkové délce takřka 2,5 kilometru. Trať měla být v celém úseku dvoukolejná, umístěná na samostatném tělese v ose rozšířené komunikace. Pro ukončení posilových vlaků byla v navržené zastávce Divoká Šárka plánována vpravo od tratě jednokolejná smyčka, pojížděná ve směru hodinových ručiček.

Trasa budoucí tratě.
Projekt tramvajové tratě zakreslený do leteckého snímku území.
Zastávka Vlastina i s příčným řezem.
Trať v ulici Vlastina.
Trať v ulici Vlastina včetně zastávky Sídliště Na Dědině.
Trať v bočním souběhu s Drnovskou ulicí.
Podoba jednokolejné smyčky Dědinská s jednou předjízdnou kolejí. Projekt již počítá s vložením druhé koleje pro pokračování na Letiště Václava Havla.
Nerealizovaná větev tramvajové tratě do zastávky Nádraží Ruzyně.
Ano, na dohled od Obchodního centra Šestka se snad jednoho dne dočkáme tramvajové smyčky Dědinská. | 30.12.2013
Prostor plánované smyčky Dědinská. | 30.12.2013
Prostor plánované smyčky Dědinská. | 30.12.2013
Prostor plánované smyčky Dědinská. | 30.12.2013
Prostor plánované smyčky Dědinská. | 30.12.2013
Stávající autobusové zastávky Dlouhá míle. | 30.12.2013
Stávající autobusové zastávky Dlouhá míle. | 30.12.2013
Podél Drnovské ulice by měla být tramvajová trať vedena na samostatném tělese vzdálenějším od zástavby. | 30.12.2013
Podél Drnovské ulice by měla být tramvajová trať vedena na samostatném tělese vzdálenějším od zástavby. | 30.12.2013
Podél Drnovské ulice by měla být tramvajová trať vedena na samostatném tělese vzdálenějším od zástavby. | 30.12.2013
Podél Drnovské ulice by měla být tramvajová trať vedena na samostatném tělese vzdálenějším od zástavby. | 30.12.2013
Podél Drnovské ulice by měla být tramvajová trať vedena na samostatném tělese vzdálenějším od zástavby. | 30.12.2013
Podél Drnovské ulice by měla být tramvajová trať vedena na samostatném tělese vzdálenějším od zástavby. | 30.12.2013
Z levé části snímku by měla tramvajová trať odbočit do směrově rozdělené čtyřpruhové Vlastiny ulice, jejíž slepá část se využívá jako parkoviště. | 30.12.2013
Pohled z Vlastiny ulice na křižovatku s ulicí Drnovskou. Tramvajová trať by měla být vedena v levé části snímku. | 30.12.2013
Pohled z Vlastiny ulice na křižovatku s ulicí Drnovskou. Tramvajová trať by měla být vedena v levé části snímku. | 30.12.2013
Projekt schválil pražský primátor 17. dubna 1942 a ministerstvo dopravy vydalo 7. července stavební povolení. Lhůta na dokončení stavby, stanovená na konec roku 1943 nebyla dodržena pro všeobecný válečný zákaz nových staveb. Nakonec došlo pouze k částečnému využití projektu prodloužení tratě na Dlouhou míli a Dopravní podniky požádaly o povolení k výstavbě 252 metrů dlouhého prodloužení k nové smyčce Divoká Šárka, která byla zřízena jako plně dvoukolejná s protisměrným pohybem tramvají a do provozu byla uvedena 20. července 1947.

Od roku 1995 je znovu navrhována realizace prodloužení tramvajové tratě od smyčky Divoká Šárka na sídliště Na Dědině. Od roku 1999 je její trasa zahrnuta v platném územním plánu hl. m. Prahy. Podrobné prověření tramvajové trati bylo nově zadáno Útvarem rozvoje hl. m. Prahy v roce 2011 s důrazem na citlivé začlenění tramvajové trati do území. Studie se zabývala i řešením profilu komunikací i minimalizací případných negativních vlivů na obyvatele a stávající zeleň, která je zachována a dle možností dokonce i rozšířena. Nová tramvajová trať by se měla stát první etapou pro připravované napojení Terminálu 3 Letiště Václava Havla Praha (tzv. Staré letiště), kde se předpokládá další rozvoj bytové, kancelářské a obchodní výstavby, na kapacitní kolejovou dopravu. Etapovitě se zvažuje také napojení připravovaného dopravního terminálu Dlouhá Míle se stanicí rychlodráhy na letiště a terminálem pro městské a regionální autobusy, včetně parkoviště systému P + R. Studie, zpracovaná v roce 2011, byla projednána s Městskou částí Praha 6 a vybraná varianta se po zapracování připomínek stala podkladem pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro posouzení vlivu na životní prostředí.

Navržená tramvajová trať je vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka ulicí Evropskou a následně Vlastinou až ke křižovatce s ulicí Drnovskou, dále pokračuje v bočním souběhu podél Drnovské ulice až ke křižovatce s ulicí Dědinská, kde je ukončena jednokolejným obratištěm s jednou předjízdnou kolejí. Tramvajová trať má délku 2,3 kilometru a je na ní navrženo 5 bezbariérově přístupných zastávek s pracovními názvy Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědinská. Nově zřízená zastávka Divoká Šárka v Evropské ulici je navrhována jako společná pro tramvaje a autobusy MHD. S výjimkou zastávek Divoká Šárka a výstupní zastávky Dědinská projekt počítá s délkou zastávek na 1 soupravu.

V Evropské ulici trať bude pokračovat v ose komunikace na zvýšeném tramvajovém tělese, po odbočení do ulice Vlastina se trať, v úseku mezi ulicemi Evropská a U Silnice, stane součástí vozovky společně s automobilovou dopravou. V dalším úseku mezi ulicemi U Silnice a Klimčina bude uliční profil rozšířen do areálu kasáren. Zatímco směr z centra bude zřízen ve stávající vozovce, směr do centra za stromy do nově vzniklé části komunikace. Pro automobilovou dopravu bude zachován jeden jízdní pruh podél trati, která bude mít zpevněný kryt a nájezdové obrubníky, podobně jako např. v Radlické ulici, pro nouzové objetí. Osová vzdálenost kolejí je plánována na 9,4 metru a mezi protisměrnými kolejemi je plánován 5,5 metru široký zelený pás se stromy. Mezi ulicemi Klimčina a Drnovská je navrženo obdobné uspořádání jako v předchozím úseku, ale s využitím stávající směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace. V závěrečném úseku první etapy je trať vedena podél Drnovské ulice v poloze vzdálenější od sídliště. Vzdálenost mezi tratí a vozovkou se zvažuje taková, aby zde bylo možné vysázet stromovou alej.

Napájení tratě by měla zabezpečit nová měnírna v prostoru smyčky Dědinská.

Jednou ze zvažovaných variant vedení nové tramvajové tratě bylo i její trasování podél Evropské ulice za stávající smyčkou Divoká Šárka. Takto vedená trať by však zasahovala do přírodní rezervace Divoká Šárka a navíc by vlastní sídliště Dědina (ne)obsloužila podobně (ne)prakticky jako modřanská trať, tudíž tato varianta byla zamítnuta. S přírodní rezervací Divoká Šárka souvisí i následná redukce stávající smyčky, v níž bude zrušena vnější kolej, která částečně zasahuje do jejího prostoru. Zrušená kolej bude nahrazena travnatou plochou.

Cílem výstavby tramvajové trati Divoká Šárka – Dědinská je nejen zlepšení dopravní obsluhy sídliště Dědina veřejnou dopravou, ale také úspora v oblasti autobusové dopravy a zvýšení podílu ekologičtější elektrické trakce na výkonech MHD. Bohužel plány na výstavbu tratě zatím narážejí na odpor některých obyvatel čtvrti, kam by tramvaje měly jezdit. Ti při tzv. zjišťovacím řízení o vlivu stavby na životní prostředí uvedli, že tramvajovou trať nechtějí, protože by jim ubrala parkovací místa v ulicích... Otázka, zda se tramvaje rozjedou podle plánu již v roce 2016, zůstává proto bez odpovědi...

Stávající autobusové zastávky Ciolkovského. | 30.12.2013 Vlastina ulice v pohledu k Divoké Šárce. Tramvajová trať by měla být směrově rozdělena stávajícím středovým zeleným pásem, pravý jízdní pruh by měl sloužit traťové koleji z centra, protisměrný jízdní pruh i protisměrná kolej by byla za středovým pásem v místě stávající slepé části komunikace, oddělená vysázenou alejí stromů. | 30.12.2013 Vlastina ulice v pohledu k Divoké Šárce. Tramvajová trať by měla být směrově rozdělena stávajícím středovým zeleným pásem, pravý jízdní pruh by měl sloužit traťové koleji z centra, protisměrný jízdní pruh i protisměrná kolej by byla za středovým pásem v místě stávající slepé části komunikace, oddělená vysázenou alejí stromů. | 30.12.2013 V pohledu od Divoké Šárky k Drnovské ulici by nově mělo být následující rozdělení stávající Vlastiny ulice. Zcela vlevo jízdní pruh směr Divoká Šárka následovaný tramvajovou kolejí ve stejném směru, středový zelený pás s alejí stromů, kolej od Divoké Šárky a jízdní pruh od Divoké Šárky. Oba pruhy s kolejí umožní nouzové pojíždění koleje automobily. | 30.12.2013 Vlastina ulice v pohledu k Drnovské ulici. | 30.12.2013
Vlastina ulice v pohledu k Drnovské ulici. | 30.12.2013 Stávající autobusové zastávky Sídliště Na Dědině. | 30.12.2013 Stávající autobusové zastávky Sídliště Na Dědině v místě, kde se již uliční profil Vlastiny ulice rozšiřuje. | 30.12.2013 Vlastina ulice mezi křižovatkami s ulicemi U Silnice a Klimčina bude mít uliční profil rozšířen do levé části, do areálu kasáren. Zatímco směr z centra bude zřízen ve stávající vozovce, směr do centra za stromy v nově vzniklé části komunikace. Pro automobilovou dopravu bude zachován jeden jízdní pruh podél trati, která bude mít zpevněný kryt a nájezdové obrubníky, podobně jako např. v Radlické ulici, pro nouzové objetí. | 30.12.2013 Vlastina ulice mezi křižovatkami s ulicemi U Silnice a Klimčina bude mít uliční profil rozšířen do levé části, do areálu kasáren. Zatímco směr z centra bude zřízen ve stávající vozovce, směr do centra za stromy v nově vzniklé části komunikace. Pro automobilovou dopravu bude zachován jeden jízdní pruh podél trati, která bude mít zpevněný kryt a nájezdové obrubníky, podobně jako např. v Radlické ulici, pro nouzové objetí. | 30.12.2013
Vlastina ulice mezi křižovatkami s ulicemi U Silnice a Klimčina bude mít uliční profil rozšířen do levé části, do areálu kasáren. Zatímco směr z centra bude zřízen ve stávající vozovce, směr do centra za stromy v nově vzniklé části komunikace. Pro automobilovou dopravu bude zachován jeden jízdní pruh podél trati, která bude mít zpevněný kryt a nájezdové obrubníky, podobně jako např. v Radlické ulici, pro nouzové objetí. | 30.12.2013 Vlastina ulice mezi křižovatkami s ulicemi U Silnice a Klimčina bude mít uliční profil rozšířen do levé části, do areálu kasáren. Zatímco směr z centra bude zřízen ve stávající vozovce, směr do centra za stromy v nově vzniklé části komunikace. Pro automobilovou dopravu bude zachován jeden jízdní pruh podél trati, která bude mít zpevněný kryt a nájezdové obrubníky, podobně jako např. v Radlické ulici, pro nouzové objetí. | 30.12.2013 Stávající autobusové zastávky Vlastina v pohledu od Divoké Šárky. | 30.12.2013 Ve Vlastině ulici se v úseku mezi ulicemi Evropská a U Silnice stane tramvajová trať součástí vozovky. | 30.12.2013 Ve Vlastině ulici se v úseku mezi ulicemi Evropská a U Silnice stane tramvajová trať součástí vozovky. | 30.12.2013
Ve Vlastině ulici se v úseku mezi ulicemi Evropská a U Silnice stane tramvajová trať součástí vozovky. | 30.12.2013 Přes zelený pás zamíří koleje od Divoké Šárky do ulice Vlastina. | 30.12.2013 V těchto místech tramvajová trať odbočí z Evropské ulice do ulice Vlastina. | 30.12.2013 Prostor budoucích zastávek Divoká Šárka v Evropské ulici. | 30.12.2013 Pohled na středový pás Evropské ulice za odbočením kolejí do smyčky Divoká Šárka. | 30.12.2013

Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy
DP kontakt
Grafické přílohy: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024