Trať Nádraží Vršovice-Otakarova původní podoba

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Nádraží Vršovice-Otakarova
původní podoba


Když se v roce 1926 rozběhly stavební práce na nové tramvajové trati od křižovatky Otakarova, ke Koh-i-nooru, vypadaly komunikace mezi Otakarovou ulicí a vršovickým železničním nádražím zcela jinak než dnes.

Původní podjezd pod železniční tratí u Otakarovy ulice před zaklenutím potoka Botiče. | 40. léta

Trojice leteckých snímků oblasti okolo Otakarovy ulice dává nahlédnout do komunikačních proměn této oblasti. Tramvajové koleje vedou do Otakarovy ještě stejným podjezdem. | 1953
V letech 1958-59 byl zaklenut potok Botič tekoucí pod podjezdem a doprava do Nuslí se přestěhovala na novou část vozovky. Oba směry tak odděloval pilíř mostu. Na snímku již byla zahájena výstavba nové komunikace a pár domů bylo zbořeno. | 1975
V roce 1976 byla dokončena přestavba celé oblasti. Vršovická ulice (tehdejší Sboru národní bezpečnosti) byla rozšířena a stala se základní komunikací v oblasti, propojující Vršovice s Nuslemi pod novým železničním podjezdem. | 2010
Souprava vozů T3 ev.č.6430+6431 vypravená na linku 19 vyjíždí z ulice Na Zámecké na původní trať v Otakarově ulici. Díky tomu, že trať v ulici Na Zámecké byla částečně jednokolejná, souprava vozů musí nejprve vyjet do protisměru a s pomocí vloženého kolejového přejezdu se teprve následně dostane na správnou kolej. | 10.10.1976
Vůz T1 ev.č.5077 vypravený na linku 4 po opuštění zastávky Otakarova překonal trojúhelník ústící do ulice Na Zámecké. | 23.7.1976
Vůz T1 ev.č.5133 vypravený na linku 4 míjí při jízdě Otakarovou ulicí v její původní poloze odbočku na jednokolejnou tramvajovou trať v ulici Na Zámecké. | 5.11.1975
Vůz T1 ev.č.5129 vypravený na linku míří k původní zastávce Otakarova. Díky trolejovému vedení zjišťujeme, že složitý dopravní režim během přestavby Otakarovy je na spadnutí, nejenže je připraven provizorní oblouk z ulice Na Zámecké do Vršovic, ale také kolejový přejezd před zastávkou. | 18.7.1976
Vůz T1 ev.č.5077 vypravený na linku 27 opustil původní železniční podjezd a míří do zastávky Otakarova. | 4.10.1976
Vůz T1 ev.č.5048 vypravený na linku 27 opustil původní železniční podjezd a míří do zastávky Otakarova. Až do roku 1959 vedly obě tramvajové koleje stejným podjezdem vpravo od železničního pilíře a levou část využíval potok Botič. Po jeho zaklenutí v letech 1958-59 byl však zaklenut a doprava do Nuslí se přestěhovala na novou vozovku. | 1975
Vůz T1 ev.č.5129 vypravený na linku 32 opustil Otakarovu ulici a opustil podjezd pod železniční tratí, aby se vydal vstříc trati k zastávce Nádraží Vršovice. | 5.11.1975
Vůz T1 ev.č.5121 míří od nádraží Vršovice do původního podjezdu pod železniční tratí k zastávce Otakarova. | 18.7.1976
Vůz T1 ev.č.5010 vypravený na linku 32 míří od nádraží Vršovice do původního podjezdu pod železniční tratí k zastávce Otakarova. | 5.11.1975
Vůz T1 ev.č.5046 vypravený na linku 27 projíždí původní tratí v tehdejší třídě Sboru národní bezpečnosti k zastávce Otakarova. | 25.8.1974
Od června 1975 byla v provozu přeložená tramvajová trať v oblasti vršovického nádraží a automobily obousměrně využívaly novou severní vozovku. Vpravo se likviduje část Nuselské ulice. Nové tramvajové koleje, položené v upravené ose, se tady provizorně napojovaly na původní trať mířící pod starý železniční most, což nám dokumentuje vůz T1 ev.č.5080 vypravený na linku 27. | 14.5.1976
Vůz T1 ev.č.5107 během vypravení na linku 27 uhání od původního železničního podjezdu do Vršovic po původní trati z roku 1946, kdy byla trať i vozovka odsunuta až o 30 metrů vlevo, aby mohlo být rozšířeno kolejiště železniční tratě. | 1975
V místě rozpletu provizorní jednokolejné přeložky, došlo k setkání tří vozů T1, evidenční číslo (5038) však přečteme pouze na tom jednom, který jednokolejku opustil. V pozadí již vidíme vznikající novou trať. | 27.4.1975
Vůz T1 ev.č.5040 na lince 32 v prostoru původní tramvajové tratě u nádraží Vršovice. | 3.3.1977
Vůz T1 ev.č.5051 vypravený na linku 27 projíždí původní tramvajovou tratí mezi zastávkami Nádraží Vršovice a Otakarova. | 25.8.1974
Vůz T3 ev.č.6427 vypravený na linku 24 míří původní tramvajovou tratí podél třídy Sboru národní bezpečnosti k zastávce Nádraží Vršovice. V levé části snímku je již položena provizorní jednokolejná přeložka dlouhá 225 metrů, aby bylo možné tramvajovou trať odsunout až o 24 metrů severněji do nové osy. Provoz na přeložce bude zahájen 9. září 1974. | 25.8.1974
Zatímco dnes by vůz T1 ev.č.5043 vypravený na linku 4 v tomto místě zastavil v zastávce Nádraží Vršovice, v době pořízení snímku ji již má dávno za sebou a tehdejší třídou Sboru národní bezpečnosti míří do Otakarovy po původní podobě tramvajové tratě. | 25.08.1974
Původní tramvajová trať v Otakarově vedla v místech dnešního parkoviště podél domů. Průjezd z Křesomyslovy do Otakarovy ulice nebyl přímý a celkově byla celá křižovatka velmi nepřehledná a stísněná. Trať mířila úzkou ulicí pod starý železniční nadjezd, tedy místy, kde donedávna manipulovaly autobusy linky 193. V navazujícím úseku Vršovické ulice trať vedla na vlastním tělese po jejím severním okraji, částečně dokonce zcela mimo ni. Vozovka totiž pokračovala až před budovu nádraží.

Původní podjezd pod železnicí však byl mnohem užší a obě tramvajové koleje vedly pod jedním mostním polem, zatímco druhé, severnější, překonávalo potok Botič. V průběhu roku 1946 bylo částečně přeloženo koryto Botiče a postupně byla překládána tramvajová trať dále od železničního náspu. Nejprve se k 23. květnu překládala kolej do centra a od 12. června byly úpravy dokončeny i na koleji z centra. Trať tak byla umístěna celá na vlastním tělese po straně komunikace.

V průběhu roku 1957 začaly práce na zaklenutí potoka Botiče, v roce 1958 byl Botič překlenut a nad ním postavena nová vozovka pro směr od Vršovic, kterým pak byla od roku 1959 vedena tramvajová kolej téhož směru.

Ve snaze co nejvíce zjednodušit vyjíždění z vozovny Pankrác ve směru do Vršovic, byl i ve značně stísněných podmínkách na křižovatce Otakarova, 8. června 1949 zprovozněn jednokolejný oblouk od náměstí Bratří Synků do Otakarovy. Situaci měla ještě dále usnadnit manipulační jednokolejná trať v ulici Na Zámecké. Dne 19. října 1957 byl zřízen i kolejový oblouk z Bělehradské ulice z centra do Otakarovy, takže kolej v ulici Na Zámecké bylo možné použít k obracení i v této směrové relaci.

Protože však stísněná a nepřehledná podoba křižovatky Otakarova dlouhodobě nevyhovovala dopravním potřebám města, došlo k rozhodnutí o přestavbě části Vršovické ulice mezi nádražím Vršovice a železničním podjezdem, do níž byla zahrnuta také přeložka Otakarovy ulice a výstavba nových mostů.

Přestavba celé lokality byla velmi náročná, protože vyžadovala zboření všech obytných domů na jižní straně Otakarovy ulice a především výstavbu nového širokého železničního nadjezdu na jedné z nejfrekventovanějších pražských železničních tratí (a současně zhlaví vršovického nádraží).

Celá rekonstrukce úseku Otakarova – Nádraží Vršovice probíhala v několika etapách. Počínaje 9. zářím 1974 byla u nádraží Vršovice zřízena provizorní jednokolejná přeložka dlouhá 225 metrů, aby bylo možné tramvajovou trať odsunout až o 24 metrů severněji do nové osy. Provoz na rekonstruované trati byl zahájen 2. června 1975, na svém západním konci byla přeložka ještě napojena na starou trať pod původní železniční přemostění.

Samotná rekonstrukce uzlu v Otakarově ulici začala 26. července 1976 a probíhala v několika fázích s provizorními kolejemi. Manipulační trať v ulici Na Zámecké byla upravena pro obousměrný provoz doplněním o oblouk od Vladimírovy ulice na manipulační kolej, dále byl doplněn oblouk z ulice Na Zámecké do Vršovic a v Otakarově ulici byl vložen pravý přejezd, který musely využívat vlaky jedoucí z ulice Na Zámecké. V této etapě byl vyloučen provoz po všech přímých kolejích na střední části původní kolejové křižovatky Otakarova a zároveň byla tratě z Bělehradské do Otakarovy ulice propojeny prostým obloukem bez výhybek. Ve druhé etapě byla od 20. září 1976 vyloučena z provozu trať v Nuselském údolí. V rámci třetí etapy byl od 13. října 1976 zrušen provoz po staré trati v Otakarově ulici a na všech provizoriích a začalo napojování přeložky.

Provoz na přeložené trati v Otakarově ulici, situované až od 21 metrů jižněji na vlastní těleso a vedené novým podjezdem pod železniční tratí byl zahájen 23. října 1976. Na nové křižovatce Otakarova byly zároveň zřízeny dvoukolejné oblouky z Otakarovy k Tylovu náměstí a k náměstí Bratří Synků.

Co zbylo?
V těchto místech původně ležely koleje tramvajové tratě. | 15.10.2015 V těchto místech původně ležely koleje tramvajové tratě. | 15.10.2015 V těchto místech původně ležely koleje tramvajové tratě. | 15.10.2015 V těchto místech původně ležely koleje tramvajové tratě. | 15.10.2015 V těchto místech původně ležely koleje tramvajové tratě. | 15.10.2015
V těchto místech původně ležely koleje tramvajové tratě. | 15.10.2015 Fasády domů na severní straně Otakarovy ulice stále skrývají již nepoužívané růžice nesoucí převěsy trolejového vedení původní tramvajové tratě. | 15.10.2015 Fasády domů na severní straně Otakarovy ulice stále skrývají již nepoužívané růžice nesoucí převěsy trolejového vedení původní tramvajové tratě. | 15.10.2015 Fasády domů na severní straně Otakarovy ulice stále skrývají již nepoužívané růžice nesoucí převěsy trolejového vedení původní tramvajové tratě. | 15.10.2015 Fasády domů na severní straně Otakarovy ulice stále skrývají již nepoužívané růžice nesoucí převěsy trolejového vedení původní tramvajové tratě. | 15.10.2015


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2021