Trať Ke Stírce - horní Palmovka

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Trať Ke Stírce - horní Palmovka

Textová podoba stránky ani připojené fotografie tratě neodpovídají stavu z roku 2011. Na úpravách se pracuje.

Vůz T6A5 ev.č.8749 vypravený na linku 14 stanicuje v zastávce Vychovatelna z centra
Vůz KT8D5 ev.č.9036 na lince 24 opouští zastávku Bulovka z centra
U zrodu třetí pražské tratě elektrické tramvaje stál opět český vynálezce František Křižík a úsek Palmovka - Libušák (zhruba dnešní zastávka U Kříže) uvedl do provozu již 4. října 1896. Trať byla uvedena do provozu jako jednokolejná s výhybnami a koncový úsek na Libušáku odbočoval do dnešní Prosecké ulice. V roce 1908 bylo koncové odbočení zrušeno a trať byla napřímena do dnešní Zenklovy ulice. 17. listopadu 1909 byla trať s výjimkou křížení s železniční tratí zdvoukolejněna. Ono křížení s železniční tratí vedenou dnešní ulicí Na Žertvách pak způsobilo, že těch zhruba 260 metrů tramvajové tratě v oblasti Palmovky bylo provozně využíváno pouze 41 let z těch takřka 90, co se tramvaje s železnicí úrovňově křížily. Po zdvoukolejnění byla u zastávky U Deutschů, která byla zhruba v prostoru dnešního náměstí Dr. V. Holého, zřízena třetí manipulační kolej. Tou dobou již byly v plném tempu práce na prodloužení z Libušáku až na Vychovatelnu, které bylo zprovozněno 25. května 1910. Již v roce 1917 bylo schváleno zřízení třetí koleje pro odstavování vlečných vozů na Libušáku, ale zrealizována byla až v roce 1921. 14. září 1924 byla trať z Vychovatelny prodloužena až k dnešní zastávce Ke Stírce. V roce 1925 byla zrušena třetí kolej v zastávce U Deutschů a o pět let později také na Libušáku. Po té, co byla v oblasti Palmovky připojena 28. září 1931 prodloužená trať z Libeňského mostu byl úsek od Sokolovské ulice přes železniční trať vyřazen z pravidelného provozu a zůstal zachován jen pro manipulační účely. Zvyšující se nároky na obracení tramvajových vlaků vyvolaly zřízení nové tramvajové smyčky U Kříže, která byla uvedena do provozu 31. července 1932. Odbočovala do Prosecké ulice a Hejtmánkovou ulicí se vracela zpět. 17. ledna 1936 se v oblasti Vychovatelny připojila zbrusu nová tramvajová trať vedená přes Trojský most a Pelc-Tyrolku ulicí V Holešovičkách. O rok později, byla 20. srpna 1937 zřízena na Bulovce odbočná kolej sloužící jako mezilehlé obratiště. 2. července 1950 byl uvedena do provozu nová smyčka Palmovka, přiléhající k Sokolovské ulici a v souvislosti s tím byl zjednokolejněn úsek od Sokolovské ulice až za křížení s železniční tratí v ulici Na Žertvách, který si stále zachovával pouze manipulační charakter. 5. prosince 1953 byla na Vychovatelně zřízena další mezilehlá smyčka, přiléhající bezprostředně ke křižovatce s tramvajovou tratí přes Pelc-Tyrolku, což umožnilo vyřadit z provozu k 19. prosinci téhož roku odbočnou kolej na Bulovce. Když došlo v roce 1966 k rekonstrukci Sokolovské ulice, musela vozovna Hloubětín své vlaky na pravidelné linky v centru města vypravovat přes železniční přejezd Palmovka a protože tehdy ještě neexistovaly oblouky na Libeňský most, jezdily se tramvaje obracet až na smyčku U Kříže,
Souprava vozů T3 ev.č.6782+6785 na lince 12 stanicuje v zastávce Vosmíkových z centra
Zastávku U Kříže do centra opouští souprava vozů T3M ev.č.8066+8047 na výlukové lince 32
aby se vrátily do centra na své trasy. Pro jistotu byl přejíždění železniční tratě na Palmovce připraven autojeřáb, kdyby tramvaje náhodou vykolejily. 5. prosince 1968 byla smyčka U Kříže zrušena, a protože se rekonstrukce Sokolovské ulice v roce 1973 opakovala, musely vlaky z vozovny Hloubětín - za nezbytné asistence autojeřábu na Palmovce - jezdit obracet až do smyčky Vychovatelna. 15. ledna 1975 byla zrušena tramvajová trať přes Pelc-Tyrolku, a protože se tramvajové spojení Kobylis s centrem města jen přes Bulovku ukázalo jako naprosto nedostačující, byla urychleně vybudována nová tramvajová trať v Trojské ulici, uvedená do provozu 5. května 1977. 1. března 1978 byla zrušena druhá z mezilehlých smyček na trati, tentokráte Vychovatelna. 2. července 1980 byl přerušen provoz na části tratě v oblasti Vychovatelny a v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky se dočkala kompletní přeložky, která byla zprovozněna 29. srpna 1980. Potřeba zabezpečení nových přepravních vztahů tramvajemi stály za zdvoukolejněním křížení s železniční tratí na Palmovce, které bylo uvedeno do provozu 29. srpna 1980 a po 49 let trvající přestávce začaly tramvaje přes přejezd vozit cestující. Netrvalo to ale dlouho, protože již 21. dubna 1986 byl v souvislosti se zahájením výstavby stanice metra Palmovka provoz opět ukončen. 5. května 1989 byla zrušena smyčka Palmovka, s výjimkou kolejového trojúhelníku, který až do 1. července sloužil jako obratiště. V severní části Horova náměstí byla v roce 1989 zvětšena osová vzdálenost kolejí, mezi něž byl umístěn pilíř mostu nové automobilové komunikace, provoz na přeložce byl obnoven 13. listopadu 1989, ke stejnému datu byl obnoven také provoz s cestujícími ještě přes staveniště metra na Palmovce, ale již bez křížení s železniční tratí, která byla snesena. 10. července 1990 byl zahájen provizorní provoz na koleji z centra na nově vybudované trati v ulici Na Žertvách, který trval až do 2. října. Pak následovaly dokončovací práce na druhé koleji a definitivní provoz byl zahájen 22. listopadu 1990. Součástí přestavby uzlu Palmovka se stalo i zřízení křižovatky typu Těšnov, která nabízí všech šest kolejových větví. Tento typ křižovatky byl v Praze použit podruhé právě zde. V Zenklově ulici byl zřízen kolejový přejezd u ulice U Synagogy, který byl během rekonstrukce tramvajové tratě na Zenklově ulici během výluky od 17. května do 15. června 2000 snesen.

Vůz KT8D5 ev.č.9027 vypravený na výlukovou linku 31 přijíždí do zastávky Stejskalova z centra
Cvičný vůz T3 ev.č.5518 před chvílí opustil zastávku Palmovka
Naši cestu po tramvajové trati začneme na křižovatce ulic Trojské, Nad Šutkou, Klapkovy a Zenklovy, přičemž posledně jmenované se přidržíme. Místa je v ní tak akorát na tramvajovou trať s jeden jízdní pruh pro automobily v každém směru. Ve směru z centra je navíc na tramvajové trati zřízený vyhrazený pruh pro autobusy. Tramvajová trať se tu různě "vlní", stejně jako ulice samotná. Levý oblouk střídá kratičký přímý úsek, který je zase vystřídán obloukem pravým, za nímž je znovu krátký přímý úsek, vystřídaný levým obloukem. Za ním se trať konečně na chvíli umoudří, a přímý úsek je již podstatně delší. Hned na jeho počátku jsou umístěny nástupní ostrůvky zastávky Okrouhlická. I za nimi trať stále v přímém úseku klesá a následně se profil Zenklovy ulice značně rozšiřuje natolik, že se tramvajová trať dostává na vlastní zvýšené těleso ve středu vozovky. Vede tu totiž po přeložce tratě zřízené v roce 1980 v souvislosti s výstavbou mimoúrovňové křižovatky. Zastávky Vychovatelna, umístěné na počátku zvýšeného tělesa jsou proto dokonce vybaveny podchodem pro chodce. Za prostorem zastávek pokračuje trať táhlým pravým obloukem pod most silniční mimoúrovňové křižovatky, kde změní tvar svého oblouku z pravého na levý oblouk. Po jeho napřímení jsou umístěny zastávky Bulovka. Končí tu i prostor přeložky a trať se opět dostává do úrovně vozovky. Protože však Zenklova ulice pokračuje trošku "jinde", než končí zvýšené těleso, musí trať nejprve směrový rozdíl překonat kolejovým esíčkem poskládaným z pravého a levého oblouku ve světelně řízené křižovatce. Až k následujícím zastávkám Vosmíkových trať nevede středem vozovky, ale u jejího levého chodníku, a i Zenklova ulice je v této části jednosměrná, automobily mají svůj pruh pouze po pravé straně, směrem do centra. U Kašparova náměstí trať prudkým levým obloukem opíše tvar vozovky a před závěrem přímého úseku jsou umístěny zastávky Vosmíkových. Zastávka z centra je - s ohledem na trať vedenou u levého chodníku - umístěna přímo na chodníku, zastávku do centra odděluje od kolejí jízdní pruh automobilů. K následující zastávce vede trať opět středem vozovky, a kratičké přímé úseky střídají předlouhý pravý oblouk. Nástupní ostrůvky zastávky U Kříže pro oba směry odděluje rozsáhlá uliční křižovatka. A jak již je na této trati obvyklé, "těžce" vydobytý přímý úsek zastávek odděluje pravým oblouk. Za protisměrným ostrůvkem zastávky z centra si přímých kolejí užijeme trochu déle, ale ještě před železničním mostem se trať opět stočí v pravém oblouku a následně se protisměrné koleje rozestoupí, a ve zvětšené osové vzdálenosti kolejí je umístěn pilíř mostu silniční komunikace. Následuje levý oblouk a trať se přimyká k pravému chodníku, před světelnou signalizací je umístěna zastávka Stejskalova. Do centra se nastupuje přímo z chodníku, z centra musí cestující opět překonat jízdní pruh automobilů. Na Elsnicovo náměstí trať vystřídá pravý a levý oblouk, aby se na náměstí samotném konečně umoudřila a středem vozovky vedla v přímém úseku. Na náměstí jsou umístěny dvě světelné signalizace, za nimiž se trať znovu
Vůz T3SUCS ev.č.7292 na lince 14 stanicuje v zastávce Palmovka z centra, ještě v sousedství kolejového přejezdu
Souprava vozů T6A5 ev.č.8629+8630 na lince 6 právě stanicuje v zastávce Palmovka do centra
přimyká k pravému chodníku a u divadla Pod Palmovkou je umístěna - pouze ve směru jízdy do centra - stejnojmenná zastávka, Divadlo Pod Palmovkou. Opět je - s ohledem na trať vedenou v blízkosti chodníku - snadný nástup z chodníku přímo do tramvaje. Poslední oblouček celé tratě je umístěn u ulice U Synagogy, když trať musí okopírovat posunutou osu Zenklovy ulice esíčkem z levého a pravého oblouku. V protisměru je umístěna zastávka Palmovka z centra, navíc jsme v prostoru pěší zóny, takže nástup do vozu je v ideální situaci chodník - tramvaj. S ohledem na přestavbu uzlu Palmovka v souvislosti s výstavbou metra došlo ke zvýšení uliční úrovně, což je snadno k rozpoznání na chodníku po pravé straně, který je až o půl metru níže, než tramvajová trať. Následuje křižovatka Palmovka, druhá křižovatka v historii pražských tramvají, která umožnila jízdu do všech šesti možných směrů. Za křižovatkou pak následuje úsek tramvajové tratě, který byl snad nejdéle vyřazen z pravidelného provozu s ohledem na problematické křížení s železniční tratí. Trať je stále součástí pěší zóny, a tak zastávka Palmovka do centra je opět umístěna na přilehlém chodníku. Po dalších cca 100 metrech na křižovatce Zenklovy a Sokolovské ulice trať končí.

S výjimkou kolejových konstrukcí křižovatky Palmovka je celá trať vybudována metodou velkoplošných panelů BKV.

Zastávky umístěné na popisované trati:
Okrouhlická - nácestná zastávka v obou směrech
Vychovatelna - nácestná zastávka v obou směrech
Bulovka - nácestná zastávka v obou směrech
Vosmíkových - nácestná zastávka v obou směrech
U Kříže - nácestná zastávka v obou směrech
Stejskalova - nácestná zastávka v obou směrech
Divadlo Pod Palmovkou - nácestná zastávka ve směru do centra
Palmovka - nácestná zastávka v obou směrech

Provozované linky na popisované trati:
V denním provozu jsou v úseku Ke Stírce - Palmovka na trati provozovány linky 10, 15, 24 a 25, v nočním provozu pak linka jediná - 55; v krátkém úseku od křižovatky dolní Palmovka ke křižovatce horní Palmovka - kde je umístěna zastávka Palmovka pouze pro směr jízdy do centra - se připojují linky 1, 8 a 19, manipulačně, směrem k Libeňskému mostu navíc tratí projíždí i linka 12. A v noci se v tomto úseku přidávají také linky 52 a 54.

Fotocesta po trati křižovatka Ke Stírce - křižovatka horní Palmovka
Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Okrouhlická Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Okrouhlická Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Okrouhlická Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Okrouhlická Tramvajová trať křižovatka Ke Stírce - Okrouhlická
Tramvajová trať Okrouhlická - Vychovatelna Tramvajová trať Vychovatelna - Bulovka Tramvajová trať Vychovatelna - Bulovka Tramvajová trať Vychovatelna - Bulovka Tramvajová trať Vychovatelna - Bulovka
Tramvajová trať Bulovka - Vosmíkových Tramvajová trať Bulovka - Vosmíkových Tramvajová trať Bulovka - Vosmíkových Tramvajová trať Bulovka - Vosmíkových Tramvajová trať Bulovka - Vosmíkových
Tramvajová trať Vosmíkových - U Kříže Tramvajová trať Vosmíkových - U Kříže Tramvajová trať Vosmíkových - U Kříže Tramvajová trať Vosmíkových - U Kříže Tramvajová trať Vosmíkových - U Kříže
Tramvajová trať Vosmíkových - U Kříže Tramvajová trať Vosmíkových - U Kříže Tramvajová trať U Kříže - Stejskalova Tramvajová trať U Kříže - Stejskalova Tramvajová trať U Kříže - Stejskalova
Tramvajová trať U Kříže - Stejskalova Tramvajová trať U Kříže - Stejskalova Tramvajová trať U Kříže - Stejskalova Tramvajová trať U Kříže - Stejskalova Tramvajová trať Stejskalova - Divadlo Pod Palmovkou
Tramvajová trať Stejskalova - Divadlo Pod Palmovkou Tramvajová trať Stejskalova - Divadlo Pod Palmovkou Tramvajová trať Stejskalova - Divadlo Pod Palmovkou Tramvajová trať Divadlo Pod Palmovkou - křižovatka dolní Palmovka Tramvajová trať Divadlo Pod Palmovkou - křižovatka dolní Palmovka
Tramvajová trať Divadlo Pod Palmovkou - křižovatka dolní Palmovka Křižovatka dolní Palmovka Křižovatka dolní Palmovka Křižovatka dolní Palmovka Tramvajová trať křižovatka dolní Palmovka - Palmovka

Fotografie: © Pražské tramvaje


www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1737
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2022