Obratiště Holyně

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Obratiště Holyně


Na kusých kolejích obratiště Holyně manipulují vozy KT8D5.RN2P #9054 a #9091 na kmenové lince obratiště, tedy pětce. | 20.2.2023

V pátek 8. dubna 2022 byl slavnostně zahájen provoz na novostavbě tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně, jejíž součástí je také dočasné úvraťové obratiště Holyně.

Výstavba obratiště Holyně v terénním zářezu. | 20.11.2021
Již smontovaná dvojitá kolejová spojka obratiště Holyně. | 15.1.2022
Měřící vůz T3 #5521 zachycený na levé kusé koleji obratiště Holyně. | 4.4.2022
V obratišti Holyně z roku 2022 se setkal vyhlídkový vůz T3Coupé #5573 z roku 2018, stojící na pravé kusé koleji s dvounápravovým vozem #349 z roku 1915 na levé kusé koleji. | 8.4.2022
Dvounápravový vůz #349 manipuluje na levé kusé koleji obratiště Holyně. | 8.4.2022
Dvounápravový vůz #349 překonává dvojitou kolejovou spojku v obratišti Holyně. | 8.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9062 vypravený na linku 5 překonává při jízdě na pravou kusou kolej obratiště Holyně dvojitou kolejovou spojku. | 9.4.2022
Souprava vozů T3R.PLF #8267+#8252 ve spojení PX (zadními čely k sobě) zachycená v rámci jízdy pro pražský Kroužek Městské Dopravy na levé kusé koleji obratiště Holyně. | 9.4.2022
Na pravé kusé koleji obratiště Holyně manipuluje vůz KT8D5.RN2P #9104 vypravený na linku 5. | 21.12.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9061 vypravený na linku 4 krátce po příjezdu na pravou kusou kolej obratiště Holyně. | 19.4.2022
Na kusých kolejích obratiště Holyně manipulují vozy KT8D5.RN2P #9059 a #9052 vypravené na linku 5. | 25.9.2022
Na kusých kolejích obratiště Holyně manipulují vozy KT8D5.RN2P #9055 a #9051 vypravené na linku 5. | 8.5.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9091 vypravený na linku 5 vyjíždí z pravé kusé koleje obratiště Holyně přes kolejovou spojku do nástupní zastávky. | 20.2.2023
Výstavba obratiště Holyně v terénním zářezu. | 20.11.2021
Měřící vůz T3 #5521 překonává při přejezdu z pravé na levou kolej dvojitou kolejovou spojku obratiště Holyně. | 4.4.2022
Měřící vůz T3 #5521 zachycený na pravé kusé koleji obratiště Holyně. | 4.4.2022
Dvounápravový vůz #349 celý den přepravoval v rámci slavnostního zahájení provozu trati do Holyne cestující na symbolické lince 5. Na kusé levé koleji obratiště Holyně si ho vyfotografoval také technický ředitel Dopravního podniku Jan Šurovský. | 8.4.2022
V obratišti Holyně na levé kusé koleji zachycený dvounápravový vůz #349 ve společnosti vyhlídkového vozu T3Coupé #5573 stojícího na kusé pravé koleji. | 8.4.2022
Souprava vozů T3R.PLF #8252+#8267 ve spojení PX (zadními čely k sobě) překonává v rámci jízdy pro pražský Kroužek Městské Dopravy dvojitou kolejovou spojku obratiště Holyně z pravé na levou kolej. | 9.4.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9065 vypravený na linku 5 překonává při vjezdu na levou kusou kolej obratiště Holyně kolejovou spojku. | 20.2.2023
Souprava vozů T3R.PLF #8267+#8252 ve spojení PX (zadními čely k sobě) zachycená v rámci jízdy pro pražský Kroužek Městské Dopravy na levé kusé koleji obratiště Holyně ve společnosti vozu KT8D5.RN2P #9062 vypraveného na linku 4, který manipuluje na pravé kusé koleji. Linka 4 byla do Holyně vedena dočasně po zahájení provozu tratě s ohledem na opravu křižovatky Anděl. | 9.4.2022
Na kusých kolejích obratiště Holyně manipulují vozy KT8D5.RN2P #9051 a #9060 na kmenové lince obratiště, tedy pětce. S ohledem na konání sportovní akce v centru Prahy však linka nemíří na Žižkov, ale od Anděla se vydá místo linky 7 do Radlic. | 8.5.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9065 vypravený na linku 5 manipuluje na levé kusé koleji obratiště Holyně. | 20.2.2023
Na kusých kolejích obratiště Holyně manipulují vozy KT8D5.RN2P #9055 a #9051 na kmenové lince obratiště, tedy lince 5. | 8.5.2022
V obratišti Holyně je standardně ukončena linka 5. Přesto zde zvládly být ukončeny linky 4, 12 a 21. Vozy KT8D5.RN2P v.č.9094 a #9059 vypravené na poslední jmenovanou linku na kusých kolejích vyčkávají na čas odjezdu. | 4.7.2022
Vůz KT8D5.RN2P #9065 vypravený na linku 5 vyjíždí z levé kusé koleje obratiště Holyně přímo kolejovou spojku do nástupní zastávky. | 20.2.2023
Přípravy výstavby tramvajové tratě do oblasti sídliště Barrandov sahají až do roku 1982, kdy se objevila zmínka o jejím zřízení v usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, které schválilo koncepci rozvoje kolejové dopravy v Praze. Výstavbu tramvajové tratě v sobě zahrnovaly i další městské materiály, které stále počítaly s výstavbou tratě tak, aby byla zprovozněna mezi lety 1993–1995. Nepříznivě však do stavby nové tramvajové trati zasáhly měsíce po listopadu 1989, další rozšiřování Sídliště Barrandov bylo přehodnoceno a došlo k zastavení dalších stavebních prací. Po rezignaci na výstavbu této části sídliště tak došlo k úpravě zamýšleného vedení tramvajové trati, a ta byla zkrácena v projektu jen na místo dnešní tramvajové konečné Sídliště Barrandov. Pokračování směrem k Holyni zůstalo zachováno jen patřičnou územní rezervou. Zhruba v místech nynější dočasné úvratě pak měla vzniknout stálá koncová smyčka.

Zkušební provoz s cestujícími tak zahájila barrandovská tramvajová trať až 29. listopadu 2003. Projekční přípravy prodloužení tramvajové tratě dál za smyčku Sídliště Barrandov navazovaly prakticky plynule na dokončení I. etapy s tím, že původní záměr vybudovat prodloužení o délce cca 900 metrů k navrhované smyčce Holyně bylo po projednání s městskými částmi doplněno ještě o úsek Holyně – Slivenec, čímž délka plánované tratě narostla na cca 1 450 m.

Výstavba tramvajových tratí po roce 2003 však nebyla pro tehdejší vedení pražského magistrátu prioritou. A tak zatímco za samotnou tramvajovou smyčkou Sídliště Barrandov vyrůstaly další bytové domy, tramvajová trať ne. Situaci neulehčoval ani fakt, že DP hl. m. Prahy neměl dokončen ani výkup pozemků. Příprava výstavby prodloužení tak byla zahájena až v roce 2007, o tři roky později se v rámci aktualizace územního plánu podařilo do jeho návrhu zakotvit prodloužení až do Slivence. Pravomocné územní rozhodnutí se však podařilo získat až v roce 2014.

V oblasti financování stavby měl Dopravní podnik možnost získat prostředky na stavbu tramvajové tratě z fondů Evropské Unie, konkrétně z dotačního programu Evropských strukturálních a investičních fondů z Operačního programu Doprava 2. Termín podání žádosti o dotaci a termín realizace projektu ovšem narážely na skutečnost, že Dopravní podnik stále neměl v držení některé pozemky zejména z úseku Holyně - Slivenec. Nabízely se tedy dvě možnosti – počkat na vykoupení chybějících pozemků, ale pak přijít o možnost získat finance z Evropské unie a zkoušet štěstí někdy v budoucnu, anebo rozdělit plán na dvě etapy a postavit to, co je možné. Zvolena byla samozřejmě druhá možnost a původní projekt byl rozdělen na dvě etapy (Sídliště Barrandov – Holyně a Holyně – Slivenec) a upraven o zřízení dočasného úvraťového obratiště Holyně. Tato varianta ukončení tratě byla zvolena zejména s ohledem na skutečnost, že úvraťové obratiště nepotřebuje ke své stavbě plochu zabírající prostor mimo prostor tělesa standardní dvoukolejné tratě.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby první etapy do Holyně bylo vyhlášeno v listopadu 2020, jeho vítězem se stala firma Strabag Rail a. s za 169 milionů korun. Podmínkou soutěže bylo dokončení stavby do konce dubna 2022. Výstavba tratě byla slavnostně zahájena poklepáním na základní kámen 11. června 2021. Po provedení zemních prací začala v listopadu 2021 začala pokládka kolejnic a v lednu 2022 začalo vztyčování sloupů trakčního vedení.

První tramvají, která zamířila do obratiště Holyně, se již tradičně stal měřicí vůz T3 #5521 v pondělí 4. dubna 2022 v dopoledních hodinách. Po úspěšných zkouškách se ve čtvrtek 7. dubna 2022 uskutečnila zkouška dodržení průjezdního profilu při míjení tramvají KT8D5.RN2P. V pátek 8. dubna 2022 ještě před slavnostním zahájením provozu proběhly poslední zkoušky opět s vozy KT8D5.RN2P. Slavnostní zahájení provozu, proběhlo krátce po 11. hodině 8. dubna 2022 v prostoru zastávky Náměstí Olgy Scheinpflugové za účasti motorového dvounápravového vozu #349 a vozu T3 Coupé #5573.

Pravidelný provoz byl na trati zahájen v sobotu 9. dubna 2022 netradičně linkou 4 s ohledem na výluky v oblasti křižovatky Anděl. Až od úterý 12. dubna 2022 se do Holyně vydala kmenová linka 5, na níž tak musí být nasazovány od tohoto data výhradně obousměrné vozy KT8D5.RN2P.

V únoru 2022 pak získal Dopravní podnik pravomocné stavební povolení na 2. etapu tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec. Tento úsek, dlouhý cca 500 metrů bude zakončen definitivní jednokolejnou smyčkou Slivenec s dvojicí předjízdných kolejí o celkové délce zhruba 600 metrů a kapacitou až pro deset vlaků 2xT.

Konstrukce tratě:
Obratiště je zřízeno klasickou metodou bezžlábkových kolejnic S49 na příčných pražcích. Dvojitá kolejová spojka je pak zřízena žlábkovými kolejnicemi na dřevných pražcích.

Popis tratě:
Obratiště Holyně začíná za prostorem výstupní zastávky Holyně v rozjezdové radiově ovládané výhybce #763, která je součástí dvojité kolejové spojky. Ta umožňuje vlakům z výstupní zastávky využít pravou kusou odstavnou kolej, případně levou kusou odstavnou kolej. Dvojice kusých kolejí umožňuje odstav jednoho tramvajového vlaku na každé z nich. Na konci kolejí jsou umístěna zarážedla. Obě výhybky při odjezdu z kusých kolejí jsou zajišťovací a umožňují v základním stavu ve směru do centra odjezd pouze po pravé traťové koleji.
Vlak tedy po odbavení cestujících ve výstupní zastávce přejede přes dvojitou kolejovou spojku na kolej určenou jízdním řádem. Buď přímo na pravou kusou kolej, nebo vlevo na levou kusou kolej. Po provedení všech úkonů ke změně směru jízdy odjíždí z kusých kolejí do prostoru nástupní zastávky na pravé traťové koleji. Vlak, který z výstupní zastávky odjel na pravou kusou kolej tak přejíždí přes kolejovou spojku odbočnou větví, vlak, který z výstupní zastávky odjel na levou kusou kolej prostor odstavu opouští přímo.

Zastávky umístěné v obratišti:
 • Bez zastávky
 • Radiově ovládané výhybky obratiště:
 • 763 Holyně do obratiště
 • Provozované linky v obratišti:
 • Linka 5
 • Fotocesta po obratišti Holyně
  Dvojitá kolejová spojka obratiště Holyně v pohledu od výstupní zastávky do prostoru kusých kolejí. Radiově ovládaná výhybka #763 umožňuje vlakům z výstupní zastávky využít levou i pravou kusou kolej obratiště. Dvojitá kolejová spojka a její srdcovky. Dvojitá kolejová spojka a její srdcovky. Za dvojitou kolejovou spojkou následuje prostor pro přecházeni.
  Kusé koleje obratiště Holyně v pohledu od zastávek. Kusé koleje obratiště Holyně v pohledu od zastávek. Kusé koleje obratiště Holyně v pohledu od zastávek. Kusé koleje obratiště Holyně v pohledu od zastávek. V ose obou kolejí jsou umístěny sloupy kotvící trolejové vedení. Ještě před nimi jsou na kolejích umístěna zarážedla tvořená starými velkoplošnými BKV panely.
  Celkový pohled na kusé koleje obratiště Holyně. Celkový pohled na kusé koleje obratiště Holyně. Celkový pohled na kusé koleje obratiště Holyně. Kusé koleje obratiště Holyně v pohledu k zastávám. Kusé koleje obratiště Holyně v pohledu k zastávám.
  Kusé koleje obratiště Holyně v pohledu k zastávám. Kusé koleje obratiště Holyně v pohledu k zastávám. Před dvojitou kolejovou spojkou následuje prostor pro přecházeni. Dvojitá kolejová spojka obratiště Holyně v pohledu od kusých kolejí. Obě výhybky při odjezdu z kusých kolejí jsou zajišťovací a umožňují v základním stavu ve směru do centra odjezd pouze po pravé traťové koleji. Dvojitá kolejová spojka a její srdcovky.  www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
  www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
  www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
  Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
  web postaven na redakčním systému phpRS
  ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2023