Rekonstrukce tramvajových tratí v úseku Levského - Výtoň 2011

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce tramvajových tratí
v úseku Levského - Výtoň 2011


I letní měsíce roku 2011 se neobešly bez zásadních rekonstrukčních prací. Práce se tentokráte přesunuly na pravý břeh Vltavy, kde doslova paralyzovaly dopravu na celé nábřežní komunikaci mezi Právnickou fakultou a Nádražím Modřany. V tomto článku se zaměříme na jižní část pravobřežní komunikace v úseku Výtoň – Sídliště Modřany.

Tramvajová výluka na Podolském nábřeží byla zahájena 1. července 2011. Vyloučen byl najednou celý úsek od Výtoně až do Modřan, čemuž napomohlo rozdělení stavby na dílčí úseky. Vrchní stavba Dopravního podniku měla na starosti závěrečný úsek Levského – Nádraží Braník – Pobřežní cesta, zbývající část byla v držení firmy Skanska.

Dopravní opatření v I. etapě (1.7.-31.8.2011):
 • Linka 3 (polookružní) - ve směru od Lehovce ze zastávky Moráň vedena jednosměrně přes Albertov, Výtoň, Palackého náměstí, Karlovo náměstí a zpět po své trase na Lehovec
 • linka 17 (polookružní) - ve směru od Sídliště Ďáblice ze zastávky Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Náměstí Republiky, Václavské náměstí, Lazarská, Myslíkova, Výtoň, Albertov, Botanická zahrada, Karlovo náměstí, Václavské náměstí a Náměstí Republiky zpět na Sídliště Ďáblice, standardní interval
 • linka 21 mimo provoz
 • linka 52 - ve směru od Lehovce ze zastávky Výtoň odkloněna přes Albertov do Otakarovy, kde byla ukončena
 • NAD X-3 – Výtoň – Sídliště Modřany
 • NAD X-21 – Výtoň – Nádraží Braník
 • Posíleny bus linky - 253 ve směru na Smíchovské nádraží a 117 ve směru na Kačerov.
 • Před křižovatkou s ulicí Odborů zřízena dočasná tramvajová zastávka Karlovo náměstí do centra
 • Dopravní opatření ve II. etapě (1.9.-18.10.2011):

 • linky 3 - zkrácena do obratiště Nádraží Braník
 • linky 17 - zkrácena do obratiště Nádraží Braník, vzhledem k pokračující výstavbě technologických tunelů Národního divadla vedena odklonem přes Národní třídu a Myslíkovu, provozována ve standardním intervalu.
 • linka 21 - provozována ve dvojicích, vzhledem k pokračující výstavbě technologických tunelů Národního divadla vedena odklonem přes Myslíkovu a Karlovo náměstí
 • NAD X-3 – Nádraží Braník – Sídliště Modřany
 • Posíleny bus linky – 253 ve směru na Smíchovské nádraží a 117 ve směru na Kačerov.
 • Jako první se dělníci firmy Skanska vrhli se vší vervou na úsek Výtoň – Podolská vodárna, kde vyjmuli zbývající velkoplošné panely BKV z úseků, které se nerekonstruovaly v souvislosti s opravou tratě ve Vyšehradském tunelu v listopadu 2008. To se neobešlo vzhledem ke stísněnému prostoru pro stavbaře bez komplikací v podobě uzavírky zmíněného úseku pro automobily ve směru do centra. Aby byl zachován průjezd pro autobusy náhradní dopravy v obou směrech, byl provoz řízen pracovníky stavby. Uzavírka byla naplánována tak, aby vyšla na období státních svátků, kdy je zde přeci jen provoz automobilů nejmenší a již po svátcích byl kritický úsek vystavěn s využitím pevné jízdní dráhy W-tram a automobily zde mohly jezdit bez omezení.

  Vrchní stavba se zaměřila na oblouk mezi Pobřežní cestou a obratištěm nádraží Braník ve směru z centra, který během rekonstrukce v roce 2008 neprošel obnovou, což se následně ukázalo jako závažná chyba. Původní konstrukce na dřevěných pražcích zde vzala za své, a nově se zde svezeme po žlábkových kolejnicích na betonových pražcích. Pro zlepšení stability konstrukce jsou v oblouku instalovány pražcové kotvy.

  K 15. červenci byly již vytěženy kolejnice i s panely v celém úseku Výtoň – Pobřežní cesta a kolejová pole na mostní estakádě mezi Nádražím Modřany a Čechovou čtvrtí, stejně jako v úseku mezi zastávkami Poliklinika Modřany a U Libušského potoka. Nově byl též položen a zaštěrkován oblouk mezi Pobřežní cestou a vjezdem do obratiště nádraží Braník. První kolejová pole z kolejnic S49 se začala pokládat na přejezdu před plaveckým stadionem v Podolí.

  Vzhledem k velké časové rezervě stavbařů vrchní stavby v Modřanech způsobené čekáním na dokončení sanace mostní estakády cizím investorem se mohla část pracovníků věnovala rozebírání značného množství vytěžených kolejových polí, která byla likvidována na prostranství před branickým nádražím.

  Koncem července, pokládala vrchní stavba kolejová pole mezi zastávkami U Libušského potoka a Poliklinikou Modřany, s výjimkou přejezdu ulice Generála Šišky, který byl stále původní, dále vytrhala úsek Modřanská škola – Belárie – Černý kůň. U Skansky probíhala pokládka kolejových polí téměř po celé stavbě na Podolském nábřeží - dokončen byl úsek pevné jízdní dráhy mezi Výtoní a Vyšehradským tunelem, včetně vyměněné sjezdové výhybky na křižovatce Výtoň ve směru k Podolské vodárně. Dělníci pokládali konstrukci kolejového rozvětvení na vjezdu do obratiště Podolská vodárna.

  V polovině srpna dochází k týdenní opravě kolejové konstrukce v obratišti Levského. Vyměněny jsou kolejnice v celém vratném oblouku, včetně většiny předjízdných kolejí smyčky. Hloubková sanace byla provedena na části oblouku v místě křížení původně plánovaného prodloužení tratě, kde byly dřevěné pražce nahrazeny za betonové. Jelikož bylo obratiště využíváno pro obracení a odstavy autobusů náhradní dopravy, musely se autobusy jezdit odstavovat a otáčet až do Libuše.

  Na staveništi Skansky je možné po celou dobu rekonstrukce vídat zajímavé vozítka. Protože firma disponuje zkušenostmi se stavbou klasické železnice, využívá trochu jiné postupy (např. jednoduché spojování) či netradiční techniku - např. plošinové vozy na převoz materiálu a nářadí a hlavně podvozky na převážení přemontovaných kolejových polí, s jejichž využitím je to opravdu hračka.

  Přestože již 24. srpna proběhla zkušební jízda pro obnovení provozu na úseku Výtoň – Nádraží Braník vozy KT8D5.RN2P ev.č. 9074 a 9075, vzhledem k probíhajícím dokončovacím pracím byl rekonstruovaný úsek otevřen až se zahájením školního roku 1. září 2011.

  Motorová lokomotiva 797.812-5 zapůjčená „tramvajákům“ pro opravu modřanské trati od pražského metra přijela na místo skládání na trajleru. | 1.9.2011
  Skládání motorové lokomotivy 797.812-5 zapůjčené „tramvajákům“ pro opravu modřanské trati od pražského metra. | 1.9.2011
  Skládání motorové lokomotivy 797.812-5 zapůjčené „tramvajákům“ pro opravu modřanské trati od pražského metra. | 1.9.2011
  Skládání motorové lokomotivy 797.812-5 zapůjčené „tramvajákům“ pro opravu modřanské trati od pražského metra. | 1.9.2011
  Spojování motorové lokomotivy 797.812-5 se štěrkovacím vozíkem. | 1.9.2011
  Motorová lokomotiva 797.812-5 spřažená se štěrkovacím vozíkem DP Mostu a Litvínova v akci na modřanské trati. | 1.9.2011
  Motorová lokomotiva 797.812-5 spřažená se štěrkovacím vozíkem DP Mostu a Litvínova v akci na modřanské trati. | 7.9.2011
  Motorová lokomotiva 797.812-5 spřažená se štěrkovacím vozíkem DP Mostu a Litvínova v akci na modřanské trati. | 7.9.2011
  Motorová lokomotiva 797.812-5 spřažená se štěrkovacím vozíkem DP Mostu a Litvínova v akci na modřanské trati. | 7.9.2011
  Motorová lokomotiva 797.812-5 spřažená se štěrkovacím vozíkem DP Mostu a Litvínova v akci na modřanské trati ve společnosti s podbíječkou. | 7.9.2011
  V měsících září a říjen pokračovala nadále ještě uzavírka úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany, vyvolaná čekáním na dokončení sanace mostní estakády u zastávky Nádraží Modřany. Rozsah zaštěrkovávacích prací na kolejových polích v úseku Černý kůň – Modřanská škola je dosti značný, navíc stoupání a klesání tratě v místě mimoúrovňových nadjezdů příčných komunikací značně omezoval možnosti tahání naloženého mosteckého štěrkovacího vozíku automobilem, proto se přistoupilo k netradičnímu řešení – využití jednoho z lokotraktorů sloužících pro údržbu metra. Na tahači je tak 1. září přivezen na nakolejovací místo u Černého koně lokotraktor T2 (797.812-5), modernizovaný v Jihlavské lokomotivní společnosti s.r.o. z řady 703 a již těsně po usazení lokomotivy na koleje s pomocí dvou jeřábů a přendání štěrkovacího vozíku z druhé koleje je vykonána zkušební jízda. Následujícího dne již souprava rozváží po kolejišti štěrk.

  Postupně jsou vrchní stavbou vyměněny kolejnice v obloucích mezi zastávkami Nádraží Braník a Černým koněm a na přelomu září a října dochází k výměně svršku na rovince mezi zastávkami Modřanská škola a Nádraží Modřany. Zde žlábkové kolejnice trpěly extrémně nesouvislým bočním opotřebením, které způsobovalo rozkmitání jedoucích tramvají. Kolejnice S49 jsou dále využity v přímém úseku před zastávkou Nádraží Modřany a v přímém úseku mezi mostní estakádou a Čechovou čtvrtí. Kolejový rošt na mostě je opatřen proti posunu pražcovými kotvami.

  Na konci září končí práce cizího investora na mostní estakádě. Ta se totiž v minulosti hnula a od léta 2009 byla vychýlena o zhruba 15 až 20 centimetrů. Statik tehdy dokonce na čas zakázal, aby po mostě jezdily tramvaje. Konstrukce mostu včetně odvodnění byla sanována, pilíře mostu rozšířeny a na jejich vrcholech byla osazena nová ložiska. Samotný most byl posunut do správné polohy a zlikvidována byla i provizorní zajištění.

  Souvislá oprava trakčního vedení mezi zastávkami Černý kůň a Modřanská škola znamenala likvidaci řetězovky a tím i nutnost zahuštění stožárů trakčního vedení. Odstraněny byly též veškeré dilatace starého typu. Z obou směrů před zastávkou Pobřežní cesta jsou nově zkušebně zřízeny dilatace železničního typu, tvořené kolejnicemi R65, které jsou nejvíce podobné přilehlému úseku v kolejnicích NT1r10. Kromě minimalizace pnutí v konstrukci pomáhají eliminovat šíření hluku, který vzniká při průjezdu vozidel oblouky.

  Tramvajovou trať po rekonstrukci nově tvoří v úseku Výtoň - Podolská vodárna pevná jízdní dráha W-tram se živičným krytem, následuje krátký úsek s otevřeným svrškem na výjezdu z obratiště Podolská vodárna. Výhybka do smyčky Podolská vodárna z centra je nově radiově ovládána, ve směru do centra je zřízena ručně přestavitelná uzamykatelná výhybka s pomocným návěstidlem. Za výhybkami na výjezdu z obratiště následuje souvislý úsek tvořený bezžlábkovou kolejnicí S49 na betonových pražcích s výjimkou vjezdu a výjezdu do obratiště Dvorce, končící až na samostatném tělese v zastávce Pobřežní cesta. Další souvislý úsek s bezžlábkovou kolejnicí S49 začíná v nakolejovacím místě za zastávkou Černý kůň a končí v zastávce Modřanská škola. Poslední dva zbývající úseky z kolejnic S49 nalezneme na rovince před zastávkou Nádraží Modřany a těsně za koncem táhlého levého oblouku na mostní estakádě až k zastávce Čechova čtvrť. Zbylé modernizované úseky tvoří žlábková kolejnice NT1 na betonových pražcích. V obratišti Levského jsou nově zřízeny rádiově ovládané výhybky.

  Novinkou jsou na trati použitá nástupiště. Tramvajové zastávky Čechova čtvrť, Poliklinika Modřany a Přístaviště (to pouze z centra) získaly nová nástupiště s výškou nástupní hrany 24 centimetrů, čímž je zajištěn lepší přístup pro vozíčkáře a cestující s omezenou schopností pohybu. Nástupiště typu SUDOP tvoří konzolové desky s protiskluzovou úpravou a naváděcími prvky pro nevidomé. Varovný pás je umístěn ve vzdálenosti 80cm od hrany.

  Zhruba čtyři měsíce trvající rekonstrukce tramvajové tratě z Výtoně na Sídliště Modřany se začala chýlit ke konci po zkušební jízdě trakčního vedení, která se uskutečnila v sobotu 15. října, ověřovací jízda před uvedením do provozu byla vykonána 18. října 2011. Vlastní provoz byl pak obnoven s výjezdem nočních linek v noci z 18. na 19. října. Stavební náklady na Podolském nábřeží jsou v řádu 118 mil. Kč a byly spolufinancovány Evropskou Unií z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

  Rekonstrukce úseku Levského - Výtoň .:::. 8. července 2011
  Likvidace velkoplošných panelů na přejezdu u zastávky Poliklinika Modřany. Zděšením budiž skutečnost, že panely zde ležely pouze na vrstvě drobné štěrkové drtě. | 8.7.2011 Vytěžená kolejová pole od Belárie v mezideponii u smyčky Nádraží Braník. | 8.7.2011 Tramvajová trať mezi Přístavištěm a Dvorci přišla o velkoplošné panely BKV. | 8.7.2011 Odfrézovaný spodek tramvajové tratě u Kublova. | 8.7.2011 Dokončovaná část tramvajové tratě u podolské porodnice metodou w-tram. | 8.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 8. července 2011
  Rekonstrukce úseku Levského - Výtoň .:::. 16. července 2011
  Zřizování nového spodku tramvajové tratě v okolí zastávky Poliklinika Modřany. | 16.7.2011 Zajímavý pohled na tramvajovou trať, kde chybí to podstatné, tedy koleje. | 16.7.2011 Sanování a zřizování spodku tramvajové tratě mezi Přístavištěm a Dvorci. | 16.7.2011 U podolského plaveckého stadionu je již uložena část nových kolejí, s ohledem na nutnost zachování přejezdu pro automobily zůstávají na jedné polovině velkoplošné panely BKV, po nichž zatím jezdí automobily a ve druhé polovině se urychleně chystá konstrukce s bezžlábkovou kolejnicí. Po jejím dokončení dojde k likvidaci zachovávané panelové části. | 16.7.2011 Zřizování další části tratě systémem w-tram u Podolské vodárny. | 16.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 16. července 2011
  Rekonstrukce úseku Levského - Výtoň .:::. 23. července 2011
  Položená předmontovaná kolejová pole tvořená žlábkovými kolejnicemi u zastávky Poliklinika Modřany nahrazují svršek tvořený velkoplošnými panely BKV. | 23.7.2011 Bolavým místem modřanské tratě je mostní estakáda u zastávky Nádraží Modřany, jejíž oprava je stěžejním bodem rekonstrukce této části tratě. | 23.7.2011 Položené koleje na vznikajícím přejezdu u vyústění Podolské ulice před smyčkou Dvorce. | 23.7.2011 V části úseku mezi plaveckým stadionem a zastávkou Kublov již leží železobetonové pražce pro pokládku kolejnic, koleje se zde zřizují až na místě a nevozí se předmontovaná kolejová pole. | 23.7.2011 Obnovovaný vjezd do smyčky Podolská vodárna bude ve směru z centra vybaven elektricky ovládanou radiovou výhybkou. | 23.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 23. července 2011
  Rekonstrukce úseku Levského - Výtoň .:::. 29. července 2011
  Již dříve položená kolejová pole v okolí zastávky Poliklinika Modřany podnikoví svářeči spojující v jeden celek. | 29.7.2011 Koleje mezi Dvorci a Kublovem vznikají až montáží na místě. | 29.7.2011 Vznikající koleje mezi Dvorci a Kublovem. | 29.7.2011 Kolejová konstrukce výjezdu smyčky Podolská vodárna. | 29.7.2011 Zřizování tratě systémem w-tram mezi Podolskou vodárnou a Vyšehradským tunelem. | 29.7.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 29. července 2011
  Rekonstrukce úseku Levského - Výtoň .:::. 11. srpna 2011
  V místě někdejší sjezdové výhybky a kolejového křížení plánovaného prodloužení na Libuš, které nebylo ani po 16 letech zrealizováno, přes obratovou kolej smyčky Levského, došlo k náhradě původních pražců, které již nezaručovaly zajištění rozchodu. | 11.8.2011 Rekonstruovaná tramvajová trať mezi zastávkami Modřanská škola - Belárie metodou bezžlábkových kolejnic S49. | 11.8.2011 Nově přivezená kolejová pole s bezžlábkovými kolejnicemi. | 11.8.2011 Vysypávání štěrku u Dvorců. | 11.8.2011 Prostor zastávky Podolská vodárna do centra s tramvajovou tratí konstrukce w-tram. | 11.8.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 11. srpna 2011
  Rekonstrukce úseku Levského - Výtoň .:::. 28. srpna 2011
  Rekonstruovaný prostor sjezdových výhybek smyčky Levského. | 28.8.2011 Dokončený přejezd přes vozovku ulice Generála Šišky u zastávky Poliklinika Modřany. | 28.8.2011 Zvětšování podpěrných pilířů mostní estakády a jejich úprava do vzoru pilířů známý např. z Nového spojení nebo barrandovské estakády. | 28.8.2011 Zrekonstruované nástupiště zastávky Přístaviště z centra s využitím betonových prefabrikátů. | 28.8.2011 Pracovní nasazení u smyčky Dvorce, tři dny před zahájením provozu se teprve obnovují obrubníky! | 28.8.2011
   Další fotografie z rekonstrukce .:::. 28. srpna 2011  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022