Trať Olšanské náměstí-Senovážné náměstí splítka Bulhar

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Olšanské náměstí-Senovážné náměstí
splítka Bulhar


Původní stísněné poměry Seifertovy ulice u křižovatky Bulhar pod železničními mosty zobrazuje letecký snímek. | 2000
Oblouk tramvajové tratě v Seifertově ulici u křižovatky s Řehořovou ulicí. | 19.8.1995}
Původní stísněné poměry Seifertovy ulice mezi Řehořovou a Příběnickou ulicí. | 19.8.1995
Seifertova ulice u křižovatky Bulhar pod původními železničními mosty. | 19.8.1995
Seifertova ulice u křižovatky Bulhar pod původními železničními mosty. | 19.8.1995}
Původní polohu tramvajové tratě v úseku Husinecká - Hlavní nádraží na křižovatce s Italskou ulicí poznáme podle zachovalé části velkoplošných panelů BKV. | 27.12.2003
Původní polohu tramvajové tratě v úseku Hlavní nádraží - Husinecká na křižovatce s Italskou ulicí poznáme podle zachovalé části velkoplošných panelů BKV. | 27.12.2003
Vůz T3M ev.č.8029 vypravený na linku 5 opouští splítku a míří k zastávce Husinecká. | 25.7.2004
Vůz T3 ev.č.6886 vypravený na linku 5 vjíždí do splítky od zastávky Husinecká. | 16.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7216+7267 vypravená na linku 9 vjíždí do splítky od zastávky Husinecká. | 27.12.2003
Vůz KT8D5 ev.č.9012 vypravený na linku 23 vjíždí do splítky v Seifertově ulici od zastávky Husinecká. | 16.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7103+7101 vypravená na linku 26 projíždí splítkou Seifertova k Hlavnímu nádraží. | 16.5.2004
Vůz KT8D5 ev.č.9009 vypravený na linku 23 stoupá splítkou v Seifertově ulici k zastávce Husinecká. | 16.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7276+7273 vypravená na linku 9 stoupá oblouky splítky Bulhar od Hlavního nádraží. | 16.5.2004
Vůz T3M ev.č.8029 vypravený na linku 5 stoupá splítkou k zastávce Husinecká. | 27.12.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8613+8614 vypravená na linku 9 klesá splítkou Seifertova k Hlavnímu nádraží. | 16.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7269+T3 ev.č.6675 vypravená na linku 26 projíždí splítkou k zastávce Husinecká. | 27.12.2003
Vůz T3 ev.č.6890 vypravený na linku 5 stoupá splítkou od Hlavního nádraží k zastávce Husinecká. | 16.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7256+7236 vypravená na linku 9 klesá splítkou k zastávce Hlavní nádraží. | 27.12.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7138+7139 vypravená na linku 26 stoupá splítkou k zastávce Husinecká. | 27.12.2003
Souprava vozů T6A5 ev.č.8605+8606 vypravená na linku 9 klesá splítkou Seifertova k Hlavnímu nádraží. | 27.12.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7272+7275 projíždí vypravená na linku 9 splítkou k zastávce Husinecká. | 27.12.2003
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7103+7101 vypravená na linku 26 projíždí splítkou Seifertova od Hlavního nádraží. | 16.5.2004
Vůz T3M2-DVC ev.č.8051 vypravený na linku 5 klesá splítkou Seifertova k Hlavnímu nádraží... | 16.5.2004
...a ještě se otočíme, aby byla v pravé části snímku viditelná opěra další části přemostění, jenž se právě betonuje. | 16.5.2004
Souprava vozů T6A5 ev.č.8635+8636 vypravená na linku 9 projíždí splítkou Seifertova podél právě zřizované přeložky tramvajové tratě, zatímco nad trolejemi probíhá výstavba další části přemostění. | 25.7.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7257+7258 vypravená na linku 23 stoupá oblouky splítky Bulhar od Hlavního nádraží. | 16.5.2004
Souprava vozů T3SUCS ev.č.7059+7053 vypravená na linku 26, zachycená průhledem pod mosty Nového spojení, klesá splítkou k zastávce Hlavní nádraží, zatímco podél splítky již vzniká nová tramvajová trať. | 25.7.2004
Pokládka velkoplošných panelů BKV v Seifertově ulici názorně zobrazuje novou polohu tramvajové tratě oproti dočasné kolejové splítce. | 25.7.2004
Rozšířenou Seifertovu ulici s jedním železničním mostem u křižovatky Bulhar zobrazuje letecký snímek. | 2007
V sobotu 29. listopadu 2003 byla zahájena rozsáhlá přestavba dolní části Seifertovy ulice, vyvolaná stavbou Nového spojení, spočívající v jejím zahloubení a rozšíření v úseku mezi křižovatkami s ulicí Italskou a křižovatkou Bulhar.

Během měsíční výluky tramvajové dopravy došlo k napojení protisměrné kolejové splítky, uložené mimo polohu současného tramvajového tělesa nejen blíže k areálu hlavního nádraží, ale také zhruba o 1,5 metru hlouběji oproti původnímu stavu. Zahloubení si vyžádala nedostatečná podjezdná výška železničních mostů spojená s jejich celkovou výměnou, což umožní průjezd pod mostem i vyšším vozidlům, bez rizika poškozování tramvajových trolejí. Na splítce tak byl po dobu zhruba jednoho roku zajišťován alespoň provizorní provoz tramvají, který nebylo možné na tak dlouhou dobu přerušit.

Přestavba železničních mostů v Seifertově ulici byla součástí modernizace západní části stanice Praha hlavní nádraží. Hlavním cílem byla náhrada původních šesti samostatných železničních mostů novým železobetonovým přemostěním s průběžným kolejovým ložem a podstatně větší podjezdnou šířkou i výškou. Předchozí, více než 100 let staré, ocelové konstrukce byly v havarijním stavu a dovolovaly rychlost vlaků pouze 10 km/hod.

Nových parametrů mostu se dosáhlo zahloubením Seifertovy ulice mezi křižovatkou Bulhar a náměstím W. Churchilla, ovšem za cenu přeložek a zahloubení všech inženýrských sítí. Pro přechod pěších přes novou, širokou Seifertovu ulici slouží lávka pro pěší, v pohledu od Žižkova před mostem na úrovni Příběnické ulice.

Vzhledem k náročnosti celé stavby a s ohledem na minimální zásah do hustého provozu na Seifertově ulici a trvalé zachování železniční dopravy na mostě byla stavba rozdělena do dvou etap. První trvala od 12. října 2001 do 12. listopadu 2002. Během ní byly sneseny tři železniční ocelové mosty, z toho jeden dvoukolejný, zbourány staré kamenné opěry a vybudovány nové železobetonové opěry na pilotách. Během druhé etapy se snesly tři staré ocelové železniční mosty, vybudovaly se jižní mostní opěry na pilotách a napojení areálu ČD na Italskou ulici a provedly se rozsáhlé přeložky podzemních sítí: kabely, kanalizace, plynovod a vodovod. To vše při plném provozu Seifertovy ulice.

Provoz na splítce měl být zahájen v sobotu 20. prosince 2003 ranním výjezdem (cca 4:00 hod.), ale technické problémy způsobily, že se tak stalo až od 14:00 hodin téhož dne. Od 20. prosince 2003 tak Praha měla alespoň na čas ve své kolejové síti po Letenské ulici druhou protisměrnou kolejovou splítku.

Splítka mezi zastávkami Hlavní nádraží - Husinecká v délce cca 250 metrů byla umístěna ve směru z centra cca 150 metrů za zastávkou Hlavní nádraží (pod podjezdem ČD) a ve směru do centra cca 350 metrů za zastávkou Husinecká (před křižovatkou Seifertova x Italská). Provoz na splítce byl řízen světelným signalizačním zařízením (SSZ), které bylo vybaveno řadičem umožňujícím zabezpečení tramvajové trati, dynamické řízení tramvajového provozu a výjezdu ze stavby. Pro přihlašování a odhlašování tramvají byly použity trolejové kontakty. Pro náhradní přihlášení byly osazeny kontaktní zámky. Potvrzení přijetí výzvy (přihlášení se) signalizovala výzvová návěstidla i kontrolní svítilny kontaktních zámků.
Pro případ, že nedošlo k odhlášení všech tramvají ze splítkového úseku tratě, byly na odvrácené straně sloupků osazeny další kontaktní zámky. Po kontrole, kterou řidič provedl dotazem na provozní dispečink ED, a po ověření, že celý úsek je volný, šlo použitím tohoto kontaktního zámku, na kterém svítila kontrolní svítilna, nuceně odhlásit všechny tramvaje. Jako potvrzení zhasla kontrolní svítilna kontaktního zámku a SSZ mohlo realizovat další fáze. SSZ bylo navrženo tak, aby umožnilo průjezd tří tramvajových souprav za sebou v jednom směru jízdy.
Postup při případné poruše SSZ stanovuje vnitropodnikový předpis D 1/2 - Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje. Dle tohoto předpisu je řidič povinen při poruše SSZ oznámit tuto skutečnost na provozní dispečink ED a řídit se dále jeho pokyny. Za poruchu je považován i stav, kdy je SSZ mimo provoz.

Původní plánovaný termín dokončení stavby 15. prosince 2004 se podařilo dodržet, ba dokonce i výrazně zkrátit. Provoz na splítce byl přerušen již 4. srpna 2004, aby mohla být definitivně dokončena vozovka a kapacitní chodníky pro pěší pod mostem, jejichž dokončení právě rozplet splítky překážel. Nově přeložená tramvajová trať vedená na samostatném tělese byla zprovozněna k 1. září 2004. Pakliže pod novými železničními mosty půjdete, všimněte si netradičně položených obrubníků na okraji tramvajového tělesa. Jelikož je českých výrobců obrubníkových prefabrikátů jako šafránu, případně nechtějí vyrábět žádné atypické výrobky v malých sériích a zahraničí výrobci jsou několikanásobně dražší, „naléhávají“ klasické betonové obrubníky postupně na krátkém úseku jeden na druhý. Je to způsobeno nedostatečnou šířkou souběžných jízdních pruhů, kdy při případné poruše automobilu pod mostem je nutné na tramvajové těleso najet.

Při rekonstrukci tramvajového tělesa se bohužel zvolila opět varianta vedení trati středem komunikace, tvořená velkoplošnými panely BKV. Tramvaje jedoucí Seifertovou ulicí tak musí u Bulhara přejíždět komunikaci a vyčkávat na SSZ, aby se dostaly do podjezdu magistrály na samostatné těleso.

Dovedete si představit tu pohodu, pokud by trať vedla na samostatném zatravněném tělese od železničních mostů prostorem, v němž byla umístěna provizorní splítka až ke křižovatce s Italskou ulicí, kde by se dostávala do původní polohy? Řešení ve státech západní Evropy propagujících preferenci veřejné dopravy zcela běžné, u nás však stále nepřekonatelný problém...

Výstavba splítky Bulhar .:::. 21. listopadu 2003
Výstavba kolejové splítky v Seifertově ulici v pohledu od Italské ulice. Výstavba kolejové splítky v Seifertově ulici v pohledu k Italské ulici. Vznikající kolejová splítka v Seifertově ulici dává vyniknout nové niveletě této komunikace, zatímco dosud neodtěžená zemina v pravé části značí původní výškovou polohu ulice s tramvajovou tratí. Vznikající kolejová splítka v Seifertově ulici dává vyniknout nové niveletě této komunikace, zatímco dosud neodtěžená zemina v pravé části značí původní výškovou polohu ulice s tramvajovou tratí. Vznikající kolejová splítka v Seifertově ulici dává vyniknout nové niveletě této komunikace, zatímco dosud neodtěžená zemina v pravé části značí původní výškovou polohu ulice s tramvajovou tratí.
Výstavba splítky Bulhar .:::. 28. listopadu 2003
Vznikající rozplet kolejové splítky u Hlavního nádraží. Výstavba kolejové splítky v Seifertově ulici. Podbíjení kolejové splítky. Výstavba kolejové splítky v Seifertově ulici v pohledu k Italské ulici. Části kolejové konstrukce splítky čekající na montáž.
Výstavba splítky Bulhar .:::. 14. prosince 2003
Oblouk, zřízený velkoplošnými panely BKV, sice zatím bude navazovat na kolejovou splítku, ale následně se využije i k napojení na tramvajovou trať v nové poloze. Zatímco v pozadí vzniká nový oblouk napojující tramvajovou trať na kolejovou splítku, kolej ležící v popředí umožňuje srovnání původní a nové polohy tramvajové tratě. Vznikající kolejová splítka v Seifertově ulici. Rozplet kolejové splítky u křižovatky s Italskou ulicí. Levý oblouk tramvajové tratě zřízený velkoplošnými panely BKV sice přivádí koleje k dočasné kolejové splítce, ale právě jeho konstrukce dává jasně na vědomí, že bude následně využit i pro definitivní trať. Za lávkou pro chodce v pravé části snímku vidíme velkoplošné panely BKV opouštěné polohy tratě.
Fotocesta po splítce Bulhar [Husinecká -> Hlavní nádraží] .:::. 25. července 2004
Stále ještě dvoukolejná tramvajová trať opouští velkoplošné panely BKV a přechází do klasické konstrukce. Protisměrné traťové koleje se v tomto místě k sobě přibližují a přestože, díky vzdálenosti jednotlivých kolejnic od sebe, zabírá splítka více šířkového prostoru, než je obvyklé, protisměrně jedoucí vlaky se zde vážně nevyhnou. Srdcovka splítky. Následuje krátký přímý úsek splítky. Následuje krátký přímý úsek splítky.
Oblouk protisměrné kolejové splítky, v pravé části vidíme vznikající trať v definitivní poloze. Za pravým obloukem následuje přímý úsek kolejové splítky, jenž se blíží k terénnímu zářezu. Zatímco v pravé části snímku vzniká tramvajová trať ve své definitivní poloze, kolejová splítka zamířila do terénního zářezu. Kolejová splítka v terénním zářezu, pod opěrnou zdí, na níž je veden i v cílovém stavu chodník pro pěší. Splítka se přibližuje k protisměrným obloukům ve složení levý a pravý, která jsou umístěny již pod železničními mosty Nového spojení.
Levý oblouk protisměrné kolejové splítky, jenž záhy vystřídá krátký přímý úsek. Krátký přímý úsek kolejové splítky záhy střídá... ...pravý oblouk, v němž se již opět obě koleje stávající pomalu samostatnými. V pravé oblouku se obě koleje od sebe postupně oddělují. Rozplet protisměrné koleje splítky, trať opět v levém oblouku již pokračuje jako dvoukolejná.
Fotocesta po splítce Bulhar [Hlavní nádraží -> Husinecká] .:::. 25. července 2004
Pohled na protisměrnou splítku od Hlavního nádraží, obě traťové koleje se slučují do protisměrné kolejové splítky. Přímý úsek protisměrné kolejové splítky ve stoupání vede podél vznikající tramvajové tratě v definitivní poloze. Přímý úsek protisměrné kolejové splítky ve stoupání vede podél vznikající tramvajové tratě v definitivní poloze. Přímý úsek protisměrné kolejové splítky ve stoupání vede podél vznikající tramvajové tratě v definitivní poloze.
Následuje levý oblouk splítky u křižovatky s Italskou ulicí. Následuje levý oblouk splítky u křižovatky s Italskou ulicí. Tramvajová trať se v protisměrné splítce po překonání oblouku napřímí. Rozplet protisměrné kolejové splítky u Italské ulice. Dočasnou část již opět dvoukolejné tramvajové tratě charakterizuje klasický kolejový svršek, zatímco velkoplošné panely BKV signalizují trvalost...


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022