Rekonstrukce tramvajové tratě Jiráskovo náměstí - Mánes 2010

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Rekonstrukce tramvajové tratě
Jiráskovo náměstí - Mánes 2010


V roce 2010 se stalo po dlouhé době něco výjimečného - proběhla téměř naráz obnova mnoha klíčových kolejových konstrukcí tramvajových tratí v centrální části města. Mezi jednu z těchto významných akcí léta 2010 patřila i rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova. Předmětem stavby byly tři součásti - rekonstrukce křižovatky Myslíkova, samotná trať v Myslíkově ulici, a trať přes Jiráskovo náměstí společně s křižovatkou Mánes. V minulém díle jsme si přiblížili rekonstrukci v Myslíkově ulici, nyní se podívejme na část ležící na Masarykově nábřeží respektive úsek Jiráskovo náměstí - Mánes.

K 1. červnu 2010 dochází k přerušení provozu tramvají na Jiráskově náměstí, čímž mohou pokračovat současně probíhající stavební práce v Myslíkově ulici přiléhající ke kolejovému rozvětvení Mánes. Původní trať tvořená velkoplošnými panely BKV byla dle zvyklostí z let minulých uložena na konstrukci původní tratě - v tomto případě se jednalo o uložení panelů na betonové desce. Jelikož kontrolní sondy před rekonstrukcí neprokázaly spolehlivé výsledky, rozhodl se investor vytěžit podkladní vrstvy a vytvořit zcela nový spodek trati a znovu vybudovat betonovou desku.

Stavba se nachází na významné frekventované komunikaci, kde musel být zachován automobilový provoz v obou směrech, což mělo nepříznivé dopady na rozložení mechanizačních sil na staveništi a přinášelo nemalé komplikace. Přestavba musela být rozvržena do etap, aby její dopad na automobilovou dopravu byl co nejmenší. Přesto nastolené pracovní tempo v prvních dnech naprosto šokovalo. Již 2. června 2010 - tedy pouhé dva dny po začátku stavby, ležela na místě první kolejová pole přiléhající ke křižovatce Jiráskovo náměstí. Kontrastem pak byl přímý úsek, ve kterém stále zůstávaly zachovány velkoplošné panely BKV. Důvod byl, jak se ukázalo záhy, prostý - panely sloužily v dalších fázích výstavby jako provizorní komunikace pro automobily jedoucí na sever a místo s již usazenou konstrukcí tvořilo přejezd a manipulační prostor pro staveništní techniku. Tento prostor je dokončen k 7. červnu a je možné začít další etapu.

Druhá etapa spočívala v odtěžení původních panelů a ve zřízení nového kolejiva, avšak pouze ve směru k Národnímu divadlu. Při demolici konstrukce čekalo na stavbaře překvapení. Původní betonová deska byla vyztužena betonovými pražci, tudíž nebylo možné využít k odtěžení podkladních vrstev frézu, ale musela nastoupit těžká mechanizace. Následná pokládka kolejové konstrukce již byla hračkou. Za zmínku stojí zajímavost - celá konstrukce byla po usazení zakryta plachtou. Důvodem jsou samozřejmě klimatické podmínky, ale kdo by si myslel, že byla konstrukce schována před deštěm, tak se mýlí. Primárně šlo o snahu zachování stálé teploty kolejové konstrukce, resp. omezení jejich pohybů vlivem vysokých teplot, které tou dobou panovaly.

Při této části stavebních prací se také hlavně pracovalo na křižovatce Mánes. Již k 13. červnu jsou položeny základní prvky kolejového rozvětvení včetně oblouků s přechodnicemi až po vyústění Náplavní ulice. Celá tato část je tvořena kolejovým roštem na dřevěných pražcích ve štěrku s dodatečnou betonáží. Rozvětvení respektuje původní stopu kolejové konstrukce, tj. včetně využití levých výměn, a tedy nutnou jízdu do odbočky pro dominantně pojížděný směr na Masarykově nábřeží. Je zde instalován klasický výhybkový systém s přestavníkem a kontrolními táhly VSP-1-K (rozjezdová výhybka ev.č.666) a VS-20 u sjezdové výměny.

Závěrečná etapa, při které byly vyndány poslední velkoplošné panely BKV (ve směru z centra) tvořící dočasnou komunikaci pro automobily ve druhé etapě započala 17. června. O čtyři dny později probíhala podkladní betonáž nově usazené konstrukce v přímém směru. Jako poslední přišel na řadu oblouk z Masarykova nábřeží napojující se na původní trať a dokončení pokládky kolejového rozvětvení položením sjezdové výměny.

Tramvajová zastávka Jiráskovo náměstí z centra je ve směru k Národnímu divadlu prodloužena na délku 67 m a zakončena bezbariérovým přístupem, kde je zřízen nový přechod pro chodce vybavený světelnou signalizací, vedený pouze na chodník bližší Vltavě. Ve směru opačném je zastávka prodloužena na délku 37 m a bezbariérový přístup je zajištěn ze stávajícího přechodu v křižovatce u Jiráskova mostu. Nově je tento přechod dělený s vyčkávacím prostorem.

Po rekonstrukci je tramvajová trať v mezikřižovatkovém úseku tvořena pevnou jízdní dráhou s upevněním na plastových podkladnicích W-tram, s dodatečnou betonáží pod hlavu kolejnice a povrchem tvořeným z litého asfaltu. Z litého asfaltu jsou též vyrobeny povrchy zastávkových ostrůvků. Trakční trolejové vedení zůstalo ponecháno stávající, pouze po dobu výstavby došlo k jeho odsunutí bokem pro možnost manipulace stavební techniky.

Rekonstrukce byla dokončena k 30. červnu 2010 a 1. července zde byl obnoven pravidelný provoz. Pouze však v přímém směru, jelikož práce v Myslíkově ulici stále ještě nebyly ukončeny. Stavba Rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova byla zařazena do programu Evropské unie s názvem Operační program Praha - konkurenceschopnost a zhotovitelem této části byla společnost Skanska a.s.

Masarykovo nábřeží a křižovatka Mánes .:::. 2. června 2010
Rekonstruovaná část tramvajové tratě na Masarykově nábřeží během odstraňování velkoplošných panelů BKV | 2.6.2010  Likvidace původní tramvajové tratě v prostoru zastávek Jiráskovo náměstí probíhala za běžného automobilového provozu. Na snímku je zachycena výměna nákladních vozů | 2.6.2010 Likvidace původní tramvajové tratě v prostoru zastávek Jiráskovo náměstí | 2.6.2010 Odstraněné velkoplošné panely BKV nebyly v dobrém stavu | 2.6.2010 Odstraněné velkoplošné panely BKV nebyly v dobrém stavu | 2.6.2010
Přechodové kusy kolejnic NT1/B1 | 2.6.2010 Návěs s připravenými kolejnicemi pro pokládku vyčkává pod Tančícím domem | 2.6.2010 První ukládaná kolejová pole systému W-tram na betonové patky | 2.6.2010 Prostor rekonstrukce byl natolik omezený a prťavý, že se přivezená kolejová pole musela vršit na sebe. Narozdíl od vrchní stavby Dopravního podniku používal zhotovitel předpřipravená kolejová pole, čímž razantně zkracoval dobu potřebnou pro rekonstrukci | 2.6.2010 První ukládaná kolejová pole systému W-tram na betonové patky | 2.6.2010
Masarykovo nábřeží a křižovatka Mánes .:::. 3. června 2010
Další přivezená kolejová pole systému W-tram | 3.6.2010 Další přivezená kolejová pole systému W-tram | 3.6.2010 Stavební činnost u Jiráskova náměstí | 3.6.2010 Tvoření směrů a výšek | 3.6.2010 Urovnávání kolejových polí | 3.6.2010
 Ohýbání kolejnic probíhalo až na místě stavby | 3.6.2010  Ohýbání kolejnic probíhalo až na místě stavby | 3.6.2010 Kolejová pole systému W-tram uložená v prostoru zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 3.6.2010 Odtěžené podkladní vrstvy pod snesenými velkoplošnými panely BKV | 3.6.2010 Opuštěná křižovatka Mánes. V pozadí probíhá výstavba děleného SSZ s vyčkávacím ostrůvkem | 3.6.2010
Masarykovo nábřeží a křižovatka Mánes .:::. 7. června 2010
Snášení velkoplošných panelů BKV v traťové koleji do centra | 7.6.2010 Snášení velkoplošných panelů BKV v traťové koleji do centra | 7.6.2010 Snášení velkoplošných panelů BKV v traťové koleji do centra | 7.6.2010 Snášení velkoplošných panelů BKV v traťové koleji do centra | 7.6.2010 Rozbitá betonová deska, na níž byly uloženy velkoplošné panely BKV | 7.6.2010
Rozbitá betonová deska, na níž byly uloženy velkoplošné panely BKV v sobě obsahovala také železobetonové pražce | 7.6.2010 Rozbitá betonová deska, na níž byly uloženy velkoplošné panely BKV v sobě obsahovala také železobetonové pražce | 7.6.2010 Na tak malém prostoru můžeme vidět již dokončenou trať v prostoru zastávky Jiráskovo náměstí do centra, likvidovanou betonovou desku pod snesenými velkoplošnými panely BKV v koleji do centra a stále zachovalé panely BKV v traťové koleji z centra, které budou sloužit jako provizorní vozovka | 7.6.2010 Nakládka vytěžených velkoplošných panelů BKV | 7.6.2010 Některé velkoplošné panely BKV to měly opravdu za sebou... | 7.6.2010
Takřka dokončená trať v prostoru zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 7.6.2010 Různé fáze dokončovaného zákrytu kolejí na Jiráskově náměstí | 7.6.2010 Různé fáze dokončovaného zákrytu kolejí na Jiráskově náměstí | 7.6.2010 Přechod mezi velkoplošnými panely BKV a systémem W-tram na Jiráskově náměstí | 7.6.2010 Přechod mezi velkoplošnými panely BKV a systémem W-tram na Jiráskově náměstí | 7.6.2010
Masarykovo nábřeží a křižovatka Mánes .:::. 10. června 2010
Vznikající vyčkávací prostor v přechodu pro chodce u zastávky Jiráskovo náměstí umožní rozdělit vozovku pro chodce při jejím přecházení na dvě části | 10.6.2010 Vznikající ostrůvek zastávky Jiráskovo náměstí do centra bude nově bezbariérový | 10.6.2010 Jak nám ty obrubníky tvoří ladný oblouček, že.... | 10.6.2010 Přechodová část kolejnic B1 / NT1 na Jiráskově náměstí | 10.6.2010 Vznikající prostor zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 10.6.2010
Vznikající prostor zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 10.6.2010 Celkový pohled ke křižovatce Mánes, po zachovalých panelech BKV v koleji z centra nyní jezdí automobily | 10.6.2010 Pod krycí plachtou je před nepříznivými účinky počasí schována dokončená kolej do centra | 10.6.2010 Pod krycí plachtou je před nepříznivými účinky počasí schována dokončená kolej do centra | 10.6.2010 Pod krycí plachtou je před nepříznivými účinky počasí schována dokončená kolej do centra | 10.6.2010
Betonové patky pro uložení kolejnic NT1 v pohledu ke křižovatce Mánes, kde jsou uložené dřevěné pražce | 10.6.2010 Betonové patky s geodetkami slouží pro přesné uložení kolejnic NT1 | 10.6.2010 Pod krycí plachtou je před nepříznivými účinky počasí schována dokončená kolej do centra | 10.6.2010 Prostor křižovatky Mánes | 10.6.2010 Prostor křižovatky Mánes | 10.6.2010
Masarykovo nábřeží a křižovatka Mánes .:::. 13. června 2010
Malý exkurz do traťové archeologie | 13.6.2010 Vznikající křižovatka Mánes, k jejímuž dokončení chybí jen sjezdová výhybka koleje z centra | 13.6.2010 Vznikající křižovatka Mánes, k jejímuž dokončení chybí jen sjezdová výhybka koleje z centra | 13.6.2010 Rekonstrukce tramvajové tratě zasáhla částečně i do úseku za křižovatku Mánes ke křižovatce Národní divadlo | 13.6.2010 Vznikající křižovatka Mánes, k jejímuž dokončení chybí jen sjezdová výhybka koleje z centra | 13.6.2010
Vznikající křižovatka Mánes, k jejímuž dokončení chybí jen sjezdová výhybka koleje z centra | 13.6.2010 Několik metrů musí být pro správnou funkci ovládání výhybky kolejnic uložené na dřevěných pražcích, jejich podsypávání štěrkem právě probíhá | 13.6.2010 Vznikající křižovatka Mánes, k jejímuž dokončení chybí jen sjezdová výhybka koleje z centra | 13.6.2010 Dokončená traťová kolej od zastávky Jiráskovo náměstí ke křižovatce Mánes systémem W-tram, zatímco prostor protisměrné koleje nadále zachované v konstrukci velkoplošných panelů BKV využívají automobily jako dočasnou vozovku | 13.6.2010 Dokončená traťová kolej od zastávky Jiráskovo náměstí ke křižovatce Mánes systémem W-tram, zatímco prostor protisměrné koleje nadále zachované v konstrukci velkoplošných panelů BKV využívají automobily jako dočasnou vozovku | 13.6.2010
Dokončená traťová kolej od zastávky Jiráskovo náměstí ke křižovatce Mánes systémem W-tram, zatímco prostor protisměrné koleje nadále zachované v konstrukci velkoplošných panelů BKV využívají automobily jako dočasnou vozovku | 13.6.2010 Dokončená traťová kolej od zastávky Jiráskovo náměstí ke křižovatce Mánes systémem W-tram, zatímco prostor protisměrné koleje nadále zachované v konstrukci velkoplošných panelů BKV využívají automobily jako dočasnou vozovku | 13.6.2010 Pohled na prostor zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 13.6.2010 Každý pes jiná ves, aneb kus je dokončený kus ne ;-) | 13.6.2010 Prostor zastávky Jiráskovo náměstí | 13.6.2010
Masarykovo nábřeží a křižovatka Mánes .:::. 18. června 2010
Setkání staré a nové části křižovatky Mánes, v koleji do centra je již uložena nová část konstrukce, v koleji z centra ještě stará sjezdová výhybka | 18.6.2010 Setkání staré a nové části křižovatky Mánes, v koleji do centra je již uložena nová část konstrukce, v koleji z centra ještě stará sjezdová výhybka | 18.6.2010 Dokončená kolej ke křižovatce Mánes umožnila převedení automobilů do jejich jízdního pruhu a zároveň likvidaci panelů BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Setkání staré a nové části křižovatky Mánes, v koleji do centra je již uložena nová část konstrukce, v koleji z centra ještě stará sjezdová výhybka | 18.6.2010 Ledabyle poházené žulové obrubníky | 18.6.2010
Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010
Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010
Odstraňování podkladních vrstev pod odtěženými velkoplošnými panely BKV v koleji z centra | 18.6.2010 Pohled do prostoru zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 18.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 18.6.2010 Dokončovaná trať na Jiráskově náměstí | 18.6.2010 Dokončovaná trať na Jiráskově náměstí | 18.6.2010
Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí do centra  | 18.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí do centra  | 18.6.2010 Oddychový prostor pro chodce u ostrůvku zastávky Jiráskovo náměstí, ladný oblouček je již na svém místě | 18.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 18.6.2010 Celkový pohled na rekonstruovanou tramvajovou trať na Jiráskově náměstí | 18.6.2010
Masarykovo nábřeží a křižovatka Mánes .:::. 21. června 2010
Po sjezdové čepové výhybce křižovatky Mánes již není ani vidu a v jejím prostoru probíhají práce na přípravě podloží. Uhádnete, proč nemáme rádi živičné povrchy? | 21.6.2010 Příprava podloží pro zřízení traťové koleje z centra | 21.6.2010 Vznikající kolej z centra v prostoru zastávky Jiráskovo náměstí | 21.6.2010 Vznikající kolej z centra v prostoru zastávky Jiráskovo náměstí | 21.6.2010 Podbetonovávání traťové koleje z centra | 21.6.2010
Podbetonovávání traťové koleje z centra | 21.6.2010 Hutnění betonové směsi pomocí vibrátoru | 21.6.2010 Podbetonovávání traťové koleje z centra | 21.6.2010 Podbetonovávání traťové koleje z centra | 21.6.2010 Podbetonovávání traťové koleje z centra | 21.6.2010
Hutnění betonové směsi pomocí vibrátoru | 21.6.2010 Podbetonovávání traťové koleje z centra | 21.6.2010 Podbetonovávání traťové koleje z centra | 21.6.2010 Pozice starého a nového přechodu pro chodce k zastávce Jiráskovo náměstí | 21.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí do centra | 21.6.2010
Masarykovo nábřeží a křižovatka Mánes .:::. 24. června 2010
Dokončovaná tramvajová trať mezi Mánesem a Národním divadlem v místě propojení obou konstrukcí traťového svršku | 24.6.2010 I Hans Wendel potřebuje skromné pomocníky - zde zachycena Praga V3S | 24.6.2010 Dokončování křižovatky Mánes, sjezdová výhybka je již na místě | 24.6.2010 Pohled na podbetonovanou traťovou kolej z centra | 24.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí z centra | 24.6.2010
Světelně řízený přechod na zastávku Jiráskovo náměstí z centra pouze z chodníku bližšího Vltavě | 24.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí z centra | 24.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí z centra | 24.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí z centra | 24.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí z centra | 24.6.2010
Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí z centra s již instalovaným označníkem zastávky | 24.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí do centra s již instalovaným označníkem zastávky | 24.6.2010 Dokončování povrchů v kolejišti na Jiráskově náměstí | 24.6.2010 Ostrůvek vznikající zastávky Jiráskovo náměstí do centra s již instalovaným označníkem zastávky | 24.6.2010 Celkový pohled na protisměrné zastávky Jiráskovo náměstí s již instalovanými označníky a dokončovanými povrchy v kolejišti | 24.6.2010www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024